Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 24 tuntia
Viimeiset lohikeitot – Martta, Elsi ja Saila myivät rakennuksen uusille omistajille ja Luovon Puikkari sulki ovensa

Vii­mei­set lo­hi­kei­tot – ­Mart­ta, Elsi ja Saila myivät ra­ken­nuk­sen uusille omis­ta­jil­le ja Luovon Puik­ka­ri sulki ovensa

22.10.2021 18:00
Tilaajille
Hailuotolaisen Kujalan tilan lehmien arvokas työ palkittiin kunniamaininnalla Vuoden maisemateko -kilpailussa

Hai­luo­to­lai­sen Kujalan tilan lehmien arvokas työ pal­kit­tiin kun­nia­mai­nin­nal­la Vuoden mai­se­ma­te­ko -kil­pai­lus­sa

22.10.2021 17:31
Viikko
Palveluita ympäri vuoden – Marjaniemeen voisi sijoittua paalu- ja tyrskymajoja, ekohotelli, retkeilykeskus ja saunamaailma

Pal­ve­lui­ta ympäri vuoden – ­Mar­ja­nie­meen voisi si­joit­tua paalu- ja tyrs­ky­ma­jo­ja, eko­ho­tel­li, ret­kei­ly­kes­kus ja sau­na­maail­ma

21.10.2021 06:00
Tilaajille
Kanta ei ole muuttunut – vessakontin ensisijainen sijaintipaikka olisi Hailuodon jakokunnan mielestä veneilijöiden huoltorakennuksen päässä

Kanta ei ole muut­tu­nut – ­ves­sa­kon­tin en­si­si­jai­nen si­jain­ti­paik­ka olisi Hai­luo­don ja­ko­kun­nan mie­les­tä ve­nei­li­jöi­den huol­to­ra­ken­nuk­sen päässä

20.10.2021 09:00
Tilaajille
Päätoimittaja muistuttaa, että vain muutos on pysyvää – vaikka se joskus käykin kipeää
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että vain muutos on pysyvää – vaikka se joskus käykin kipeää

20.10.2021 06:00
Tilaajille
Temmesläiset miettivät: Lopetettavan Salen tilalle konttimyymälä tai kotiinkuljetuspalvelu? Salen ovi kävi ja asiakkaita riitti jopa ruuhkaksi asti, kun loppuunmyynti alkoi heti maanantaina

Tem­mes­läi­set miet­ti­vät: Lo­pe­tet­ta­van Salen tilalle kont­ti­myy­mä­lä tai ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lu? Salen ovi kävi ja asiak­kai­ta riitti jopa ruuh­kak­si asti, kun lop­puun­myyn­ti alkoi heti maa­nan­tai­na

20.10.2021 08:00
Tilaajille
Katso kuvat entisen Pohjolan Kaapeli Oy:n tehtaan sisältä – lähiviikkoina käynnistyy Kempeleen kasvuun olennaisesti vaikuttaneen rakennuksen purku

Katso kuvat entisen Poh­jo­lan Kaapeli Oy:n tehtaan sisältä – lä­hi­viik­koi­na käyn­nis­tyy Kem­pe­leen kasvuun olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­neen ra­ken­nuk­sen purku

19.10.2021 17:00
Tilaajille
Uusi Ginolis House nousee Kempeleen Vihikariin – ensi kesänä valmistuvassa Ginolis Oy:n pääkonttorissa on muun muassa puhdastilat ja näyttelyhuone

Uusi Ginolis House nousee Kem­pe­leen Vi­hi­ka­riin – ensi kesänä val­mis­tu­vas­sa Ginolis Oy:n pää­kont­to­ris­sa on muun muassa puh­das­ti­lat ja näyt­te­ly­huo­ne

19.10.2021 08:10
Kuukausi ja vanhemmat
Uusi B&B majoitusyritys avautui Varjakkaan – Suvirockikin tekee jossain vaiheessa paluun, Eija Honkonen lupaa

Uusi B&B ma­joi­tus­yri­tys avautui Var­jak­kaan – Su­vi­roc­ki­kin tekee jossain vai­hees­sa paluun, Eija Hon­ko­nen lupaa

16.10.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnävällä on enää kaksi taksiyrittäjää – lakimuutokset ja kilpailutukset eivät ole tehneet yrittäjyydestä helppoa, mutta: "Me ei anneta periksi, vaan kyllä tässä taistellaan"

