PAKOLAISET
"Aidosti hädänalaisille, kuten Putinin maastaan julmasti pois ajamille ukrainalaisille sotapakolaisille, haluamme antaa turvaa ja ne, joille turvan myöntäminen ei ole perusteltua, pitää pystyä käännyttämään pois"
Kolumni

"Ai­dos­ti hä­dä­na­lai­sil­le, kuten Putinin maas­taan jul­mas­ti pois aja­mil­le uk­rai­na­lai­sil­le so­ta­pa­ko­lai­sil­le, ha­luam­me antaa turvaa ja ne, joille turvan myön­tä­mi­nen ei ole pe­rus­tel­tua, pitää pystyä kään­nyt­tä­mään pois"

06.04.2022 06:00
Myös Lakeuden katedraali voisi toimia tarvittaessa hätämajoituskäytössä – alueen seurakunnissa pakolaisten sijoittamiseen tarvittavia tiloja ei kuitenkaan paljoa ole

Myös La­keu­den ka­ted­raa­li voisi toimia tar­vit­taes­sa hä­tä­ma­joi­tus­käy­tös­sä – alueen seu­ra­kun­nis­sa pa­ko­lais­ten si­joit­ta­mi­seen tar­vit­ta­via tiloja ei kui­ten­kaan paljoa ole

05.03.2022 12:24
Tilaajille
Liminka ei ole valmis kiintiöpakolaisiin – puheenjohtajiston mielestä asia on liian laaja päätettäväksi tällä valtuustokaudella

Liminka ei ole valmis kiin­tiö­pa­ko­lai­siin – pu­heen­joh­ta­jis­ton mie­les­tä asia on liian laaja pää­tet­tä­väk­si tällä val­tuus­to­kau­del­la

18.11.2020 12:01
Tilaajille