NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kierrätys
Viimeisin 24 tuntia
Pieni vaiva, iso hyöty – Huolimaton lajittelu nostaa jätteiden käsittelyn kustannuksia
Pääkirjoitus

Pieni vaiva, iso hyöty – Huo­li­ma­ton la­jit­te­lu nostaa jät­tei­den kä­sit­te­lyn kus­tan­nuk­sia

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kempeleeseen kaavaillaan vaatteiden kierrätysmyymälää – vaatteita kerätään etukäteen, Limingassa ja Kempeleessä vaatteet haetaan tarvittaessa kotoa

Kem­pe­lee­seen kaa­vail­laan vaat­tei­den kier­rä­tys­myy­mä­lää – vaat­tei­ta ke­rä­tään etu­kä­teen, Li­min­gas­sa ja Kem­pe­lees­sä vaat­teet haetaan tar­vit­taes­sa kotoa

05.05.2023 09:03
Taloyhtiöiden pakkausjätekuljetukset siirtyvät kunnan kilpailutettavaksi – "Hintojen pitäisi pikemmin laskea kuin nousta"

Ta­lo­yh­tiöi­den pak­kaus­jä­te­kul­je­tuk­set siir­ty­vät kunnan kil­pai­lu­tet­ta­vak­si – "Hin­to­jen pitäisi pi­kem­min laskea kuin nousta"

05.05.2023 06:00
Tilaajille
Elämäntapana vegaanius: "Teen maapallon eteen sen minkä voin, eli pyrin vaikuttamaan omilla valinnoillani"

Elä­män­ta­pa­na ve­gaa­nius: "Teen maa­pal­lon eteen sen minkä voin, eli pyrin vai­kut­ta­maan omilla va­lin­noil­la­ni"

10.04.2023 18:00
Tilaajille
Mitä Heli teki, kun sähkövatkaimen vispilät menivät rikki?
Kolumni

Mitä Heli teki, kun säh­kö­vat­kai­men vis­pi­lät menivät rikki?

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Jätelaki edellyttää osaa kotitalouksista tekemään kompostointi-ilmoituksen – poistotekstiilikeräys laajenee Rantalakeuden alueella

Jä­te­la­ki edel­lyt­tää osaa ko­ti­ta­louk­sis­ta te­ke­mään kom­pos­toin­ti-il­moi­tuk­sen – pois­to­teks­tii­li­ke­räys laa­je­nee Ran­ta­la­keu­den alueel­la

06.01.2023 11:00
Tilaajille
Kiertokaaren jäteasemien aukioloaika pitenee, jätemaksuihin 16 prosentin korotus – poistotekstiilin keräys laajenee Lumijoelle alkuvuodesta

Kier­to­kaa­ren jä­te­ase­mien au­ki­olo­ai­ka pi­te­nee, jä­te­mak­sui­hin 16 pro­sen­tin korotus – pois­to­teks­tii­lin keräys laa­je­nee Lu­mi­joel­le al­ku­vuo­des­ta

21.12.2022 11:00
Tilaajille
Poistotekstiilejä kerätään nyt myös Kempeleen Zeppeliinissä – alusvaatteet ja sukat kuuluvat edelleen polttokelpoiseen jätteeseen

Pois­to­teks­tii­le­jä ke­rä­tään nyt myös Kem­pe­leen Zep­pe­lii­nis­sä – alus­vaat­teet ja sukat kuu­lu­vat edel­leen polt­to­kel­poi­seen jät­tee­seen

29.11.2022 09:00
Terhi kierrättää, askartelee ja tuunaa – siksi kierrätysmyymälä Olokkarista löytyy haaveiden työ

Terhi kier­rät­tää, as­kar­te­lee ja tuunaa – siksi kier­rä­tys­myy­mä­lä Olok­ka­ris­ta löytyy haa­vei­den työ

24.11.2022 11:01
Tilaajille
Romuta haluaa laajentaa rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn – Jos ympäristölupa heltiää, Ekoparkissa kierrätettäisiin jätettä liki 89 000 tonnia vuodessa

Romuta haluaa laa­jen­taa ra­ken­nus- ja pur­ku­jät­teen kä­sit­te­lyyn – Jos ym­pä­ris­tö­lu­pa hel­tiää, Eko­par­kis­sa kier­rä­tet­täi­siin jätettä liki 89 000 tonnia vuo­des­sa

04.11.2022 06:00
Tilaajille
Oulunsalon S-marketin Rinki-ekopiste suljetaan kaupan remontin vuoksi

Ou­lun­sa­lon S-mar­ke­tin Rin­ki-eko­pis­te sul­je­taan kaupan re­mon­tin vuoksi

