Kolumni

Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen: "Vi­rit­te­li­sim­me­kö yh­teis­työ­tä la­keu­den muitden kuntien kans­sa?"

-
Kuva: Mirko Kovalainen

Eri tahoilla valmistellaan kiivaasti lausuntoja maan hallituksen esitysluonnoksesta soten sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Hallitusohjelman mukaan uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Pelastustoimen uudistuksessa tavoitellaan pelastustoimen palvelujen saatavuuden, kattavuuden ja laadun turvaaminen myös tulevaisuudessa.

Perustettaville uusille maakunnille on tarkoitus siirtää vastuu soten ja pelastustoimen järjestämisestä.

Hallituksen esityksen tavoitteet ovat tälläkin kertaa kunniakkaat ja esitys 1200 sivullaan kohtuullisen vaativa työ lausunnon laatijalle olennaisen löytämiseen.

Kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy sote-maakunnille, kuntien rooli muuttuu merkittävästi.

Kuntien tehtävänä on jatkossakin laaja-alainen kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen muun muassa varhaiskasvatuksen, opetuksen, kulttuurin ja liikunnan keinoin.

Myös edellytysten luominen elinvoiman kehittymiselle on kunnan ydintehtävä.

Lumijoella on oma projektinsa uudistuksen edetessä. Sopimuksemme palvelutuottajan kanssa päättyy toukokuussa 2022 eli reilut puoli vuotta ennen uudistuksen tämänhetkistä aloitusajankohtaa.

Sote-järjestämislakiluonnosta tulkiten ulkoistettujen yksittäisten terveysasemien tilanne näyttäisi säilyvän lähes ennallaan, mutta sopimuksiin voisi tulla tarkennuksia esimerkiksi sote-maakunnan ohjauksen ja valvonnan osalta.

Voisimme siis halutessamme kilpailuttaa palvelutuotannon nykyisessä muodossaan, jossa virkavastuuta edellyttävät tehtävät hoidetaan edelleen kunnan/maakunnan viranhaltijoiden toimesta.

Kun järjestämisvastuu siirtyisi sote-maakunnalle vuoden 2023 alusta, palveluntuottajalle riskinä olisi luonnoksessa esitetty maakunnalle annettu mahdollisuus sopimuksen mitätöinnistä.

Järjestämislaissa ollaan kuitenkin ehdottamassa sote-maakunnalle mahdollisuutta hankkia sosiaali- ja terveyspalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta sopimukseen perustuen.

Siksi olisi luontevaa, jos palvelusopimukset siirtyisivät ja jatkuisivat ennallaan ainakin sopimuskauden loppuun.

Pitkien etäisyyksien maakunnissa palveluiden tuottamisen tapoihin tarvitsemme vaihtoehtoja turvataksemme yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut. Useammalla kunnalla on jo monen vuoden positiiviset kokemukset yksityisten palveluntuottajien tuottamista palveluista.

Kuntien päättäjät ovat tehneet viisaita ratkaisuja ulkoistamisesta halutessaan turvata kuntalaistensa soten lähipalvelut.

Haluammeko sitten Lumijoella kilpailuttaa sote-palvelumme uudelleen vai mitä teemme?

Virittelisimmekö yhteistyökuvioita lakeuden muiden kuntien kanssa, kun jo sote-valmistelussa teemme hankeyhteistyötä? Syyskuun lopun valtuustoseminaarissa on Lumijoen valtuutettujen aika näyttää suuntaviivat tulevaan!

Vireyttä ja voimia syksyyn!

Paula Karsi-Ruokolainen

Lumijoen kunnanjohtaja