Kolumni

Mil­lais­ta on luot­ta­mus ja mitä se tar­koit­taa kun­taa­mail­mas­sa? "Luot­ta­muk­sen varassa asiat ta­pah­tu­vat", huo­maut­taa Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Maarit

-
Kuva: Maarit Alikosken kotialbumi
Kuntakuulumisia

Luottamus on perusta, jonka varassa asiat tapahtuvat. Se mahdollistaa ihmisten sosiaalisen elämän tuttujen ja tuntemattomien keskellä. Kun ihmiset luottavat esimerkiksi lakeihin, he toimivat niiden mukaan ja arvostavat lainsäätäjiään.

Kunnassa luottamus tuo ihmiset yhteen, pitää heidät yhdessä ja saa heidät ponnistelemaan yhdessä. Luottamus mahdollistaa vuorovaikutuksen, rajoja ylittävät verkostot, innovaatiot ja taloudellisten pääomien tuotokset. Luottamus poistaa pelkoja ja pakkoja.

Luottamus antaa siivet selkään omille ja yhteisille toimille – ”Tämähän etenee aivan kuin siivillä!”

Käsillä oleva aika haastaa meitä kaikkia. Uutiset maailmalta ja kotimaasta herättävät epävarmuutta ja pelkojakin. Muutos näkyy ja tuntuu meidän kaikkien arjessa.

Aika on poikkeuksellista myös kunnille. Sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja teknologisesti kestäviä kuntia kehitetään sisäisten ja ulkoisten haasteiden jännitteisessä kokonaisuudessa. Ulkoisia lisäresursseja ei juurikaan ole näköpiirissä.

Mikä tilanteessa olisikaan avuksi?

Luottamuksen tavoitteellinen vahvistaminen kuntayhteisössä. Niin päättäjien, kunnan työntekijöiden, asukkaiden kuin elinkeinotoimijoiden ja yhdistysten ja järjestöjen välillä. Luottamus syntyy ihmisten välisen kanssakäymisen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen yhteisvaikutuksena. Sitä ei voi ostaa eikä lainata. Luottamus on ansaittava tai lunastettava omalla toiminnallaan.

Kunta on yhteistoimintaorganisaatio. Kunnan johtamisen ja toiminnan kokonaisuus on laaja eri näkökulmineen: kuntayhteisö-, henkilöstö-, talous-, hyvinvointi-, elinvoima-, konserni-, muutos-, ohjelma- ja projekti-, eettinen ja verkostonäkökulma. Kunnan strateginen johtaminen edellyttää johtamisen eri ulottuvuuksien huomioimista ja yhdistämistä käytännössä toimivalla ja tuloksekkaalla tavalla.

Luottamusta rakentavalla avoimella toimintatavalla kunta muokkaa itseään, kehitystään ja luo parasta mahdollista tulevaisuuttaan.

Luottamusta tarvitaan myös kaikkien osallisuuden ja vastuun edistämisessä

Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet elinympäristön ja palvelujen kehittämiseen sisältyvät kaikkien kuntien toimintaan. Kunnat rakentavat ja etsivät koko ajan toimintatapoja, joilla edistetään asukkaiden ja yhteisöjen kanssa parempaa yhteyttä ja mahdollistetaan konkreettinen osallistuminen yhteisten asioiden valmisteluun.

"Luottamus syntyy ihmisten välisen kanssakäymisen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen yhteisvaikutuksena. Sitä ei voi ostaa eikä lainata. Luottamus on ansaittava tai lunastettava omalla toiminnallaan."

Osallisuus tarkoittaa oikeuksia ja velvollisuuksia, kuulumista ja vastuunkantamista. Kunnan toiminnassa osallisuus on vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä, jonka keskeinen ajatus on kuntalainen tekijänä joka saa, osaa ja haluaa toimia yhteisten asioiden edistämiseksi.

Osallisuus on oikeutta sekä omaan identiteettiin osana yhteisöä että sitoutumista toimintaan yhteiseksi hyväksi.

Kuntalaiset nähdään lisääntyvässä määrin kuntien elinvoiman edistäjinä ja voimavarana. Käsillä oleva aika tarvitsee vahvaa takaisin oppimista kohti yhteistä vastuullisuutta. Yhdessä vastuullisesti toteutuu myös luottamukseen perustuen. Rakentakaamme luottamusta!

Maarit Alikoski

Hailuodon kunnanjohtaja