Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Luonto
Kuukausi
Kehtova Pohjanlahti -elokuva esittelee merenkulun historiaa Liminganlahden luontokeskuksessa

Kehtova Poh­jan­lah­ti -e­lo­ku­va esit­te­lee me­ren­ku­lun his­to­riaa Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­ses­sa

01.12.2023 13:00
Tilaajille
Hailuotolainen Heimo innostuu katsellessaan lintulautansa elämää – mutta jokin otus on lintujakin mielenkiintoisempi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hai­luo­to­lai­nen Heimo in­nos­tuu kat­sel­les­saan lin­tu­lau­tan­sa elämää – mutta jokin otus on lin­tu­ja­kin mie­len­kiin­toi­sem­pi

28.11.2023 07:38
Tilaajille
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Viikon kylmin päivä on maanantai – Koillisesta puhaltava tuuli lisää pakkasen purevuutta jopa kymmenellä asteella Oulun seudulla

Viikon kylmin päivä on maa­nan­tai – ­Koil­li­ses­ta pu­hal­ta­va tuuli lisää pak­ka­sen pu­re­vuut­ta jopa kym­me­nel­lä as­teel­la Oulun seu­dul­la

27.11.2023 09:00
Tilaajille
Vähäjärven vesittäminen alkaa viimein – myös Ängeslevänjoen potentiaalisia vesiensuojelurakenteita kartoitetaan

Vä­hä­jär­ven ve­sit­tä­mi­nen alkaa viimein – myös Än­ges­le­vän­joen po­ten­tiaa­li­sia ve­sien­suo­je­lu­ra­ken­tei­ta kar­toi­te­taan

28.11.2023 10:09
Tilaajille
Kempeleessä järjestettiin pikkujoulutapahtuma pöhköimmästä päästä – Millaista on nousta Suomen pienintä laskettelurinnettä 4 tuntia putkeen?

Kem­pe­lees­sä jär­jes­tet­tiin pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­ma pöh­köim­mäs­tä päästä – Mil­lais­ta on nousta Suomen pie­nin­tä las­ket­te­lu­rin­net­tä 4 tuntia put­keen?

26.11.2023 18:36
Tilaajille
Kuntien ilmastopäästöt ovat laskussa, mutta työtä riittää edelleen etenkin Hailuodossa
Pääkirjoitus

Kuntien il­mas­to­pääs­töt ovat las­kus­sa, mutta työtä riittää edel­leen etenkin Hai­luo­dos­sa

22.11.2023 06:00
Tilaajille
Ministeri kannattaa suden kannanhoidollista metsästystä – EU-komission suhtautuminen on muuttunut

Mi­nis­te­ri kan­nat­taa suden kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä – EU-ko­mis­sion suh­tau­tu­mi­nen on muut­tu­nut

20.11.2023 15:00
Tilaajille
Viikko alkaa leudossa pakkasessa, puolen viikon maissa tulee lunta ja loppuviikosta kylmenee

Viikko alkaa leu­dos­sa pak­ka­ses­sa, puolen viikon maissa tulee lunta ja lop­pu­vii­kos­ta kyl­me­nee

20.11.2023 13:21
Tilaajille
Residenssitaiteilija Shpend Bengu tuntee suomalaisen kulttuuriperinnön – albanialaistaiteilijan grafiikkavedoksissa seikkailee Kalevalasta tuttuja hahmoja

Re­si­dens­si­tai­tei­li­ja Shpend Bengu tuntee suo­ma­lai­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön – al­ba­nia­lais­tai­tei­li­jan gra­fiik­ka­ve­dok­sis­sa seik­kai­lee Ka­le­va­las­ta tuttuja hahmoja

20.11.2023 17:33
Tilaajille
Kamrock Oy:n Rantakylään suunnitteleman louhoksen ympäristölupahakemus uudelleen nähtäville – hakemusta on täydennetty luonto- ja meluselvityksillä

Kamrock Oy:n Ran­ta­ky­lään suun­nit­te­le­man lou­hok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus uu­del­leen näh­tä­vil­le – ha­ke­mus­ta on täy­den­net­ty luonto- ja me­lu­sel­vi­tyk­sil­lä

