Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 24 tuntia
Alennustapahtuma on todellinen sysimusta viikko pienyrittäjille, kotimaisuudelle, vastuullisuudelle ja ekologisuudelle
Kolumni

Alen­nus­ta­pah­tu­ma on to­del­li­nen sy­si­mus­ta viikko pie­ny­rit­tä­jil­le, ko­ti­mai­suu­del­le, vas­tuul­li­suu­del­le ja eko­lo­gi­suu­del­le

10:17
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

06:00
Tilaajille
Viikko
Katso video: Liminkalaisen Hanneliisan työura on murroksessa – sairaanhoitajan työ vaihtuu koirahierontaa tarjoavaksi pienyritykseksi

Katso video: Li­min­ka­lai­sen Han­ne­lii­san työura on mur­rok­ses­sa – sai­raan­hoi­ta­jan työ vaihtuu koi­ra­hieron­taa tar­joa­vak­si pien­yri­tyk­sek­si

27.11.2023 18:00
Tilaajille
Tällä pienellä testillä voit tarkastaa koirasi lihaskunnon

Tällä pie­nel­lä tes­til­lä voit tar­kas­taa koirasi li­has­kun­non

27.11.2023 16:17
Tilaajille
Katso video: Oulunsalon kunnantaloa herätellään uuteen aikakauteen vanhaa kunnioittaen

Katso video: Ou­lun­sa­lon kun­nan­ta­loa he­rä­tel­lään uuteen ai­ka­kau­teen vanhaa kun­nioit­taen

25.11.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnävän vuoden yrittäjä Suvi luottaa elämään – tunnustus tuli pitkäjänteisestä ja idearikkaasta työstä lasten parissa

Tyr­nä­vän vuoden yrit­tä­jä Suvi luottaa elämään – tun­nus­tus tuli pit­kä­jän­tei­ses­tä ja idea­rik­kaas­ta työstä lasten parissa

24.11.2023 19:00
Tilaajille
Tutustu Oulunsalon kunnantaloon Ilkka Kovalaisen opastamana

Tutustu Ou­lun­sa­lon kun­nan­ta­loon Ilkka Ko­va­lai­sen opas­ta­ma­na

24.11.2023 16:47
Tilaajille
Tyhjänpanttina seisovaan Oritkarin terminaaliin eloa: Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siir­tyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä

Tyh­jän­pant­ti­na sei­so­vaan Orit­ka­rin ter­mi­naa­liin eloa: Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siirtyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä

22.11.2023 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Paikallislehdistön 3 000 euron journalistipalkinto  kaupunginjohtajan häirinnän paljastaneelle työryhmälle

Pai­kal­lis­leh­dis­tön 3 000 euron jour­na­lis­ti­pal­kin­to kau­pun­gin­joh­ta­jan häi­rin­nän pal­jas­ta­neel­le työ­ryh­mäl­le

21.11.2023 13:00
Juho Saarela pokkasi Kempeleen yrittäjäpalkinnon – Vaatimattomassa vuokrahallissa syntynyt JS-Automoto tekee miljoonien liikevaihtoa

Juho Saarela pokkasi Kem­pe­leen yrit­tä­jä­pal­kin­non – Vaa­ti­mat­to­mas­sa vuok­ra­hal­lis­sa syn­ty­nyt JS-Au­to­mo­to tekee mil­joo­nien lii­ke­vaih­toa

21.11.2023 18:44
Tilaajille
Ruutikankaalle haetaan lupaa ilotulitteiden välivarastolle – "Valvonta helppo järjestää", lupahakemuksessa luvataan

Ruu­ti­kan­kaal­le haetaan lupaa ilo­tu­lit­tei­den vä­li­va­ras­tol­le – "­Val­von­ta helppo jär­jes­tää", lu­pa­ha­ke­muk­ses­sa lu­va­taan

17.11.2023 11:00
Tilaajille
Kamrock Oy:n Rantakylään suunnitteleman louhoksen ympäristölupahakemus uudelleen nähtäville – hakemusta on täydennetty luonto- ja meluselvityksillä

