Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Yritykset ja elinkeinot
Viikko
Katso video ja kuvat: Yleisö pääsi todistamaan miten helposti henkilöauto antaa periksi 70 tonnia painavan maansiirtokoneen alla – Ekokorttelin kierrätyspäivä sai väen liikkeelle

Katso video ja kuvat: Yleisö pääsi to­dis­ta­maan miten hel­pos­ti hen­ki­lö­au­to antaa periksi 70 tonnia pai­na­van maan­siir­to­ko­neen alla – Eko­kort­te­lin kier­rä­tys­päi­vä sai väen liik­keel­le

21.05.2022 15:19
Tilaajille
Postinjakajat eivät ole yltäneet jakamaan postia kunnolla uusista autoista Oulun seudulla – Posti pyytää asukkaita korottamaan postilaatikkoja usealla eri alueella

Pos­tin­ja­ka­jat eivät ole yl­tä­neet ja­ka­maan postia kun­nol­la uusista au­tois­ta Oulun seu­dul­la – Posti pyytää asuk­kai­ta ko­rot­ta­maan pos­ti­laa­tik­ko­ja usealla eri alueel­la

19.05.2022 09:36
Tilaajille
Ossi ja Lauri huolehtivat siitä, että kalassa ja lihassa maistuu aito leppäsavu – Hailuodossa haketetaan leppää Pohjois-Suomen tarpeisiin

Ossi ja Lauri huo­leh­ti­vat siitä, että kalassa ja lihassa maistuu aito lep­pä­sa­vu – ­Hai­luo­dos­sa ha­ke­te­taan leppää Poh­jois-Suo­men tar­pei­siin

19.05.2022 06:00
Tilaajille
Kempele sai tunnustusta Suomen Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä:  Kempeleen kunnassa tila- ja tonttiratkaisuihin löytyy yrittäjille nopeasti apua

Kempele sai tun­nus­tus­ta Suomen Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ri -ky­se­lys­sä: Kem­pe­leen kun­nas­sa tila- ja tont­ti­rat­kai­sui­hin löytyy yrit­tä­jil­le no­peas­ti apua

18.05.2022 16:15
Huikun vessacaseen ratkaisu: vessan tyhjennys ja siivous kytketään lauttasopimukseen, vaikka kukaan ei rakennusta omista

Huikun ves­sa­ca­seen rat­kai­su: vessan tyh­jen­nys ja siivous kyt­ke­tään laut­ta­so­pi­muk­seen, vaikka kukaan ei ra­ken­nus­ta omista

17.05.2022 14:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kesätori avautuu Kempeleen keskustaan  – "Myymään saa mennä vaikka heti"

Ke­sä­to­ri avautuu Kem­pe­leen kes­kus­taan – "­Myy­mään saa mennä vaikka heti"

16.05.2022 11:31
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Kauppakeskus Zeppelinin 30-vuotisjuhla huipentui ysäribändin esiintymiseen – mitä kaikkea juhlahumu piti sisällään?

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nin 30-vuo­tis­juh­la hui­pen­tui ysä­ri­bän­din esiin­ty­mi­seen – mitä kaikkea juh­la­hu­mu piti si­säl­lään?

15.05.2022 06:00
Tilaajille
Katso miten Kauppakeskus Zeppelinissä juhlittiin kolmekymppisiä – samalta vuosikymmeneltä oleva Aikakonekin kiipesi juhlalavalle

Katso miten Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nis­sä juh­lit­tiin kol­me­kymp­pi­siä – samalta vuo­si­kym­me­nel­tä oleva Ai­ka­ko­ne­kin kiipesi juh­la­la­val­le

14.05.2022 22:16
Tilaajille
Biokaasuvoimalan rakentaminen alkaa todennäköisesti kesällä – Hailuodon Panimo  tavoittelee hiilineutraaliutta

Bio­kaa­su­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen alkaa to­den­nä­köi­ses­ti kesällä – ­Hai­luo­don Panimo ta­voit­te­lee hii­li­neut­raa­liut­ta

12.05.2022 18:58
Tilaajille
Tyrnäväläinen perheyritys valittiin mukaan Kasvu Openiin – Kaveko Oy tähtää kansainvälisille markkinoille

Tyr­nä­vä­läi­nen per­he­yri­tys va­lit­tiin mukaan Kasvu Openiin – Kaveko Oy tähtää kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le

