Mainos: Ran­ta­la­keus 45 vuotta! Nyt juh­la­hin­taan lehti + digi 8 kk 45 €. Tilaa tästä.

Liminganlahti
Kiljuhanhet pääsivät jatkamaan matkaansa Liminganlahdelta turvallisesti, mutta vieläkin olisi parannettavaa, WWF:stä todetaan

Kil­ju­han­het pää­si­vät jat­ka­maan mat­kaan­sa Li­min­gan­lah­del­ta tur­val­li­ses­ti, mutta vie­lä­kin olisi pa­ran­net­ta­vaa, WWF:stä to­de­taan

09.10.2021 09:13
Tilaajille
Tervetuloa ministerit! Päätoimittaja-Sauli näkisi Liminganlahdella mielellään enemmänkin mustia ministeriautoja
Kolumni

Ter­ve­tu­loa mi­nis­te­rit! Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li näkisi Li­min­gan­lah­del­la mie­lel­lään enem­män­kin mustia mi­nis­te­ri­au­to­ja

12.05.2021 06:00
Tilaajille
Luontokeskukseen mini-Liminganlahti – kosteikkopolun lisäksi tänä vuonna ryhdytään rakentamaan toistakin oppimisympäristöä, Kukkalaa

Luon­to­kes­kuk­seen mi­ni-Li­min­gan­lah­ti – kos­teik­ko­po­lun lisäksi tänä vuonna ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan tois­ta­kin op­pi­mi­sym­pä­ris­töä, Kuk­ka­laa

23.04.2021 19:00
Tilaajille
Liminganlahden luontokeskukseen uusi luontopolku ja hotelli – räystäspääskyille

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­seen uusi luon­to­pol­ku ja hotelli – räys­täs­pääs­kyil­le

15.04.2021 09:39
Virkkulan uuden ja esteettömän kosteikkoluontopolun rakennustyöt alkoivat maanantaina – pääsiäisenä tapahtunut materiaalivarkaus on yhä selvittämättä

Virk­ku­lan uuden ja es­teet­tö­män kos­teik­ko­luon­to­po­lun ra­ken­nus­työt al­koi­vat maa­nan­tai­na – pää­siäi­se­nä ta­pah­tu­nut ma­te­riaa­li­var­kaus on yhä sel­vit­tä­mät­tä

13.04.2021 15:11
Tilaajille
Pikkutikka on aamuvirkku rummuttaja, jonka voi löytää lakeuden jokivarsilta – BirdLife Suomen vuoden linnun kannasta ei ole tarkkaa tietoa

Pik­ku­tik­ka on aa­mu­virk­ku rum­mut­ta­ja, jonka voi löytää la­keu­den jo­ki­var­sil­ta – Bird­Li­fe Suomen vuoden linnun kan­nas­ta ei ole tarkkaa tietoa

11.04.2021 19:00
Tilaajille
Luonnonsuojelurikoksesta perusteltu tuomio Liminganlahdella: "Koneellinen kaivutyö vaatii useimmiten vesilain mukaisen luvan ja lupatarpeen arvioi ennakolta ELY-keskus"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­non­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta pe­rus­tel­tu tuomio Li­min­gan­lah­del­la: "Ko­neel­li­nen kai­vu­työ vaatii useim­mi­ten ve­si­lain mu­kai­sen luvan ja lu­pa­tar­peen arvioi en­na­kol­ta ELY-kes­kus"

24.03.2021 04:10
Tilaajille
Liminkalainen Matti Nikkilä: "Onko perustuslaissamme tarkoin turvattu ihmisten yksityisen omaisuuden oikeus murentumassa suojelukiimaan?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­ka­lai­nen Matti Nik­ki­lä: "Onko pe­rus­tus­lais­sam­me tarkoin tur­vat­tu ih­mis­ten yk­si­tyi­sen omai­suu­den oikeus mu­ren­tu­mas­sa suo­je­lu­kii­maan?"

