ajoneuvot
Kuukausi
Lumijoella aiotaan kokeilla kylätietä – Autokaistan molemmin puolin on varattu puoli metriä pyöräilijöille ja jalankulkijoille, ja autot väistävät kohdatessa kevyen liikenteen väylälle

Lu­mi­joel­la aiotaan ko­keil­la ky­lä­tie­tä – Au­to­kais­tan mo­lem­min puolin on varattu puoli metriä pyö­räi­li­jöil­le ja ja­lan­kul­ki­joil­le, ja autot väis­tä­vät koh­da­tes­sa kevyen lii­ken­teen väy­läl­le

22.06.2022 12:00 1
Tilaajille
Shelli, Simpukka ja Kasitupa: Ovensa sulkevan LähiStopin historiaan mahtuu satapäin ruokailijoita sekä lusikka-varkaita ja ukkoparlamentteja

Shelli, Sim­puk­ka ja Ka­si­tu­pa: Ovensa sul­ke­van Lä­hi­Sto­pin his­to­riaan mahtuu sa­ta­päin ruo­kai­li­joi­ta sekä lu­sik­ka-var­kai­ta ja uk­ko­par­la­ment­te­ja

22.06.2022 22:24
Tilaajille
Oulun seudun mobilistit ry ylläpitää ja entisöi kalustoaan omistamallaan korjaamohallilla Kempeleessä – "Olemme harkinneet mopopajaa tai vastaavaa", kertoo puheenjohtaja Rauno

Oulun seudun mo­bi­lis­tit ry yl­lä­pi­tää ja entisöi ka­lus­toaan omis­ta­mal­laan kor­jaa­mo­hal­lil­la Kem­pe­lees­sä – "Olemme har­kin­neet mo­po­pa­jaa tai vas­taa­vaa", kertoo pu­heen­joh­ta­ja Rauno

17.06.2022 06:00
Tilaajille
Päästötöntä menoa – mutta kuinka edullista?
Pääkirjoitus

Pääs­tö­tön­tä menoa – mutta kuinka edul­lis­ta?

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Akku ei lopu kesken – Oulun seudulta sähköautojen latauspisteitä löytyy mukavasti, mutta pohjoisessa niitä saisi olla lisää.

Akku ei lopu kesken – Oulun seu­dul­ta säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä löytyy mu­ka­vas­ti, mutta poh­joi­ses­sa niitä saisi olla lisää.

13.06.2022 15:09
Tilaajille
Pyörällä kuuhun -hanke hakee testipolkijoita – valita voi eri pituisia reittiavaihtoehtoja aina 30 kilometristä 200 kilometriin

Pyö­räl­lä kuuhun -hanke hakee tes­ti­pol­ki­joi­ta – valita voi eri pi­tui­sia reit­tia­vaih­toeh­to­ja aina 30 ki­lo­met­ris­tä 200 ki­lo­met­riin

13.06.2022 12:00
Tilaajille
Tien lunastus hiertää Limingassa: Toimitusinsinööri selvittää Linnukkatien tonttien rajoja ja korvauksia

Tien lu­nas­tus hiertää Li­min­gas­sa: Toi­mi­tus­in­si­nöö­ri sel­vit­tää Lin­nuk­ka­tien tont­tien rajoja ja kor­vauk­sia

08.06.2022 06:01 1
Tilaajille
Lumijokinen Mari huomauttaa, että kun yrityksellä tai kunnalla on julkisivu eli imago kunnossa, niin se vetää asiakkaita ja uusia asukkaita puoleensa
Kolumni

Lu­mi­jo­ki­nen Mari huo­maut­taa, että kun yri­tyk­sel­lä tai kun­nal­la on jul­ki­si­vu eli imago kun­nos­sa, niin se vetää asiak­kai­ta ja uusia asuk­kai­ta puo­leen­sa

31.05.2022 12:35
Tilaajille
Vanhemmat
Vanhatien saneeraus on alkanut – valmista pitäisi olla Perunamarkkinoihin mennessä

Van­ha­tien sa­nee­raus on alkanut – val­mis­ta pitäisi olla Pe­ru­na­mark­ki­noi­hin men­nes­sä

29.05.2022 15:00
Tilaajille
Hailuotoon pyöräilevät saavat huomioliivin, jos varusteet ovat kunnossa – pyöräilijöiden määrä Hailuodossa kasvussa, ohjeita turvalliseen pyöräilyyn myös uudessa lautta-aikataulussa

Hai­luo­toon pyö­räi­le­vät saavat huo­mio­lii­vin, jos va­rus­teet ovat kun­nos­sa – ­pyö­räi­li­jöi­den määrä Hai­luo­dos­sa kas­vus­sa, ohjeita tur­val­li­seen pyö­räi­lyyn myös uudessa laut­ta-ai­ka­tau­lus­sa

