NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kuvataide
Omena- ja kirsikkapuita, vadelmapensaita, kukkaloistoa, nuotiopaikka ja taideteos – Limingan taidekoulun aistipuutarhaan rakennetaan nautittavaa kaikille aisteille

Omena- ja kir­sik­ka­pui­ta, va­del­ma­pen­sai­ta, kuk­ka­lois­toa, nuo­tio­paik­ka ja tai­de­teos – ­Li­min­gan tai­de­kou­lun ais­ti­puu­tar­haan ra­ken­ne­taan nau­tit­ta­vaa kai­kil­le ais­teil­le

25.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Limingan taidekoulussa opiskelevat nuoret taiteilijat esittelevät teoksiaan

Li­min­gan tai­de­kou­lus­sa opis­ke­le­vat nuoret tai­tei­li­jat esit­te­le­vät teok­siaan

03.05.2023 23:59
Tilaajille
Tuohiukkoja, piruja merrassa ja muita taideteoksia: Limingan taidekoulun perinteinen kevätnäyttely on runsaudensarvi – katso video!

Tuo­hiuk­ko­ja, piruja mer­ras­sa ja muita tai­de­teok­sia: Li­min­gan tai­de­kou­lun pe­rin­tei­nen ke­vät­näyt­te­ly on run­sau­den­sar­vi – katso video!

04.05.2023 00:02
Tilaajille
Patinoituneet esineet kertovat tarinaa, johon jokainen voi lisätä omansa

Pa­ti­noi­tu­neet esineet ker­to­vat ta­ri­naa, johon jo­kai­nen voi lisätä omansa

02.04.2023 16:55
Tilaajille
Alisa on rohkeasti keskeneräinen – "Se on aiempiin uskomuksiini verrattuna melkein vallankumouksellista ja toivon sydämestäni samaa sallivuutta muillekin"

Alisa on roh­keas­ti kes­ken­eräi­nen – "Se on aiem­piin us­ko­muk­sii­ni ver­rat­tu­na melkein val­lan­ku­mouk­sel­lis­ta ja toivon sy­dä­mes­tä­ni samaa sal­li­vuut­ta muil­le­kin"

26.03.2023 06:00 1
Tilaajille
Mika Kiviniemi valittiin Oulunsalo Soin vuoden kuvataiteilijaksi – Oululaisen esitys- ja mediataiteilijan teoksia on juuri nyt esillä Tampereella

Mika Ki­vi­nie­mi va­lit­tiin Ou­lun­sa­lo Soin vuoden ku­va­tai­tei­li­jak­si – Ou­lu­lai­sen esitys- ja me­dia­tai­tei­li­jan teoksia on juuri nyt esillä Tam­pe­reel­la

22.03.2023 13:00
Tilaajille
Evakkona lakeuksille tullut taidemaalari Daniel Pesu oli äärettömän tuottelias taiteilija, joka vinoili maalavaansa lakeuden maiseman vaikka kymmenessä sekunnissa – kuuntele myös audioita ja katso video!

Evak­ko­na la­keuk­sil­le tullut tai­de­maa­la­ri Daniel Pesu oli ää­ret­tö­män tuot­te­lias tai­tei­li­ja, joka vinoili maa­la­vaan­sa la­keu­den mai­se­man vaikka kym­me­nes­sä se­kun­nis­sa – kuun­te­le myös au­dioi­ta ja katso video!

13.03.2023 09:30
Tilaajille
Neitsyt Maria elää kirkkotaiteessa, joulukorteissa, runoissa ja jopa nimipäiväkalenterissa.

Neitsyt Maria elää kirk­ko­tai­tees­sa, jou­lu­kor­teis­sa, ru­nois­sa ja jopa ni­mi­päi­vä­ka­len­te­ris­sa.

