Li­min­gas­sa 12 vuotta täyt­tä­neet voivat hakea en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta – en­sim­mäi­nen ajan­koh­ta Tu­pok­sen neu­vo­las­sa tors­tai­na

Liminka

Kaik­ki 12 vuot­ta täyt­tä­neet Liminkalaiset voi­vat ha­kea en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen il­man ajan­va­raus­ta.

Torstaina 16.9. ilman ajanvarausta voi tulla rokotteelle Tupoksen neuvolassa kello 12.30-15. Perjantaina samassa paikassa rokotteen saa kello 11.45-14. Keskiviikkona 22. syyskuuta Lakeustalon rokotuspisteelle voi tulla ilman ajanvarausta kello 14-16 ja samoin torstaina kello 8.45-11.

– Niin kou­lu­lai­set kuin muut­kin voi­vat tul­la ro­ko­tuk­sil­le il­man ajan­va­raus­ta mai­nit­tui­na ai­koi­na. Ajan­va­rauk­se­ton ro­ko­tus kos­kee en­sim­mäis­tä ro­ko­tus­ta ha­ke­via, ja ro­kot­tei­ta on tar­jol­la niin kauan kuin nii­tä riit­tää, ker­too joh­ta­va lää­kä­ri Pau­lii­na Sa­ra­jär­vi kunnan verkkosivulla.

Tois­ta ro­ko­tus­ta var­ten ai­ka va­ra­taan en­nal­ta entisen mallin mukaan Ro­ko­tu­sa­jan­va­rauk­sen nu­me­ro on 08 5587 3890.