Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Partio
Limingan seurakunta on siirtämässä partiotyötä vahvemmin vapaaehtoisille – esitys partionohjaajan viran lakkauttamisesta ei saa kaikilta ymmärrystä

Li­min­gan seu­ra­kun­ta on siir­tä­mäs­sä par­tio­työ­tä vah­vem­min va­paa­eh­toi­sil­le – esitys par­tion­oh­jaa­jan viran lak­kaut­ta­mi­ses­ta ei saa kai­kil­ta ym­mär­rys­tä

28.11.2023 13:00
Tilaajille
Henri muistuttaa, että partion tarkoituksena on kasvattaa aktiviisia kansalaisia – Niittykärpät juhlii 55 vuotta
Kolumni

Henri muis­tut­taa, että partion tar­koi­tuk­se­na on kas­vat­taa ak­ti­vii­sia kan­sa­lai­sia – ­Niit­ty­kär­pät juhlii 55 vuotta

26.09.2023 12:57
Tilaajille
Uuden Kotikolon rakennustöille yksimielinen kyllä – Limingan pappilan pihapiiriin nousee liki 300 neliön kokonainen monitoimikerhotila

Uuden Ko­ti­ko­lon ra­ken­nus­töil­le yk­si­mie­li­nen kyllä – ­Li­min­gan pap­pi­lan pi­ha­pii­riin nousee liki 300 neliön ko­ko­nai­nen mo­ni­toi­mi­ker­ho­ti­la

19.09.2023 06:00
Tilaajille
Partiotaitokilpailussa ei jääty vatuloimaan – eri puolilta laajaa Pohjanmaata saapuneet partiolaiset pääsivät tekemään muun muassa puiset nokkakärryt

Par­tio­tai­to­kil­pai­lus­sa ei jääty va­tu­loi­maan – eri puo­lil­ta laajaa Poh­jan­maa­ta saa­pu­neet par­tio­lai­set pää­si­vät te­ke­mään muun muassa puiset nok­ka­kär­ryt

17.09.2023 06:00
Tilaajille
Syysmuutto kerää viikonloppuna 130 partiolaista Liminkaan – mukana on myös lähes 100 vapaaehtoista

Syys­muut­to kerää vii­kon­lop­pu­na 130 par­tio­lais­ta Li­min­kaan – ­mu­ka­na on myös lähes 100 va­paa­eh­tois­ta

14.09.2023 09:00
Liminkalaiset Siiri ja Juho lähtevät 7 000 kilometrin päähän Etelä-Koreaan – Partiolaisten maailmanjamboree kokoaa yhteen liki 43 000 partiolaista

Li­min­ka­lai­set Siiri ja Juho läh­te­vät 7 000 ki­lo­met­rin päähän Ete­lä-Ko­reaan – Par­tio­lais­ten maail­man­jam­bo­ree kokoaa yhteen liki 43 000 par­tio­lais­ta

18.07.2023 18:00
Tilaajille
Kiinteistöjä, mainostaulu ja rahaa – LC Oulunsalo lopettaa toimintansa ja jakoi merkittävän perinnön kolmelle paikkakunnan toimijalle

Kiin­teis­tö­jä, mai­nos­tau­lu ja rahaa – LC Ou­lun­sa­lo lo­pet­taa toi­min­tan­sa ja jakoi mer­kit­tä­vän pe­rin­nön kol­mel­le paik­ka­kun­nan toi­mi­jal­le

06.06.2023 18:00
Päivätyöstään luopuva Markku haluaa lapset ja nuoret seikkailemaan – Liisanlinnan yhteyteen rakentuu alatemmesläisten partiolaisten uusi kotipesä

Päi­vä­työs­tään luopuva Markku haluaa lapset ja nuoret seik­kai­le­maan – Lii­san­lin­nan yh­tey­teen ra­ken­tuu ala­tem­mes­läis­ten par­tio­lais­ten uusi ko­ti­pe­sä

12.05.2023 18:00 2
Tilaajille
Ystävyyden rakentaminen voi jännittää sekä pelottaa, vaatia rohkeutta, uskaltamista ja ennakkoluulojen karistamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ys­tä­vyy­den ra­ken­ta­mi­nen voi jän­nit­tää sekä pe­lot­taa, vaatia roh­keut­ta, us­kal­ta­mis­ta ja en­nak­ko­luu­lo­jen ka­ris­ta­mis­ta

12.10.2022 13:29
Tilaajille
Aino, Kalle ja Saara opettelevat hieman koreaakin, jotta ensi vuoden partiolaisten kansainvälisestä suurleirikokemuksesta tulisi onnistunut

Aino, Kalle ja Saara opet­te­le­vat hieman ko­reaa­kin, jotta ensi vuoden par­tio­lais­ten kan­sain­vä­li­ses­tä suur­lei­ri­ko­ke­muk­ses­ta tulisi on­nis­tu­nut

13.09.2022 11:00
Tilaajille
Vaikka eläkeikä kolkuttelee Makevoudin linnan ovella, niin partiota hän ei jätä, sillä se on aina sydämessä

Vaikka elä­ke­ikä kol­kut­te­lee Ma­ke­vou­din linnan ovella, niin par­tio­ta hän ei jätä, sillä se on aina sy­dä­mes­sä

05.11.2021 06:00
Tilaajille
Sama kaiku on askelten: J o 7-9-vuotiaat sudenpennut harjoittelevat tekemään asioita yhteisen hyvän eteen ja päättämään asioista yhdessä, tähdentää Mari
Kolumni

Sama kaiku on as­kel­ten: J o 7-9-vuo­tiaat su­den­pen­nut har­joit­te­le­vat te­ke­mään asioita yh­tei­sen hyvän eteen ja päät­tä­mään asiois­ta yh­des­sä, täh­den­tää Mari

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Perinteistä Pökkelöä taas! Tänään alkava Niittykärppien kesäleiri tuo Villin lännen Liminkaan

Pe­rin­teis­tä Pök­ke­löä taas! Tänään alkava Niit­ty­kärp­pien ke­sä­lei­ri tuo Villin lännen Li­min­kaan

15.07.2021 14:08
Tilaajille