Nah­ku­rin ase­ma­kaa­va ei vastaa mu­seo­vi­ras­ton in­ven­toin­nis­sa an­net­tua suo­je­lu­mer­kin­tää – kaava vaatii päi­vit­tä­mis­tä

Tyrnävä

Nahkurin alueen rakennukset ja niiden kohtalo on edelleen puhuttanut tyrnäväläisiä sosiaalisessa mediassa. Keskusteluissa on nostettu esiin esimerkiksi se, onko kyse maakunnallisesti vai valtakunnallisesti merkittävästä suojelukohteesta. Vuodelta 2006 peräisin olevassa asemakaavassa Nahkurin rakennukset on merkitty maakunnallisesti merkittäviksi ja Museoviraston rakennetun kulttuuriympäristön inventoinneissa vuodelta 2009 taas valtakunnallisesti merkittäviksi suojelukohteiksi.

Tyrnävän kunta julkaisi verkkosivuillaan tiedotteen, jossa avataan ristiriitaa asemakaavamerkinnän ja RKY-inventoinneissa annetun suojelustatuksen välillä.

–Nahkurin molemmat rakennukset, nahkatehdas ja sen asuinrakennus ovat asemakaavalla suojeltuja. Alueen asemakaava on vuodelta 2006 ja sen mukaisesti Nahkurin rakennukset olisivat maakunnallisesti merkittäviä suojeltuja rakennuksia, jotka on pyrittävä säilyttämään. Tuorein valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (RKY) on vuodelta 2009. Siinä Nahkuri on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennukseksi ja asuinrakennus maakunnallisesti merkittäväksi.

–Voimassa olevan asemakaavan suojelumerkintä entisen nahkatehtaan osalta on vanhentunut ja asemakaavassa on päivitystarve. Kun asemakaava seuraavan kerran näiltä osin päivitetään, voimassa oleva valtakunnallinen inventointi edellyttää Nahkurin osalta suojelumerkinnän muuttamista valtakunnallisesti merkittäväksi suojelluksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa.

– Rakennusten korjaus- ja muutostöissä tullaan tekemään yhteistyötä museoviranomaisen kanssa. Museo- ja tiedekeskus Luuppi on kulttuuriympäristötehtävää hoitava alueellinen vastuumuseo.