Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

ajoneuvot
Kuukausi
Katsastus Teamin toiminta jatkuu normaalisti ja keskeytyksettä, kertoo yrittäjä

Kat­sas­tus Teamin toi­min­ta jatkuu nor­maa­lis­ti ja kes­key­tyk­set­tä, kertoo yrit­tä­jä

29.03.2023 08:06
Villi kelkkailu jatkuu – kasitien kelkkauralla ajaminen päättyy pelloilla pärräämisen vuoksi

Villi kelk­kai­lu jatkuu – ka­si­tien kelk­ka­ural­la aja­mi­nen päättyy pel­loil­la pär­rää­mi­sen vuoksi

25.03.2023 10:57
Tilaajille
Tyrnävän kytkeminen osaksi seudullista pyörätieverkostoa käynnistyy – ely-keskus alkaa suunnitella pyöräreittiä Murron kautta

Tyr­nä­vän kyt­ke­mi­nen osaksi seu­dul­lis­ta pyö­rä­tie­ver­kos­toa käyn­nis­tyy – ely-kes­kus alkaa suun­ni­tel­la pyö­rä­reit­tiä Murron kautta

15.03.2023 15:00
Tilaajille
Kuka suomalainen ei ole tienkäyttäjä, kysyy Kauppakamarin Mari
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka suo­ma­lai­nen ei ole tien­käyt­tä­jä, kysyy Kaup­pa­ka­ma­rin Mari

08.03.2023 08:58
Tilaajille
Mitä mantereen asukas kysyy ensimmäisenä, kun kuulee Mikon asuvan Hailuodossa?
Kolumni

Mitä man­te­reen asukas kysyy en­sim­mäi­se­nä, kun kuulee Mikon asuvan Hai­luo­dos­sa?

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Kylmäläntien kunnostamiseksi perustettiin nettiadressi – "Emme vaadi tien hoitoluokituksen nostoa, vaan tien hoitamista luokituksen mukaisesti", sanoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Majava

Kyl­mä­län­tien kun­nos­ta­mi­sek­si pe­rus­tet­tiin net­tiad­res­si – "Em­me vaadi tien hoi­to­luo­ki­tuk­sen nostoa, vaan tien hoi­ta­mis­ta luo­ki­tuk­sen mu­kai­ses­ti", sanoo ky­lä­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pasi Majava

01.03.2023 14:24
Tilaajille
Vaalipostia: Nyt on edessä tuhannen taalan paikka, muistuttavat Miina-Anniina ja Juuso
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Nyt on edessä tu­han­nen taalan paikka, muis­tut­ta­vat Mii­na-An­nii­na ja Juuso

01.03.2023 06:00
Vanhemmat
Nyt se on virallista: Hailuodon jäätietä ei tänä talvena avata

Nyt se on vi­ral­lis­ta: Hai­luo­don jää­tie­tä ei tänä talvena avata

17.02.2023 10:04
Limingalle neljännesmiljoonan avustus Tupoksen koulualueen kehittämiseen – Traficom avustaa myös liikenneturvallisuutta edistävää Nollavisio-hanketta

Li­min­gal­le nel­jän­nes­mil­joo­nan avustus Tu­pok­sen kou­lu­alueen ke­hit­tä­mi­seen – T­ra­fi­com avustaa myös lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta edis­tä­vää Nol­la­vi­sio-han­ket­ta

17.02.2023 09:43
Kunnanjohtajat hoputtavat: lähijunakokeilu voisi alkaa Oulun seudulla Tampereen mallin mukaan

Kun­nan­joh­ta­jat ho­put­ta­vat: lä­hi­ju­na­ko­kei­lu voisi alkaa Oulun seu­dul­la Tam­pe­reen mallin mukaan

16.02.2023 13:34
Tilaajille
Käsittelyajat korkeimmassa hallinto-oikeudessa ovat noin kuusi kuukautta, mikäli valituslupaa ei myönnetä ja vuoden, mikäli valitus otetaan käsittelyyn – odotusaika käytetään Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamissuunnitteluun

Kä­sit­te­ly­ajat kor­keim­mas­sa hal­lin­to-oi­keu­des­sa ovat noin kuusi kuu­kaut­ta, mikäli va­li­tus­lu­paa ei myön­ne­tä ja vuoden, mikäli valitus otetaan kä­sit­te­lyyn – odo­tus­ai­ka käy­te­tään Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den ra­ken­ta­mis­suun­nit­te­luun

10.02.2023 10:17
Tilaajille
Gallup: Mitä ajattelet kiinteästä yhteydestä tehdyistä valituksista?

