Liminka avasi ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 16-vuo­tial­le ja sitä van­hem­mil­le – ro­ko­tus­ai­ko­ja voi varata pu­he­li­mit­se

Limingassa ajan koronaro­ko­tuk­seen voi­vat va­ra­ta kaik­ki 16-vuo­tiaat ja si­tä van­hem­mat hen­ki­löt. Ro­ko­tu­sai­ko­ja voi va­ra­ta pu­he­li­mit­se ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­nu­me­ros­ta.

Ajan­va­rauk­set ro­ko­tuk­siin tehdään nu­me­ros­ta 08 5587 3890.

Soi­tam­me ta­kai­sin muu­ta­man ar­ki­päi­vän ku­lues­sa. Mi­kä­li em­me ole s

Te­hos­te­ro­ko­te­mää­rät jae­taan kun­tiin en­sim­mäi­sen ro­ko­tea­jan­koh­dan pe­rus­teel­la.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) on päät­tä­nyt, et­tä mi­kä­li Ast­ra Ze­ne­can ro­ko­tet­ta saa­nut hen­ki­lö ei ha­lua ot­taa tois­ta Ast­ra Ze­ne­can ro­ko­tean­nos­ta, hän voi ha­lu­tes­saan saa­da nyt mR­NA ro­kot­teen.

65 vuot­ta täyt­tä­nyt voi va­li­ta ro­ko­tus­sar­jaa aloi­tet­taes­sa, an­ne­taan­ko hä­nel­le mR­NA- ro­ko­tet­ta eli Bion­tech-Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan mR­NA-ro­ko­tet­ta vai Ast­ra­Ze­ne­can ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­ko­tet­ta. Ro­ko­tet­ta­van ei ole kui­ten­kaan mah­dol­lis­ta va­li­ta kum­paa Suo­mes­sa käy­tet­tä­vää mR­NA-ro­ko­tet­ta ro­ko­tuk­ses­sa käy­te­tään.

–Jos ha­luat va­li­ta jo­ko mR­NA-ro­kot­teen tai Ast­ra­Ze­ne­can ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­kot­teen, asias­ta tu­lee mai­ni­ta jo ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä. Näin voi­daan var­mis­taa, et­tä ro­ko­tus­pis­tees­sä on saa­ta­vil­la toi­vo­maa­si ro­ko­tet­ta, kunnasta ohjeistetaan.