Aapin päi­vä­ko­dis­sa Li­min­gas­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – 46 lasta ja työn­te­ki­jää ka­ran­tee­niin

Liminka
-
Kuva: Risto Pikkupeura

Aa­pin päi­vä­ko­dis­sa Limingassa on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta 28. elokuuta, minkä vuok­si 46 las­ta ja työn­te­ki­jää on ase­tet­tu kym­me­nen vuo­ro­kaut­ta kes­tä­vään ka­ran­tee­niin. Al­tis­tu­mi­nen on ta­pah­tu­nut päi­vä­ko­dis­sa 24.-27. elokuuta vä­li­se­nä ai­ka­na.

– Al­tis­tu­nei­siin per­hei­siin ja työn­te­ki­jöi­hin ote­taan yh­teyt­tä al­ku­vii­kos­ta. Al­tis­tu­nei­den per­heen­jä­se­net voi­vat käy­dä nor­maa­lis­ti päi­vä­ko­dis­sa, kou­lus­sa ja työs­sä. Mi­kä­li fluns­saoi­rei­ta il­maan­tuu, tu­lee ha­keu­tua he­ti ko­ro­na­tes­tiin. Ka­ran­tee­nis­sa ole­vien luo­na ei tu­le ky­läil­lä, täs­men­tää joh­ta­va lää­kä­ri Pau­lii­na Sa­ra­jär­vi.

Sa­ra­jär­vi muis­tut­taa kaik­kia huo­leh­ti­maan kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta ja tur­va­vä­leis­tä ja käyt­tä­mään mas­kia, kun tur­va­vä­lien pi­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta.

– Ko­ro­na­ro­ko­te ja mas­ki ovat par­haat ta­vat hy­vän kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nian li­säk­si suo­ja­ta it­seä ja lä­him­mäi­siä ko­ro­na­tar­tun­nal­ta.