Mainos: Tilaa tästä Rantalakeus Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

Yritykset ja elinkeinot
Viikko
Yksityisten metsänomistajien kemera-tukea jäi käyttämättä useita miljoonia Pohjois-Pohjanmaalla – varoilla olisi kunnostanut 100 kilometriä metsäautotietä

Yk­si­tyis­ten met­sän­omis­ta­jien ke­me­ra-tu­kea jäi käyt­tä­mät­tä useita mil­joo­nia Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­va­roil­la olisi kun­nos­ta­nut 100 ki­lo­met­riä met­sä­au­to­tie­tä

28.01.2023 11:01
Nuori yrittäjä Jeremia pyrkii pitämään päivät sellaisina, että koulun ja työn jälkeen jää myös vapaa-aikaa kavereille ja urheilulle

Nuori yrit­tä­jä Jeremia pyrkii pi­tä­mään päivät sel­lai­si­na, että koulun ja työn jälkeen jää myös va­paa-ai­kaa ka­ve­reil­le ja ur­hei­lul­le

26.01.2023 06:00
Tilaajille
Suuri talousilta tuo sijoittajat Liminkaan – yrittäjille on nyt tarjolla rahoitusneuvontaa ja tietoa uusista rahoitustyökaluista

Suuri ta­lous­il­ta tuo si­joit­ta­jat Li­min­kaan – yrit­tä­jil­le on nyt tar­jol­la ra­hoi­tus­neu­von­taa ja tietoa uusista ra­hoi­tus­työ­ka­luis­ta

25.01.2023 11:00
"Ei ole semmoista herraa, joka ei maajussin kädestä söisi" – Vertaistukena toimiva Jelppi-ryhmä toivoo maatalousyrittäjille sympatiaa syytösten sijasta

"Ei ole sem­mois­ta herraa, joka ei maa­jus­sin kädestä söisi" – ­Ver­tais­tu­ke­na toimiva Jelp­pi-ryh­mä toivoo maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le sym­pa­tiaa syy­tös­ten sijasta

23.01.2023 11:00
Tilaajille
Kuukausi
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 06:00
Tilaajille
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

22.01.2023 18:01
Tilaajille
Siklatilalle tonttivaraus Oulunportista – tontti on osoitettu moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja oheistuotteiden liiketoimintatarkoitukseen, sammakoiden elinolot turvattava

Sik­la­ti­lal­le tont­ti­va­raus Ou­lun­por­tis­ta – tontti on osoi­tet­tu moot­to­ri­käyt­töis­ten ajo­neu­vo­jen ja oheis­tuot­tei­den lii­ke­toi­min­ta­tar­koi­tuk­seen, sam­ma­koi­den elin­olot tur­vat­ta­va

18.01.2023 16:30
Tilaajille
Vain muutos on pysyvää: Yrityssaneerauksiin ja muutosneuvotteluihin on vain totuttava
Pääkirjoitus

Vain muutos on py­sy­vää: Yri­tys­sa­nee­rauk­siin ja muu­tos­neu­vot­te­lui­hin on vain to­tut­ta­va

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Sekä Liminka että Lumijoki hyväksyivät Ruutikunnat Oy:n sopimusluonnokset – Liminka haluaa työryhmistä määräaikaisia

Sekä Liminka että Lu­mi­jo­ki hy­väk­syi­vät Ruu­ti­kun­nat Oy:n so­pi­mus­luon­nok­set – Liminka haluaa työ­ryh­mis­tä mää­rä­ai­kai­sia

19.01.2023 16:02
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus pohtii Ruutikunnat Oy:n perustamisasioita maanantaina – kunnanhallitus luotsaisi ohjausryhmän sijaan yhtiötä

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus pohtii Ruu­ti­kun­nat Oy:n pe­rus­ta­mis­asioi­ta maa­nan­tai­na – kun­nan­hal­li­tus luot­sai­si oh­jaus­ryh­män sijaan yhtiötä

16.01.2023 18:18
Arvo Sijoitusosuuskunta tekee tilinpäätöksessään 4,2 miljoonan euron alaskirjauksen – taustalla Siklan yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Arvo Si­joi­tus­osuus­kun­ta tekee ti­lin­pää­tök­ses­sään 4,2 mil­joo­nan euron alas­kir­jauk­sen – taus­tal­la Siklan yri­tys­sa­nee­rauk­seen ha­keu­tu­mi­nen

