Oulunsalon Varjakka
Varjakan kartano yhdeksänneksi kiinnostavin huutokauppakohde viime vuonna

Var­ja­kan kartano yh­dek­sän­nek­si kiin­nos­ta­vin huu­to­kaup­pa­koh­de viime vuonna

13.01.2022 11:05
Warjakka ei kelvannut koulun nimeksi Oulun nimistötoimikunnalle – "Koulun nimi perustuu paikan historiaan ja sijaintiin eikä yritysten tai yrittäjien markkinointiin"

War­jak­ka ei kel­van­nut koulun nimeksi Oulun ni­mis­tö­toi­mi­kun­nal­le – "Koulun nimi pe­rus­tuu paikan his­to­riaan ja si­jain­tiin eikä yri­tys­ten tai yrit­tä­jien mark­ki­noin­tiin"

05.01.2022 18:00
Tilaajille
Kun Salonpään uusi koulu avasi viimein ovensa, vanhalta koululta jäätiin kaipaamaan lähinnä vain rimpuilutelineitä

Kun Sa­lon­pään uusi koulu avasi viimein ovensa, van­hal­ta kou­lul­ta jäätiin kai­paa­maan lähinnä vain rim­pui­lu­te­li­nei­tä

17.11.2021 14:00
Tilaajille
Uusi Salonpään koulu ja päiväkoti on avannut ovensa – "Tuntuu aivan upealta palata moderneihin ja terveisiin tiloihin"

Uusi Sa­lon­pään koulu ja päi­vä­ko­ti on avannut ovensa – "Tuntuu aivan upealta palata mo­der­nei­hin ja ter­vei­siin ti­loi­hin"

03.11.2021 10:00
Lounastunnilla reiveihin Oulunsaloon? – Taidepajalla voi katsella vaikkapa tataarin- ja suomenkielisiin tarustoihin perustuvaa tanssinäytöstä tai osallistua digitansseihin

Lou­nas­tun­nil­la rei­vei­hin Ou­lun­sa­loon? – ­Tai­de­pa­jal­la voi kat­sel­la vaik­ka­pa ta­taa­rin- ja suo­men­kie­li­siin ta­rus­toi­hin pe­rus­tu­vaa tans­si­näy­tös­tä tai osal­lis­tua di­gi­tans­sei­hin

22.10.2021 06:00
Tilaajille
Varjakan kylä Oulunsalossa pääsi kolmen parhaan joukkoon Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä -kilpailussa - tulevaisuudessa kyläyhdistys ja kenties koko kylä tunnetaan Warjakkana

Var­ja­kan kylä Ou­lun­sa­los­sa pääsi kolmen parhaan jouk­koon Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden Kylä -kil­pai­lus­sa - tu­le­vai­suu­des­sa ky­lä­yh­dis­tys ja kenties koko kylä tun­ne­taan War­jak­ka­na

17.09.2021 12:03
Tilaajille
Salonpään koulun oppilaat tekivät ensimmäiset arkeologiset kaivaukset Varjakan yhteisöpuutarhan alueella – Tuloksena oli pahvilaatikollnen pieniä esineitä, jotka luetteloidaan ja raportoidaan Museovirastolle

Sa­lon­pään koulun op­pi­laat tekivät en­sim­mäi­set ar­keo­lo­gi­set kai­vauk­set Var­ja­kan yh­tei­sö­puu­tar­han alueel­la – ­Tu­lok­se­na oli pah­vi­laa­ti­koll­nen pieniä esi­nei­tä, jotka luet­te­loi­daan ja ra­por­toi­daan Mu­seo­vi­ras­tol­le

25.06.2021 06:00
Tilaajille