Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ulkomaan politiikka
Tyrnäväläisnuorille maanpuolustus ja asevelvollisuuden suorittaminen ovat itsestäänselvyyksiä – "Pitäähän omaa maata puolustaa jos sellainen paikka tulee"

Tyr­nä­vä­läis­nuo­ril­le maan­puo­lus­tus ja ase­vel­vol­li­suu­den suo­rit­ta­mi­nen ovat it­ses­tään­sel­vyyk­siä – "­Pi­tää­hän omaa maata puo­lus­taa jos sel­lai­nen paikka tulee"

10.11.2023 08:24
Tilaajille
Huoltoasemien parlamentit, perhekerhot, harrastuspiirit – yhteisöllisyys on erinomainen voimavara turvallisuutta horjuttavia voimia vastaan, tähdentää Timo
Kolumni

Huol­to­ase­mien par­la­men­tit, per­he­ker­hot, har­ras­tus­pii­rit – yh­tei­söl­li­syys on erin­omai­nen voi­ma­va­ra tur­val­li­suut­ta hor­jut­ta­via voimia vas­taan, täh­den­tää Timo

11.10.2023 09:00
Tilaajille
Tyrnävän leijonat hankkivat Perunamarkkinoiden tuotoilla huomioliivit Toukovakan ja Käpytikan lapsille sekä generaattorin ukrainalaislyseolle

Tyr­nä­vän lei­jo­nat hank­ki­vat Pe­ru­na­mark­ki­noi­den tuo­toil­la huo­mio­lii­vit Tou­ko­va­kan ja Kä­py­ti­kan lap­sil­le sekä ge­ne­raat­to­rin uk­rai­na­lais­ly­seol­le

16.06.2023 09:24
Tiinan päivään mahtuu hammaslääkäri, Stoltenberg ja ilmassa kiitävä sämpylä
Kolumni

Tiinan päivään mahtuu ham­mas­lää­kä­ri, Stol­ten­berg ja ilmassa kiitävä sämpylä

05.04.2023 06:00
Tilaajille
EU on hyvä, EU on paha – mitä ajattelevat suomalaiset europarlamentaarikot?

EU on hyvä, EU on paha – mitä ajat­te­le­vat suo­ma­lai­set eu­ro­par­la­men­taa­ri­kot?

20.03.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläislähtöinen Essi ja tyrnäväläislähtöinen Lotta löysivät töihin Brysseliin – molempia kiinnostavat EU-hallinto ja vaikuttaminen

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Essi ja tyr­nä­vä­läis­läh­töi­nen Lotta löy­si­vät töihin Brys­se­liin – mo­lem­pia kiin­nos­ta­vat EU-hal­lin­to ja vai­kut­ta­mi­nen

19.03.2023 11:00
Tilaajille
EU-hallinto vei kempeleläislähtöisen Antin mukanaan  – nyt hän on parlamentin puhemiehen tiimissä näköalapaikalla Euroopan kehitykseen

EU-hal­lin­to vei kem­pe­le­läis­läh­töi­sen Antin mu­ka­naan – nyt hän on par­la­men­tin pu­he­mie­hen tii­mis­sä nä­kö­ala­pai­kal­la Eu­roo­pan ke­hi­tyk­seen

18.03.2023 06:00
Tilaajille
Arkkitehti Venanzia Rizzi aloitti Italian kunniakonsulina Oulussa – "Konsuli auttaa Italian kansalaisia vaikka bistron perustamisessa Ouluun"

Ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzi aloitti Italian kun­nia­kon­su­li­na Oulussa – "Kon­su­li auttaa Italian kan­sa­lai­sia vaikka bistron pe­rus­ta­mi­ses­sa Ouluun"

12.03.2023 11:47
Tilaajille
Puolustusministeri Mikko Savola Ukrainan tukemisesta: "Me emme saa väsyä emmekä turtua"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Mikko Savola Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­ta: "Me emme saa väsyä emmekä turtua"

28.02.2023 06:00
Tilaajille
Ukrainalainen Anna haluaa oppia, miten Suomessa toimitaan: "Koska se tarkoittaa meille parempaa tulevaisuutta"