15.01.2023 18:30
Tilaajille
Toimittaja havaitsi, että erikoiset kuppilat ovat käyneet vähiin: Niin syntyi juttu peltojen keskellä sijaitsevasta hailuotolaisesta baarista sekä Limingan Asema Pubista

Toi­mit­ta­ja ha­vait­si, että eri­koi­set kup­pi­lat ovat käyneet vähiin: Niin syntyi juttu pel­to­jen kes­kel­lä si­jait­se­vas­ta hai­luo­to­lai­ses­ta baa­ris­ta sekä Li­min­gan Asema Pubista

14.01.2023 20:55
Tilaajille
Jalkojenhoitoa jo toisessa polvessa – kempeleläinen Anu nauttii työstään: "Tuntuu hyvälle, kun voi auttaa toista ja olla hyödyksi"

Jal­ko­jen­hoi­toa jo toi­ses­sa pol­ves­sa – kem­pe­le­läi­nen Anu nauttii työs­tään: "Tuntuu hy­väl­le, kun voi auttaa toista ja olla hyö­dyk­si"

14.01.2023 15:00
Tilaajille
Kempele pani matkailu- ja virkistysalue Zeniitin keskeisen tontin hakuun – paikalle voi tehdä kaupan suuryksikön, polttoainejakelua ja majoitustoimintaa

Kempele pani mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­alue Ze­nii­tin kes­kei­sen tontin hakuun – pai­kal­le voi tehdä kaupan suu­ryk­si­kön, polt­to­ai­ne­ja­ke­lua ja ma­joi­tus­toi­min­taa

13.01.2023 14:04
Tilaajille
Haurukylän teollisuusalueen tienrakennustyöt alkavat keväällä ja alueen markkinointi käynnistyy toden teolla heti tien valmistuttua – monet yritykset odottavat vielä Fortumin ratkaisua

Hau­ru­ky­län teol­li­suus­alueen tien­ra­ken­nus­työt alkavat ke­vääl­lä ja alueen mark­ki­noin­ti käyn­nis­tyy toden teolla heti tien val­mis­tut­tua – monet yri­tyk­set odot­ta­vat vielä For­tu­min rat­kai­sua

16.01.2023 11:46
Tilaajille
Ensin on idea  – luontovalokuvaaja Petri Puurunen tiesi tarkkaan, millaisen kuvan hän halusi armenialaisesta luostarista

Ensin on idea – luon­to­va­lo­ku­vaa­ja Petri Puu­ru­nen tiesi tark­kaan, mil­lai­sen kuvan hän halusi ar­me­nia­lai­ses­ta luos­ta­ris­ta

11.01.2023 06:00
Tilaajille
Biokaasulaitosselvitykset jatkuvat – laitos voisi nousta Tyrnävälle aikaisintaan kahden vuoden kuluttua

Bio­kaa­su­lai­tos­sel­vi­tyk­set jat­ku­vat – laitos voisi nousta Tyr­nä­väl­le ai­kai­sin­taan kahden vuoden ku­lut­tua

05.01.2023 18:00
Tilaajille
Jahotec ei saanut lupaa jalostaa biokaasua liikennekäyttöön – Yrittäjä aikoo valittaa päätöksestä

Jahotec ei saanut lupaa ja­los­taa bio­kaa­sua lii­ken­ne­käyt­töön – Yrit­tä­jä aikoo va­lit­taa pää­tök­ses­tä

04.01.2023 11:12
Tilaajille
Kempeleläislähtöinen Arttu Hannula, 20, keksi tehdä rahaa lennättämällä minitrampoliinin avaruuteen – Toisella kerralla suunnitelmat olivat vieläkin hullumpia

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Arttu Han­nu­la, 20, keksi tehdä rahaa len­nät­tä­mäl­lä mi­ni­tram­po­lii­nin ava­ruu­teen – Toi­sel­la ker­ral­la suun­ni­tel­mat olivat vie­lä­kin hul­lum­pia

31.12.2022 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kela sulkee Limingan palvelupisteen – suunnitteilla on jatkossa pop up -tyyppisen palvelun järjestämistä

Kela sulkee Li­min­gan pal­ve­lu­pis­teen – suun­nit­teil­la on jat­kos­sa pop up -tyyp­pi­sen pal­ve­lun jär­jes­tä­mis­tä

28.12.2022 17:48 1
Tilaajille