19.03.2021 14:54
Tilaajille
Liminganlahden luontokeskus avaa ovensa kuukausien kiinniolon jälkeen

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kus avaa ovensa kuu­kau­sien kiin­ni­olon jälkeen

25.02.2021 09:32
Neljä kuntaa etsii merestä vetovoimaa matkailuun, lakeudella huomio Liminganlahteen ja Kempeleenlahteen

Neljä kuntaa etsii merestä ve­to­voi­maa mat­kai­luun, la­keu­del­la huomio Li­min­gan­lah­teen ja Kem­pe­leen­lah­teen

27.01.2021 10:10
Tilaajille
Talvikaudelle Liminganlahdelle odotetaan kotimaisia matkailijoita – muualla Pohjois-Suomessa odotukset matkailutalveen vaihtelevat: "Peli on jo menetetty", todetaan Pudasjärvellä

Tal­vi­kau­del­le Li­min­gan­lah­del­le odo­te­taan ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta – muualla Poh­jois-Suo­mes­sa odo­tuk­set mat­kai­lu­tal­veen vaih­te­le­vat: "Peli on jo me­ne­tet­ty", to­de­taan Pu­das­jär­vel­lä

18.11.2020 15:00
Tilaajille
Kunnanvaltuustossa huomautettiin, että The Tötterö voisi olla Liminganlahden vetovoimakohde, mutta kaikki eivät olleet suinkaan samaa mieltä: "Tötterön suunnitelmat voisi myydä Oulun huvipuistolle"

Kun­nan­val­tuus­tos­sa huo­mau­tet­tiin, että The Tötterö voisi olla Li­min­gan­lah­den ve­to­voi­ma­koh­de, mutta kaikki eivät olleet suin­kaan samaa mieltä: "Töt­te­rön suun­ni­tel­mat voisi myydä Oulun hu­vi­puis­tol­le"

10.11.2020 06:49
Tilaajille
Uudet yrittäjät haluavat luoda lämmintä tunnelmaa Liminganlahdelle – Takkatulen loimotusta voi ihailla keinutuolissa istuen, kahvilan pöytiä koristavat asetelmat ja kaitaliinat

Uudet yrit­tä­jät ha­lua­vat luoda läm­min­tä tun­nel­maa Li­min­gan­lah­del­le – Tak­ka­tu­len loi­mo­tus­ta voi ihailla kei­nu­tuo­lis­sa istuen, kah­vi­lan pöytiä ko­ris­ta­vat ase­tel­mat ja kai­ta­lii­nat

06.11.2020 19:06
Tilaajille
Go Arctic Oy ryhtyy pyörittämään Liminganlahden hotelli- ja ravintolatoimintaa: "Mielenkiintoinen mahdollisuus upealla Liminganlahdella"

Go Arctic Oy ryhtyy pyö­rit­tä­mään Li­min­gan­lah­den ho­tel­li- ja ra­vin­to­la­toi­min­taa: "Mie­len­kiin­toi­nen mah­dol­li­suus upealla Li­min­gan­lah­del­la"

02.11.2020 06:50
Tilaajille
Liminganlahdella näkyy nyt paljon muuttolintuja
Lukijalta

Li­min­gan­lah­del­la näkyy nyt paljon muut­to­lin­tu­ja

15.10.2020 07:16
Kaksi vuotta sitten Liminganlahden osalta takaisin valmisteluun palautettu matkailun masterplan on nyt huomattavasti aiempaa visiota realistisempi – Alueelle halutaan kuitenkin jonkinlainen vau-efekti esimerkiksi korkeasta katselutornista

Kaksi vuotta sitten Li­min­gan­lah­den osalta ta­kai­sin val­mis­te­luun pa­lau­tet­tu mat­kai­lun mas­terp­lan on nyt huo­mat­ta­vas­ti aiempaa visiota rea­lis­ti­sem­pi – Alueel­le ha­lu­taan kui­ten­kin jon­kin­lai­nen vau-efek­ti esi­mer­kik­si kor­keas­ta kat­se­lu­tor­nis­ta

13.10.2020 14:00
Tilaajille