Kem­pe­leen kunta testaa tänä vuonna yh­teis­käyt­tö­au­toa ja säh­kö­pyö­riä: ”Toi­vom­me, että yh­teis­käyt­töi­sil­lä säh­kö­avus­tei­sil­la pyö­ril­lä voimme hel­pot­taa työ­asioin­tia ja tarjota samalla ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­siä ja kus­tan­nus­te­hok­kai­ta vaih­to­eh­to­ja liik­ku­mi­seen”

Kempele

Kempeleessä aiotaan kuulua niiden kuntien joukkoon, jotka hakevat aktiivisesti tapoja kehittää kestäviä liikkumistapoja. Kunta aikoo tämän vuoden aikana testata yhteiskäyttöautoa ja sähköpyöriä.

Kempeleessä tehtiin kattava taustaselvitys henkilöstön työmatkojen ja työpäivän aikaisten matkojen liikkumistottumuksista. Kulkutapakyselyn mukaan 23 prosenttia autolla töihin kulkevista kunnan työntekijöistä voisi oman arvionsa mukaan tehdä matkansa myös kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä.

Valmistuneessa viisaan työmatkaliikkumisen suunnitelmassa on konkreettisia toimenpiteitä liittyen henkilöstön työajalla tapahtuvaan työasiamatkustamiseen, omalla ajalla tapahtuvaan kodin ja työpaikan väliseen liikkumiseen ja kestävien kulkutapojen käyttöä estävien tai rajaavien tekijöiden vähentämiseksi.

Kempeleen kunnan tiedotteessa huomautetaan, että jo selvityksen laadinnan aikana kunta on laajentanut henkilöstön etätyömahdollisuuksia ja linjannut muun muassa sähköiset kokoukset tai palaverit ensisijaiseksi kokoontumistavaksi.

Kunnanjohtaja Tuomas Lohi on itsekin aktiviinen liikkuja.
Kunnanjohtaja Tuomas Lohi on itsekin aktiviinen liikkuja.
Kuva: Jonna Lehtomaa

Tämän vuoden aikana kunta ottaa käyttöön yhteiskäyttöisiä sähköavusteisia pyöriä ja yhteiskäyttöautoja paljon työasiointia tekevien työntekijöiden kulkuvälineksi. Yhteiskäyttöautoja on tulossa kolme ja sähköavusteisia pyöriä neljä. Iltaisin autot ja mahdollisesti myös pyörät voisivat olla kuntalaisten käytössä.

Kunta on hakenu kokeilulle jatkohankerahoitusta, ja yksityiskohtaisemmin asiasta  ja lainausmahdollisuuksista infotaan kuntalaisia hankkeen edetessä.

Kunnan mukaan esimerkiksi kotihoidon työntekijät ovat kokeneet auton pysäköintipaikan löytämisen vaikeaksi tietyissä kohteissa.

–Toivomme, että yhteiskäyttöisillä sähköavusteisilla pyörillä voimme helpottaa työasiointia ja tarjota samalla ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja liikkumiseen, kunnanjohtaja Tuomas Lohi kertoo.

Kunnassa pyritään kehittämään kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia  huomioimalla näihin liittyvät asiat entistä paremmin uusien kiinteistöjen rakentamishankkeissa ja jo olemassa olevien kunnostushankkeissa.

–Rakenteellisia kehittämisratkaisuja tarvitaan esimerkiksi toimintayksiköiden sosiaalitilojen, pyörien säilytysvarastojen ja autojen latauspaikkojen osalta. Jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidossa jatketaan pyöräilyagenttien hyödyntämistä. Tarkoitus on myös tuoda kävelyn ja pyöräilyn hyötyjä esiin erilaisten kampanjoiden ja viestinnän kautta, kunnan tiedotteessa todetaan.

– Matalasykkeinen arkiliikunta on tärkeää oman kunnon kehittymiselle ja arjessa jaksamisellekin, itsekin aktiivisesti ja monipuolisesti liikuntaa harrastava Lohi muistuttaa.