02.11.2022 16:30
Soilfood oy aloittaa koetoiminnan Ekokorttelissa – toiminnalla pyritään selvittämään metsäteollisuuden laitosten sekalietteen kompostoituvuutta sekä kompostointiominaisuuksia

Soil­food oy aloit­taa koe­toi­min­nan Eko­kort­te­lis­sa – toi­min­nal­la py­ri­tään sel­vit­tä­mään met­sä­teol­li­suu­den lai­tos­ten se­ka­liet­teen kom­pos­toi­tu­vuut­ta sekä kom­pos­toin­ti­omi­nai­suuk­sia

24.10.2022 11:00
Tilaajille
Lakeuden EKOn uusi ympäristösuunnittelija Tanja Sarkkinen kertoo niksit biojätteen kierrätykseen –"Biojätteen kierrättämisellä parannetaan poltettavan jätteen laatua"

La­keu­den EKOn uusi ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­li­ja Tanja Sark­ki­nen kertoo niksit bio­jät­teen kier­rä­tyk­seen –"­Bio­jät­teen kier­rät­tä­mi­sel­lä pa­ran­ne­taan pol­tet­ta­van jätteen laatua"

05.10.2022 06:00
Tilaajille
Mikko muistuttaa kolumnissaan, että biojätteen erilliskeräystä ei tehdä talkoilla –  jätehuolto on liiketoimintaa, ja kiertotaloudessa tulisi huomioida myös kustannukset
Mielipidekirjoitus

Mikko muis­tut­taa ko­lum­nis­saan, että bio­jät­teen eril­lis­ke­räys­tä ei tehdä tal­koil­la –  jä­te­huol­to on lii­ke­toi­min­taa, ja kier­to­ta­lou­des­sa tulisi huo­mioi­da myös kus­tan­nuk­set

20.07.2022 06:00
Tilaajille
Vain kuiva ja puhdas tekstiili kelpaa kierrätykseen – Alusasut, ötökkävermeet ja homeiset vaatteet vuosikymmenten takaisista piiloista kuluttajan olisi osattava lajitella ihan itse polttojätteeksi

Vain kuiva ja puhdas teks­tii­li kelpaa kier­rä­tyk­seen – Alu­sa­sut, ötök­kä­ver­meet ja ho­mei­set vaat­teet vuo­si­kym­men­ten ta­kai­sis­ta pii­lois­ta ku­lut­ta­jan olisi osat­ta­va la­ji­tel­la ihan itse polt­to­jät­teek­si

03.07.2022 18:00
Tilaajille
Ruskon jätekeskuksessa aloitetaan poistotekstiilin keräys ensi viikolla – "Loppuun käytetyt vaatteet pitää lajitella niin kuin muutkin jätteet"

Ruskon jä­te­kes­kuk­ses­sa aloi­te­taan pois­to­teks­tii­lin keräys ensi vii­kol­la – "Lop­puun käy­te­tyt vaat­teet pitää la­ji­tel­la niin kuin muutkin jät­teet"

10.06.2022 10:00
Tilaajille
Volkkarilla ja Renaultilla ei ollut mahdollisuuksia 70 tonnin jättiä vastaan – katso video Limingan Ekokorttelin tapahtumapäivästä

Volk­ka­ril­la ja Re­naul­til­la ei ollut mah­dol­li­suuk­sia 70 tonnin jättiä vastaan – katso video Li­min­gan Eko­kort­te­lin ta­pah­tu­ma­päi­väs­tä

21.05.2022 14:14 1
Tilaajille
No nyt on kova! Kalle sai yhteen litran maitopurkkiin mahtumaan 21 maitopurkkia – vieläkö sinä pistät paremmaksi?

No nyt on kova! Kalle sai yhteen litran mai­to­purk­kiin mah­tu­maan 21 mai­to­purk­kia – vieläkö sinä pistät pa­rem­mak­si?

10.05.2022 16:30
Saatko sinä enemmän maitopurkkeja yhteen litran purkkiin kuin kempeleläinen Pauli? Katso video ja osallistu Rantalakeuden kilpailuun!

Saatko sinä enemmän mai­to­purk­ke­ja yhteen litran purk­kiin kuin kem­pe­le­läi­nen Pauli? Katso video ja osal­lis­tu Ran­ta­la­keu­den kil­pai­luun!

06.05.2022 12:28
Pistätkö Paulia paremmaksi? Montako käytettyä maitopurkkia saat mahtumaan yhteen purkkiin?

Pis­tät­kö Paulia pa­rem­mak­si? Montako käy­tet­tyä mai­to­purk­kia saat mah­tu­maan yhteen purk­kiin?

06.05.2022 11:47