Gallup: Mitä ajat­te­let kiin­teäs­tä yh­tey­des­tä teh­dyis­tä va­li­tuk­sis­ta?

09.02.2023 18:00
Tilaajille
Kesämaisemia junan ikkunasta 1950-luvulla.

Ke­sä­mai­se­mia junan ik­ku­nas­ta 1950-lu­vul­la.

04.02.2023 18:00
Tilaajille
Ruukin ja Oulun väliä liikennöivä paikallisjuna pysähtyi kymmenellä seisakkeella 50- ja 60-luvuilla ja Reino Sevón muistelee, millaista lähijunaliikenne tuolloin oli – Katso myös videoita junaliikenteestä

Ruukin ja Oulun väliä lii­ken­nöi­vä pai­kal­lis­ju­na py­säh­tyi kym­me­nel­lä sei­sak­keel­la 50- ja 60-lu­vuil­la ja Reino Sevón muis­te­lee, mil­lais­ta lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tuol­loin oli – Katso myös vi­deoi­ta ju­na­lii­ken­tees­tä

06.02.2023 08:47
Tilaajille
Raidelinjaus uusiksi kolmesta paikasta: Temmesjoen kohdalta, Tupoksesta sekä Kempeleen ja Oulun rajalta – suunnitelmia voi kommentoida jo helmikuussa

Rai­de­lin­jaus uusiksi kol­mes­ta pai­kas­ta: Tem­mes­joen koh­dal­ta, Tu­pok­ses­ta sekä Kem­pe­leen ja Oulun rajalta – suun­ni­tel­mia voi kom­men­toi­da jo hel­mi­kuus­sa

27.01.2023 08:19
Tilaajille
Vetinen talvi vaurioittaa tienpintoja – Pohjois-Suomessa on edelleen pääosin normaali ja tasainen talvikeli

Vetinen talvi vau­rioit­taa tien­pin­to­ja – Poh­jois-Suo­mes­sa on edel­leen pääosin nor­maa­li ja ta­sai­nen tal­vi­ke­li

17.01.2023 18:00
Kalliomontun pohjalta löytyy kymmeniä pyöriä: "Eivät he varmaan sukeltaisi, jos tietäisivät, mitä siellä alla on", toteaa vedenalaisen pyöräparkin kuvannut sukeltaja Tomi Weckman – Katso video

Kal­lio­mon­tun poh­jal­ta löytyy kym­me­niä pyöriä: "Eivät he varmaan su­kel­tai­si, jos tie­täi­si­vät, mitä siellä alla on", toteaa ve­den­alai­sen pyö­rä­par­kin ku­van­nut su­kel­ta­ja Tomi Weckman – Katso video

10.01.2023 08:56
Tilaajille
Tomi Weckman Oulun urheilusukeltajista kuvasi, miltä Ouluntullin kalliomontun pohjalla näyttää

Tomi Weckman Oulun ur­hei­lu­su­kel­ta­jis­ta kuvasi, miltä Ou­lun­tul­lin kal­lio­mon­tun poh­jal­la näyttää

10.01.2023 05:59
Tilaajille
Onko Markolla Suomen vanhin moottorikelkka? Tyrnäväläisen kelkkaprojektit keskeytyivät, sillä nyt hän rakentaa Ukrainaan kamiinoita

Onko Mar­kol­la Suomen vanhin moot­to­ri­kelk­ka? Tyr­nä­vä­läi­sen kelk­ka­pro­jek­tit kes­key­tyi­vät, sillä nyt hän ra­ken­taa Uk­rai­naan ka­mii­noi­ta

01.01.2023 18:00
Tilaajille
Parttimaan Markon kelkka on vuodelta 1947 – vain jarru puuttuu

Part­ti­maan Markon kelkka on vuo­del­ta 1947 – vain jarru puuttuu

29.12.2022 15:22
Tilaajille