30.12.2022 15:00
Kurkistus erityiseen maailmaan – 11-vuotias liminkalainen Koitto Körkkö taiteili veistoksia, jotka kuvittavat samanikäisenä runoja kirjoittaneen autistisen Oskari Mannisen kirjaa

Kur­kis­tus eri­tyi­seen maail­maan – 11-vuo­tias li­min­ka­lai­nen Koitto Körkkö tai­tei­li veis­tok­sia, jotka ku­vit­ta­vat sa­man­ikäi­se­nä runoja kir­joit­ta­neen au­tis­ti­sen Oskari Man­ni­sen kirjaa

31.10.2022 11:10
Tilaajille
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo 1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo 1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

19.09.2022 10:39
Tilaajille
Ahtisten veljesrakkautta Hailuodon festareilla – Lauri on tehnyt festivaalitaidetta jo kymmenisen vuotta

Ah­tis­ten vel­jes­rak­kaut­ta Hai­luo­don fes­ta­reil­la – Lauri on tehnyt fes­ti­vaa­li­tai­det­ta jo kym­me­ni­sen vuotta

16.07.2022 15:00
Tilaajille
MeriTuulin jokainen teos on puheenvuoro – "Käsin kirjoittaminen on aivoille hyödyllistä", sanoo kirjansitoja

Me­ri­Tuu­lin jo­kai­nen teos on pu­heen­vuo­ro – "­Kä­sin kir­joit­ta­mi­nen on ai­voil­le hyö­dyl­lis­tä", sanoo kir­jan­si­to­ja

17.06.2022 11:44
Tilaajille
Ei mikään pimeän pohjoisen synkkä erakko: Vilho Lampi osallistui juhliin, kirjoitti, lausui, puhui, tanssi – ja maalasi

Ei mikään pimeän poh­joi­sen synkkä erakko: Vilho Lampi osal­lis­tui juh­liin, kir­joit­ti, lausui, puhui, tanssi – ja maalasi

08.06.2022 08:12
Tilaajille
Hailuodon kunnantalon pihalla on kasvihuoneellinen taidetta – näkyvyyttä taiteiljoille, hyvinvointia kuntalaisille

Hai­luo­don kun­nan­ta­lon pihalla on kas­vi­huo­neel­li­nen tai­det­ta – nä­ky­vyyt­tä tai­teil­joil­le, hy­vin­voin­tia kun­ta­lai­sil­le

09.06.2022 08:51
Tilaajille
Lohelle lohi – Zytykkeen päivätoiminnassa valmistettiin kunnanjohtajalle Kuningaslohi-taideteos

Lohelle lohi – Zy­tyk­keen päi­vä­toi­min­nas­sa val­mis­tet­tiin kun­nan­joh­ta­jal­le Ku­nin­gas­lo­hi-tai­de­teos

25.05.2022 10:04
Pia Hentunen kolmen taiteilijan loppu­suoralla Iin tori­taide­teosta valittaessa

Pia Hen­tu­nen kolmen tai­tei­li­jan lop­pu­suo­ral­la Iin to­ri­tai­de­teos­ta va­lit­taes­sa

13.04.2022 14:32
"Nykypäivän vilholampia pitäisi nostattaa eikä potkia nilkkoihin", sanoo Vilho Lammesta sarjakuvaromaania valmisteleva Tessa Astre

"Ny­ky­päi­vän vil­ho­lam­pia pitäisi nos­tat­taa eikä potkia nilk­koi­hin", sanoo Vilho Lam­mes­ta sar­ja­ku­va­ro­maa­nia val­mis­te­le­va Tessa Astre

30.01.2022 06:01
Tilaajille
Hanhijoen näyttely avautuu Helsingin Taidehallissa

Han­hi­joen näyt­te­ly avautuu Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa

05.11.2021 20:08
Tilaajille
Tyrnävä innoitti Martti "Huuhaa"  Innasta – ainakin 12 maalauksessa esiintyy Tyrnävän nimi,  katso kuvat ja Yle Areenan tallenne vuodelta 2015!

Tyrnävä in­noit­ti Martti "Huu­haa" Innasta – ainakin 12 maa­lauk­ses­sa esiin­tyy Tyr­nä­vän nimi, katso kuvat ja Yle Areenan tal­len­ne vuo­del­ta 2015!

08.09.2021 21:32
Tilaajille
Tessa tekee mitä haluaa – "Mieleni on kuin tietokone, jossa on kymmenen välilehteä auki"

Tessa tekee mitä haluaa – "­Mie­le­ni on kuin tie­to­ko­ne, jossa on kym­me­nen vä­li­leh­teä auki"

04.09.2021 10:26
Tilaajille