12.05.2022 19:00
Markkuun koulu on nyt Luonto- ja hyvinvointitalo Peukaloinen – kyläbrändi korostaa luontohyvinvointia

Mark­kuun koulu on nyt Luonto- ja hy­vin­voin­ti­ta­lo Peu­ka­loi­nen – ­ky­läb­rän­di ko­ros­taa luon­to­hy­vin­voin­tia

12.05.2022 19:03
Tilaajille
Siikajoen Betonitukun louhokselle haetaan jatkoaikaa – pumpattavien vesien määrä kaksinkertaistumassa

Sii­ka­joen Be­to­ni­tu­kun lou­hok­sel­le haetaan jat­ko­ai­kaa – pum­pat­ta­vien vesien määrä kak­sin­ker­tais­tu­mas­sa

11.05.2022 15:00
Tilaajille
Kiitosta, tsemppiä, kärsivällisyyttä ja ihanaa kesää – ota mitä tarvitset!
Kolumni

Kii­tos­ta, tsemp­piä, kär­si­väl­li­syyt­tä ja ihanaa kesää – ota mitä tar­vit­set!

11.05.2022 06:00
Katsaus Limingan rakennushankkeisiin: "Kasvukunnassa riittää tekemistä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa etsimään erilaisia kekseliäitä malleja"
Kolumni

Katsaus Li­min­gan ra­ken­nus­hank­kei­siin: "Kas­vu­kun­nas­sa riittää te­ke­mis­tä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa et­si­mään eri­lai­sia kek­se­liäi­tä mal­le­ja"

11.05.2022 06:00
Liminkalaiset Väinö ja Veijo ovat pitäneet yhtä jo 40 vuotta – pariskunnan puheenparresta huokuu lämpö ja hurtti huumori

Li­min­ka­lai­set Väinö ja Veijo ovat pi­tä­neet yhtä jo 40 vuotta – pa­ris­kun­nan pu­heen­par­res­ta huokuu lämpö ja hurtti huumori

10.05.2022 18:00 1
Tilaajille
Kempeleläiselle Polarille ensimmäinen The Finnish Sports Legacy- huomionosoitus: "Polarin tarina on upea osoitus siitä, miten urheilijoiden valmennuksen auttaminen on laajentunut globaalisti ihmisten elämänhallinnalliseksi tueksi"

Kem­pe­le­läi­sel­le Po­la­ril­le en­sim­mäi­nen The Finnish Sports Legacy- huo­mio­no­soi­tus: "Po­la­rin tarina on upea osoitus siitä, miten ur­hei­li­joi­den val­men­nuk­sen aut­ta­mi­nen on laa­jen­tu­nut glo­baa­lis­ti ih­mis­ten elä­män­hal­lin­nal­li­sek­si tueksi"

06.05.2022 15:00
Tilaajille
Oulunsalolaisen JS-Automoto Oy:n korjaamoliiketoiminta oululaiselle Pekant Oy:lle: "Monessa yhtiössä kaluston skaala on laaja ja nyt meillä on tarjota tähän palvelua entistä laajemmin"

Ou­lun­sa­lo­lai­sen JS-Au­to­mo­to Oy:n kor­jaa­mo­lii­ke­toi­min­ta ou­lu­lai­sel­le Pekant Oy:lle: "Mo­nes­sa yh­tiös­sä ka­lus­ton skaala on laaja ja nyt meillä on tarjota tähän pal­ve­lua entistä laa­jem­min"

05.05.2022 15:00
Tilaajille
ÄlyAgri tuo toimijat yhteen – "AgriHubista halutaan maatalousyrittäjien, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja yritysten treffipalsta", sanoo Timo

ÄlyAgri tuo toi­mi­jat yhteen – "Ag­ri­Hu­bis­ta ha­lu­taan maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien, op­pi­lai­tos­ten, tut­ki­mus­lai­tos­ten ja yri­tys­ten tref­fi­pals­ta", sanoo Timo

05.05.2022 06:00
Tilaajille
Nuoret yrittäjät eivät työtä pelkää – "Viime viikonloppunakin olimme töissä aamuseitsemästä iltayhdeksään", toteaa Eeli

Nuoret yrit­tä­jät eivät työtä pelkää – "Viime vii­kon­lop­pu­na­kin olimme töissä aa­mu­seit­se­mäs­tä il­tayh­dek­sään", toteaa Eeli

03.05.2022 06:00
Tilaajille