Kamrock Oy:n Ran­ta­ky­lään suun­nit­te­le­man lou­hok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus uu­del­leen näh­tä­vil­le – ha­ke­mus­ta on täy­den­net­ty luonto- ja me­lu­sel­vi­tyk­sil­lä

17.11.2023 14:49 1
Tilaajille
Wheel Doctor pyöräytti toimintansa Kempeleeseen – "Meidän piti aluksi perustaa kahden miehen paja, mutta  lopulta päädyimme osakeyhtiöön, jossa on nyt lisäksemme neljä työntekijää"

Wheel Doctor pyö­räyt­ti toi­min­tan­sa Kem­pe­lee­seen – "­Mei­dän piti aluksi pe­rus­taa kahden miehen paja, mutta lopulta pää­dyim­me osa­keyh­tiöön, jossa on nyt li­säk­sem­me neljä työn­te­ki­jää"

16.11.2023 06:00
Tilaajille
Lakeuden matkailun uusi helmi alkaa konkretisoitua – Sauli muistuttaa, ettei naapurikunnissa kannata kadehtia, sillä Zeniitti tuo hyvää koko lakeudelle
Pääkirjoitus

La­keu­den mat­kai­lun uusi helmi alkaa konk­re­ti­soi­tua – Sauli muis­tut­taa, ettei naa­pu­ri­kun­nis­sa kannata ka­deh­tia, sillä Ze­niit­ti tuo hyvää koko la­keu­del­le

15.11.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen Zeniittiin suunnitellaan laajaa monikäyttöistä viihdekeskusta – investoinnin arvo jopa 80 miljoonaa euroa

Kem­pe­leen Ze­niit­tiin suun­ni­tel­laan laajaa mo­ni­käyt­töis­tä viih­de­kes­kus­ta – in­ves­toin­nin arvo jopa 80 mil­joo­naa euroa

13.11.2023 17:50 1
Tilaajille
Arina ra­ken­taa Ou­lun­tul­lin kul­mal­le S-Mar­ke­tin ja lii­ken­ne-ener­gian ­ja­ke­lu­pis­teen – tonttikauppa tänään kunnanhallituksessa

Arina ra­ken­taa Ou­lun­tul­lin kul­mal­le S-Mar­ke­tin ja lii­ken­ne-ener­gian ja­ke­lu­pis­teen – tont­ti­kaup­pa tänään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

13.11.2023 06:00
Tilaajille
Unelma Luotsihotellista muuttui selviytymistaisteluksi – Yli kolme vuotta sairaskohtauksensa jälkeen Timo muuttaa takaisin kotiin Annen luo

Unelma Luot­si­ho­tel­lis­ta muuttui sel­viy­ty­mis­tais­te­luk­si – Yli kolme vuotta sai­ras­koh­tauk­sen­sa jälkeen Timo muuttaa ta­kai­sin kotiin Annen luo

11.11.2023 18:00
Tilaajille
Hailuodon Kirkonkylän vanhaan kouluun työtiloja ja juhlasali? – Franck aikoo järjestää koululla myös restaurointikursseja

Hai­luo­don Kir­kon­ky­län vanhaan kouluun työ­ti­lo­ja ja juh­la­sa­li? – F­ranck aikoo jär­jes­tää kou­lul­la myös res­tau­roin­ti­kurs­se­ja

11.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Facebookista ja Instagramista tuli tarjolle maksulliset versiot – maksamalla pääsee eroon mainoksista

Fa­ce­boo­kis­ta ja Ins­ta­gra­mis­ta tuli tar­jol­le mak­sul­li­set versiot – mak­sa­mal­la pääsee eroon mai­nok­sis­ta

10.11.2023 15:00
Tilaajille
Somettava maajussi Mykkänen – "Tämä on hyvä tapa näyttää, mistä ruoka tulee ja millaista arki maatilalla on"

So­met­ta­va maa­jus­si Myk­kä­nen – "Tämä on hyvä tapa näyt­tää, mistä ruoka tulee ja mil­lais­ta arki maa­ti­lal­la on"

04.11.2023 18:00 1
Tilaajille