Uk­rai­na­lai­nen Anna haluaa oppia, miten Suo­mes­sa toi­mi­taan: "Koska se tar­koit­taa meille pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta"

23.02.2023 21:37
Tilaajille
Kriisitietoisuuden rinnalle tarvitsemme myös luottamusta siihen, että pahan päivän tullen pidämme toisistamme huolta, muistuttaa Mikko
Lukijalta Kolumni

Krii­si­tie­toi­suu­den rin­nal­le tar­vit­sem­me myös luot­ta­mus­ta siihen, että pahan päivän tullen pidämme toi­sis­tam­me huolta, muis­tut­taa Mikko

08.12.2022 06:00
Tilaajille
Moni asia on muuttunut: Heli ei lue enää synkkiä kirjoja mutta seuraa sotilashenkilöiden tviittauksia
Kolumni

Moni asia on muut­tu­nut: Heli ei lue enää synkkiä kirjoja mutta seuraa so­ti­las­hen­ki­löi­den tviit­tauk­sia

16.11.2022 08:31
Tilaajille
Hanna-Leenan hermoja kiristi kommentointi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan –"Nyt ei saa antaa sijaa pelottelulle vaan katse pitää säilyttää Ukrainassa"
Kolumni

Han­na-Lee­nan hermoja kiristi kom­men­toin­ti Venäjän hyök­käyk­ses­tä Uk­rai­naan –"Nyt ei saa antaa sijaa pe­lot­te­lul­le vaan katse pitää säi­lyt­tää Uk­rai­nas­sa"

18.10.2022 19:00
Tilaajille
Ei venäläisiä urheilijoita kisaamaan – FIFA ja KOK urheilujärjestöistä ovat ryvettyneet korruptioskandaaleissa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poikkeus, pohtii Antti
Kolumni

Ei ve­nä­läi­siä ur­hei­li­joi­ta ki­saa­maan – FIFA ja KOK ur­hei­lu­jär­jes­töis­tä ovat ry­vet­ty­neet kor­rup­tios­kan­daa­leis­sa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poik­keus, pohtii Antti

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Energiaomavaraisuuteen tulee pyrkiä ripeästi hyödyntäen EU:n ja kansallisen kaikkia rahoitusmekanismeja, jyrähtää Raimo
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­oma­va­rai­suu­teen tulee pyrkiä ri­peäs­ti hyö­dyn­täen EU:n ja kan­sal­li­sen kaikkia ra­hoi­tus­me­ka­nis­me­ja, jy­räh­tää Raimo

06.09.2022 18:00

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin aut­ta­maan las­ku­var­jo­hyp­pää­jä alas puusta Ou­lun­sa­los­sa

31.08.2022 15:25
Juhaa huolettaa: "Haluammeko eteläisen Euroopan mallin tännekin, vai haluammeko lopettaa velaksi elämisen?"
Kolumni

Juhaa huo­let­taa: "Ha­luam­me­ko ete­läi­sen Eu­roo­pan mallin tän­ne­kin, vai ha­luam­me­ko lo­pet­taa velaksi elä­mi­sen?"

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Miten sodat loppuvat, kysyy Terho
Mielipidekirjoitus

Miten sodat lop­pu­vat, kysyy Terho

25.05.2022 06:00
Tilaajille
Kun Mauno Koivistolta kysyttiin, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tuppuraisen mukaan Koiviston vastaus on edelleen ajankohtainen
Kolumni

Kun Mauno Koi­vis­tol­ta ky­syt­tiin, mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan Koi­vis­ton vastaus on edel­leen ajan­koh­tai­nen

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Mitä kaikkea disinformaatio voi aiheuttaa? Lapsia ja nuoria pidä suojella liikaa maailmassa tapahtuvilta asioilta disinformaation avulla tai demonisoida asioita ylimitoitetusti, opettaa Klitshkojen tarina
Kolumni

Mitä kaikkea dis­in­for­maa­tio voi ai­heut­taa? Lapsia ja nuoria pidä suo­jel­la liikaa maail­mas­sa ta­pah­tu­vil­ta asioil­ta dis­in­for­maa­tion avulla tai de­mo­ni­soi­da asioita yli­mi­toi­te­tus­ti, opettaa Kli­tshko­jen tarina

07.04.2022 16:16
Tilaajille