Kierrätys
Lakeuden EKOn uusi ympäristösuunnittelija Tanja Sarkkinen kertoo niksit biojätteen kierrätykseen –"Biojätteen kierrättämisellä parannetaan poltettavan jätteen laatua"

La­keu­den EKOn uusi ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­li­ja Tanja Sark­ki­nen kertoo niksit bio­jät­teen kier­rä­tyk­seen –"­Bio­jät­teen kier­rät­tä­mi­sel­lä pa­ran­ne­taan pol­tet­ta­van jätteen laatua"

05.10.2022 06:00
Tilaajille
Mikko muistuttaa kolumnissaan, että biojätteen erilliskeräystä ei tehdä talkoilla –  jätehuolto on liiketoimintaa, ja kiertotaloudessa tulisi huomioida myös kustannukset
Mielipidekirjoitus

Mikko muis­tut­taa ko­lum­nis­saan, että bio­jät­teen eril­lis­ke­räys­tä ei tehdä tal­koil­la –  jä­te­huol­to on lii­ke­toi­min­taa, ja kier­to­ta­lou­des­sa tulisi huo­mioi­da myös kus­tan­nuk­set

20.07.2022 06:00
Tilaajille
Vain kuiva ja puhdas tekstiili kelpaa kierrätykseen – Alusasut, ötökkävermeet ja homeiset vaatteet vuosikymmenten takaisista piiloista kuluttajan olisi osattava lajitella ihan itse polttojätteeksi

Vain kuiva ja puhdas teks­tii­li kelpaa kier­rä­tyk­seen – Alu­sa­sut, ötök­kä­ver­meet ja ho­mei­set vaat­teet vuo­si­kym­men­ten ta­kai­sis­ta pii­lois­ta ku­lut­ta­jan olisi osat­ta­va la­ji­tel­la ihan itse polt­to­jät­teek­si

03.07.2022 18:00
Tilaajille
Ruskon jätekeskuksessa aloitetaan poistotekstiilin keräys ensi viikolla – "Loppuun käytetyt vaatteet pitää lajitella niin kuin muutkin jätteet"

Ruskon jä­te­kes­kuk­ses­sa aloi­te­taan pois­to­teks­tii­lin keräys ensi vii­kol­la – "Lop­puun käy­te­tyt vaat­teet pitää la­ji­tel­la niin kuin muutkin jät­teet"

10.06.2022 10:00
Tilaajille
Volkkarilla ja Renaultilla ei ollut mahdollisuuksia 70 tonnin jättiä vastaan – katso video Limingan Ekokorttelin tapahtumapäivästä

Volk­ka­ril­la ja Re­naul­til­la ei ollut mah­dol­li­suuk­sia 70 tonnin jättiä vastaan – katso video Li­min­gan Eko­kort­te­lin ta­pah­tu­ma­päi­väs­tä

21.05.2022 14:14 1
Tilaajille
No nyt on kova! Kalle sai yhteen litran maitopurkkiin mahtumaan 21 maitopurkkia – vieläkö sinä pistät paremmaksi?

No nyt on kova! Kalle sai yhteen litran mai­to­purk­kiin mah­tu­maan 21 mai­to­purk­kia – vieläkö sinä pistät pa­rem­mak­si?

10.05.2022 16:30
Saatko sinä enemmän maitopurkkeja yhteen litran purkkiin kuin kempeleläinen Pauli? Katso video ja osallistu Rantalakeuden kilpailuun!

Saatko sinä enemmän mai­to­purk­ke­ja yhteen litran purk­kiin kuin kem­pe­le­läi­nen Pauli? Katso video ja osal­lis­tu Ran­ta­la­keu­den kil­pai­luun!

06.05.2022 12:28
Pistätkö Paulia paremmaksi? Montako käytettyä maitopurkkia saat mahtumaan yhteen purkkiin?

Pis­tät­kö Paulia pa­rem­mak­si? Montako käy­tet­tyä mai­to­purk­kia saat mah­tu­maan yhteen purk­kiin?

06.05.2022 11:47
Kirkkomaan siivouspäivänä lehdet saivat kyytiä. Paulin vinkkejä noudattamalla on mahdollista säästää luontoa, rahaa ja hermoja

Kirk­ko­maan sii­vous­päi­vä­nä lehdet saivat kyytiä. Paulin vink­ke­jä nou­dat­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta säästää luon­toa, rahaa ja hermoja

05.05.2022 18:00
Tilaajille
"Jätehuolto-organisaatiot haluavat parantaa kierrätystä – ottakaa vinkistä vaari, niin tuloksia tulee"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Jä­te­huol­to-or­ga­ni­saa­tiot ha­lua­vat pa­ran­taa kier­rä­tys­tä – ottakaa vin­kis­tä vaari, niin tu­lok­sia tulee"

06.04.2022 06:19
Tilaajille
Perusmaksulla kaikki mukaan? Jätevapaamatkustajia on yllättävän paljon
Kolumni