24.05.2022 12:00
Näin Sallisen Paavo heitti kevätsiemenen lumijokiseen peltoon – touko sai siunauksensa ja Kyrön myllyn siivet kääntyivät

Näin Sal­li­sen Paavo heitti ke­vät­sie­me­nen lu­mi­jo­ki­seen peltoon – touko sai siu­nauk­sen­sa ja Kyrön myllyn siivet kään­tyi­vät

17.05.2022 14:42
Tilaajille
”Tämä ei jää tähän” – hiilijalanjälki pieneni, vaikka autoilun vähentäminen ei olosuhteiden vuoksi onnistunutkaan

”Tämä ei jää tähän” – ­hii­li­ja­lan­jäl­ki pie­ne­ni, vaikka au­toi­lun vä­hen­tä­mi­nen ei olo­suh­tei­den vuoksi on­nis­tu­nut­kaan

04.05.2022 06:00
Tilaajille
Miten sinun vapunviettosi sujuu? Lähetä kuva, niin julkaisemme sen verkkosivuillamme!

Miten sinun va­pun­viet­to­si sujuu? Lähetä kuva, niin jul­kai­sem­me sen verk­ko­si­vuil­lam­me!

30.04.2022 13:12
Kelirikkokausi alkoi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sorateillä – varsinkin Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa tien pinnat pehmenneet

Ke­li­rik­ko­kau­si alkoi Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun so­ra­teil­lä – var­sin­kin Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osis­sa tien pinnat peh­men­neet

23.04.2022 12:00
Villeä mieityttää elämisen kalleus: bensan hinta ja elinkustannusten nousu: "Olisi kenties ollut paikallaan tehdä väliaikainen huojennus polttoaineiden verotukseen kuten Ruotsissa"
Mielipidekirjoitus

Villeä miei­tyt­tää elä­mi­sen kal­leus: bensan hinta ja elin­kus­tan­nus­ten nousu: "Olisi kenties ollut pai­kal­laan tehdä vä­li­ai­kai­nen huo­jen­nus polt­to­ai­nei­den ve­ro­tuk­seen kuten Ruot­sis­sa"

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Poliisi valvoi turvalaitteiden käyttöä ja tarkkaamattomuutta liikenteessä – 92 henkilöä jäi kiinni turvavyön käyttämättömyydestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Poliisi valvoi tur­va­lait­tei­den käyttöä ja tark­kaa­mat­to­muut­ta lii­ken­tees­sä – 92 hen­ki­löä jäi kiinni tur­va­vyön käyt­tä­mät­tö­myy­des­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

12.04.2022 16:41
Puoliperävaunu suistui tiistaina ojaan Temmeksellä: "Menetin auton hallinnan" – Kuljettaja vietti kaksi yötä autossaan ja pääsi jatkamaan matkaa torstaiaamuna, katso video!

Puo­li­pe­rä­vau­nu suistui tiis­tai­na ojaan Tem­mek­sel­lä: "Me­ne­tin auton hal­lin­nan" – Kul­jet­ta­ja vietti kaksi yötä au­tos­saan ja pääsi jat­ka­maan matkaa tors­taiaa­mu­na, katso video!

07.04.2022 15:34
Tilaajille
Helsingistä Ouluun matkalla ollut rekka suistui ojaan Temmeksellä ja virolaiskuski joutui yöpymään nupissa pari yötä. Monet temmesläiset tarjosivat hänelle yösijaa sekä saunomis- ja yöpymismahdollisuutta.

Hel­sin­gis­tä Ouluun mat­kal­la ollut rekka suistui ojaan Tem­mek­sel­lä ja vi­ro­lais­kus­ki joutui yö­py­mään nupissa pari yötä. Monet tem­mes­läi­set tar­jo­si­vat hänelle yösijaa sekä sau­no­mis- ja yö­py­mis­mah­dol­li­suut­ta.

07.04.2022 11:26
Tilaajille
Mikä olisi nyt minulle sopivin menopeli? – Polttoaineiden hinnat ja autoilun sähköistyminen saa monen auton hankintaa pohtivan mietteliääksi

Mikä olisi nyt minulle sopivin me­no­pe­li? – Polt­to­ai­nei­den hinnat ja au­toi­lun säh­köis­ty­mi­nen saa monen auton han­kin­taa poh­ti­van miet­te­liääk­si

30.03.2022 15:00
Tilaajille
Rantakylään suunnitteilla louhos ja murskaamo – tie louhokselle vedettäisiin kasitien kautta

Ran­ta­ky­lään suun­nit­teil­la louhos ja murs­kaa­mo – tie lou­hok­sel­le ve­det­täi­siin ka­si­tien kautta

30.03.2022 15:12
Tilaajille