Ulkoistaminen
Hammaslääkäri on jo löytynyt: Lumijoen ja Limingan lääkärineuvottelut jatkuvat ensi viikolla – samaan aikaan Lumijoki valmistelee kilpailutusta

Ham­mas­lää­kä­ri on jo löy­ty­nyt: Lu­mi­joen ja Li­min­gan lää­kä­ri­neu­vot­te­lut jat­ku­vat ensi vii­kol­la – ­sa­maan aikaan Lu­mi­jo­ki val­mis­te­lee kil­pai­lu­tus­ta

08.02.2022 17:00
Tilaajille
Lumijoen valtuusto lykkäsi ratkaisun ensi syksyyn uudelle valtuustolle - Esitys uuden terveysaseman rakentamisesta palautettiin äänestyksen jälkeen kunnanhallitukselle

Lu­mi­joen val­tuus­to lykkäsi rat­kai­sun ensi syksyyn uudelle val­tuus­tol­le - Esitys uuden ter­veys­ase­man ra­ken­ta­mi­ses­ta pa­lau­tet­tiin ää­nes­tyk­sen jälkeen kun­nan­hal­li­tuk­sel­le

31.05.2021 21:29
Tilaajille
Lumijoen valtuusto käsittelee sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkovaihtoehdot kevään aikana – maanantain kokouksessa asiasta käytiin vilkasta keskustelua: "Jos emme tee hyvää ratkaisua, on pelkona palvelujen karkaaminen kauemmas"

Lu­mi­joen val­tuus­to kä­sit­te­lee so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jat­ko­vaih­to­eh­dot kevään aikana – maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa asiasta käytiin vil­kas­ta kes­kus­te­lua: "Jos emme tee hyvää rat­kai­sua, on pelkona pal­ve­lu­jen kar­kaa­mi­nen kauem­mas"

29.03.2021 21:15
Tilaajille