Pe­rus­mak­sul­la kaikki mukaan? Jä­te­va­paa­mat­kus­ta­jia on yl­lät­tä­vän paljon

16.03.2022 06:00
Tilaajille
Limingan lajitteluasemalla käy koko ajan kovempi kuhina – asiakkaatkin löytävät jo uusvanhaan paikkaan, mutta alueen rakentaminen on vielä kesken

Li­min­gan la­jit­te­lu­ase­mal­la käy koko ajan kovempi kuhina – asiak­kaat­kin löy­tä­vät jo uus­van­haan paik­kaan, mutta alueen ra­ken­ta­mi­nen on vielä kesken

12.01.2022 06:00
Tilaajille
Mikä mättää tässä kuvassa? Lakeuden EKO:n ympäristösuunnittelija Pihla Hasan ihmettelee ihmisten toimintaa: "Raukkis maksattaa muilla omat jätteensä"

Mikä mättää tässä ku­vas­sa? La­keu­den EKO:n ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­li­ja Pihla Hasan ih­met­te­lee ih­mis­ten toi­min­taa: "Rauk­kis mak­sat­taa muilla omat jät­teen­sä"

16.11.2021 15:00
Loppuvuodesta valmistuva uusi asetus määrittelee vähintään viiden huoneiston taloyhtiöille muovijätteen keräyksen – Lumijokinen Sanna haluaisi kierrättää muovinsa jo nyt, mutta Lumijoelta keräyspistettä ei löydy

Lop­pu­vuo­des­ta val­mis­tu­va uusi asetus mää­rit­te­lee vä­hin­tään viiden huo­neis­ton ta­lo­yh­tiöil­le muo­vi­jät­teen ke­räyk­sen – Lu­mi­jo­ki­nen Sanna ha­luai­si kier­rät­tää muo­vin­sa jo nyt, mutta Lu­mi­joel­ta ke­räys­pis­tet­tä ei löydy

11.11.2021 02:31
Tilaajille
Kyläläiset vastustivat, kunnatkin olivat varauksellisia: Isape Oy ei saanut ympäristölupaa Juurussuolle  – ympäristölupahakemus kaatui Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnassa äänin 6-2

Ky­lä­läi­set vas­tus­ti­vat, kun­nat­kin olivat va­rauk­sel­li­sia: Isape Oy ei saanut ym­pä­ris­tö­lu­paa Juu­rus­suol­le – ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus kaatui Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi -lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­nas­sa äänin 6-2

19.10.2021 11:25
Tilaajille
Kempeleen S-Marketin pihaan uusi Rinki-ekopiste – voit tuoda keräykseen niin kartonkia, lasia, metallipakkauksia kuin kodin pienmetallia

Kem­pe­leen S-Mar­ke­tin pihaan uusi Rin­ki-eko­pis­te – voit tuoda ke­räyk­seen niin kar­ton­kia, lasia, me­tal­li­pak­kauk­sia kuin kodin pien­me­tal­lia

08.10.2021 10:06
Kierrätyskalustein sisustettu koti - Kempeleläinen Hanne Ojuva on sisustanut kotinsa netistä ilmaiseksi saamillaan tavaroilla ja huonekaluilla

Kier­rä­tys­ka­lus­tein si­sus­tet­tu koti - Kem­pe­le­läi­nen Hanne Ojuva on si­sus­ta­nut kotinsa netistä il­mai­sek­si saa­mil­laan ta­va­roil­la ja huo­ne­ka­luil­la

10.06.2021 19:01
Tilaajille
Olokkarissa näkyy kierrättämisen ilo – Tarja Marttila loihtii ihanuuksia vaikka haulikon hylsyistä

Olok­ka­ris­sa näkyy kier­rät­tä­mi­sen ilo – Tarja Mart­ti­la loihtii iha­nuuk­sia vaikka hau­li­kon hyl­syis­tä

05.05.2021 15:00
Tilaajille
Tupoksen koulu vihreänä – 8.-luokkalaiset ympäristöystävällisyyden jäljillä

Tu­pok­sen koulu vih­reä­nä – 8.-luok­ka­lai­set ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­syy­den jäl­jil­lä

12.02.2021 07:30
Kempeleläinen Isape haluaisi käsitellä purkumateriaalinsa lähellä niiden syntypaikkaa, mutta Juurussuon asukkaat sekä Kempeleen ja Tyrnävän kunnat suhtautuvat asiaan varauksella – “Jossain nämä on käsiteltävä”, perustelee yrittäjä Sami Isola

Kem­pe­le­läi­nen Isape ha­luai­si kä­si­tel­lä pur­ku­ma­te­riaa­lin­sa lähellä niiden syn­ty­paik­kaa, mutta Juu­rus­suon asuk­kaat sekä Kem­pe­leen ja Tyr­nä­vän kunnat suh­tau­tu­vat asiaan va­rauk­sel­la – “Jos­sain nämä on kä­si­tel­tä­vä”, pe­rus­te­lee yrit­tä­jä Sami Isola

10.12.2020 12:00
Tilaajille