17.11.2023 14:49 1
Tilaajille
Liminkalaisteos Vuoden luontokirja -finalistiksi – Mika Honkalinnan teos kertoo villeistä soista

Li­min­ka­lais­teos Vuoden luon­to­kir­ja -fi­na­lis­tik­si – Mika Hon­ka­lin­nan teos kertoo vil­leis­tä soista

15.11.2023 10:00
Tutkimus: Uusi maanjäristysvaara Pohjois-Suomessa – vaihtelevasta säästä johtuvat pakkasjäristykset voivat rikkoa teitä ja putkia

Tut­ki­mus: Uusi maan­jä­ris­tys­vaa­ra Poh­jois-Suo­mes­sa – vaih­te­le­vas­ta säästä joh­tu­vat pak­kas­jä­ris­tyk­set voivat rikkoa teitä ja putkia

12.11.2023 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tyrnävän maankäyttösuunnitelma on pohja kaavoitukselle – valtuusto hyväksyy maankäytön tavoitteet vuodelle 2040

Tyr­nä­vän maan­käyt­tö­suun­ni­tel­ma on pohja kaa­voi­tuk­sel­le – val­tuus­to hy­väk­syy maan­käy­tön ta­voit­teet vuo­del­le 2040

01.11.2023 13:00
Tilaajille
Kompakti, hidas, ylisitkeä ja ohjattavissa – Dreeverit kisaavat ajomestaruuuden SM-tittelistä Hailuodossa, mukana mittelöissä myös Perunakellarin Läntti

Kom­pak­ti, hidas, yli­sit­keä ja oh­jat­ta­vis­sa – D­ree­ve­rit ki­saa­vat ajo­mes­ta­ruuu­den SM-tit­te­lis­tä Hai­luo­dos­sa, mukana mit­te­löis­sä myös Pe­ru­na­kel­la­rin Läntti

31.10.2023 06:00
Tilaajille
Meriretkelle pääsee ilman omaa venettä helpommin kuin luulisi – Testasimme 5 tapaa päästä viiteen jännittävään Perämeren saareen

Me­ri­ret­kel­le pääsee ilman omaa venettä hel­pom­min kuin luulisi – Tes­ta­sim­me 5 tapaa päästä viiteen jän­nit­tä­vään Pe­rä­me­ren saareen

28.10.2023 15:00 1
Tilaajille
Perämeri sai ensimmäiset jäät: ”Sinne ei ole vielä menemistä”

Pe­rä­me­ri sai en­sim­mäi­set jäät: ”Sinne ei ole vielä me­ne­mis­tä”

27.10.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleen seutureitillä ei pala valot, koska sähkökaapeli on poikki – "Vikaa etsittiin ympäri mäkeä, mutta nyt se on paikallistettu"

Kem­pe­leen seu­tu­rei­til­lä ei pala valot, koska säh­kö­kaa­pe­li on poikki – "­Vi­kaa et­sit­tiin ympäri mäkeä, mutta nyt se on pai­kal­lis­tet­tu"

26.10.2023 18:00
Tilaajille
EU:n jättimäinen luontohanke alkaa – myös Pohjois-Pohjanmaalle miljoonia

EU:n jät­ti­mäi­nen luon­to­han­ke alkaa – myös Poh­jois-Poh­jan­maal­le mil­joo­nia

23.10.2023 11:00
Tilaajille
Arvokas Akionlahti kaipaisi laiduntajia – Kansainvälisenä maisemapäivänä kerrottiin kluuvijärven kunnostustarpeista, maankohoamisesta ja linnustosta

Arvokas Akion­lah­ti kai­pai­si lai­dun­ta­jia – Kan­sain­vä­li­se­nä mai­se­ma­päi­vä­nä ker­rot­tiin kluu­vi­jär­ven kun­nos­tus­tar­peis­ta, maan­ko­hoa­mi­ses­ta ja lin­nus­tos­ta

23.10.2023 09:59
Tilaajille