Tyr­nä­väl­lä on enää kaksi tak­si­yrit­tä­jää – la­ki­muu­tok­set ja kil­pai­lu­tuk­set eivät ole tehneet yrit­tä­jyy­des­tä help­poa, mutta: "Me ei anneta pe­rik­si, vaan kyllä tässä tais­tel­laan"

15.10.2021 14:00
Tilaajille
Temmeksen Sale suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi – päätöstä remontista tai uudisrakennuksesta ei ole tehty: "Jos emme saa kauppaa, se on kylän kuolema"

Tem­mek­sen Sale sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – pää­tös­tä re­mon­tis­ta tai uu­dis­ra­ken­nuk­ses­ta ei ole tehty: "Jos emme saa kaup­paa, se on kylän kuo­le­ma"

15.10.2021 12:43
Tilaajille
Pattijoelle avattavan eläinlääkäriaseman takaa löytyvät kempeleläisyrittäjät – "Yritämme olla helposti saavutettavia"

Pat­ti­joel­le avat­ta­van eläin­lää­kä­ri­ase­man takaa löy­ty­vät kem­pe­le­läis­yrit­tä­jät – "Y­ri­täm­me olla hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­via"

11.10.2021 06:15
Tilaajille
Elinkeinoministeri Mika Lintilä tutustui Pohjolan Tilaelementin tuotantolinjoihin perjantaina

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä tu­tus­tui Poh­jo­lan Ti­la­ele­men­tin tuo­tan­to­lin­joi­hin per­jan­tai­na

08.10.2021 19:08
Tilaajille
Onko osaajien rekrytointi kasvun esteenä?
Mainos Kaleva Media

Onko osaa­jien rek­ry­toin­ti kasvun es­tee­nä?

08.10.2021 10:00
Haurukylän kiertotalouskylästä tehdyt valitukset hylättiin – alueen infran suunnitteleminen alkaa välittömästi

Hau­ru­ky­län kier­to­ta­lous­ky­läs­tä tehdyt va­li­tuk­set hy­lät­tiin – alueen infran suun­nit­te­le­mi­nen alkaa vä­lit­tö­mäs­ti

07.10.2021 09:01
Tilaajille
Kempeleläisyritys BioSO4:lle myönnettiin Suomen Nuorkauppakamari ry:n Tuottava idea -palkinto

Kem­pe­le­läis­yri­tys Bio­SO4:l­le myön­net­tiin Suomen Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry:n Tuot­ta­va idea -pal­kin­to

06.10.2021 17:16
Tilaajille
10 vuotta silmien asialla – Ulla ja Seija halusivat perustaa helposti lähestyttävän optikkoliikkeen

10 vuotta silmien asialla – Ulla ja Seija ha­lu­si­vat pe­rus­taa hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vän op­tik­ko­liik­keen

01.10.2021 16:00
Tilaajille
Antto Joutsiniemi Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskuntaan

Antto Jout­si­nie­mi Osuus­toi­min­ta­kes­kus Pel­ler­von val­tuus­kun­taan

30.09.2021 15:17
Tilaajille
Osakaskunnan puheenjohtaja suhtautuu Varjakan nokan kehittämiseen myönteisesti, kyläläisiä pelkäävät miljöön rikkoutuvan ja potentiaaliset yrittäjät eivät halua tässä vaiheessa kommentoida – miten Varjakkaa pitäisi kehittää?

Osa­kas­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja suh­tau­tuu Var­ja­kan nokan ke­hit­tä­mi­seen myön­tei­ses­ti, ky­lä­läi­siä pel­kää­vät miljöön rik­kou­tu­van ja po­ten­tiaa­li­set yrit­tä­jät eivät halua tässä vai­hees­sa kom­men­toi­da – miten Var­jak­kaa pitäisi ke­hit­tää?

29.09.2021 01:24
Tilaajille
"Pohjoiseen virtaa vielä asukkaita ja lomailijoita" – tulevaisuustutkija Ilkka Halavan mielestä planeettakestävyyttä kohti tulee juosta nopeammin ja kaikki voitava täytyy automatisoida

"Poh­joi­seen virtaa vielä asuk­kai­ta ja lo­mai­li­joi­ta" – tu­le­vai­suus­tut­ki­ja Ilkka Halavan mie­les­tä pla­neet­ta­kes­tä­vyyt­tä kohti tulee juosta no­peam­min ja kaikki voitava täytyy au­to­ma­ti­soi­da

28.09.2021 06:08
Tilaajille