Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveys ja lääketiede
Kuukausi
Koronahuippu on ohitettu Pohjois-Pohjanmaalla – Sairaanhoidossa varaudutaan nyt influenssa- ja RS-virusepidemioiden kasvuun

Ko­ro­na­huip­pu on ohi­tet­tu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­Sai­raan­hoi­dos­sa va­rau­du­taan nyt inf­luens­sa- ja RS-vi­ru­se­pi­de­mioi­den kasvuun

28.11.2023 16:06
Tilaajille
Pohteen avustushaku avautuu 27. marraskuuta – avustusta voi hakea esimerkiksi Pohteen digipalveluiden opastamiseen

Pohteen avus­tus­ha­ku avautuu 27. mar­ras­kuu­ta – a­vus­tus­ta voi hakea esi­mer­kik­si Pohteen di­gi­pal­ve­lui­den opas­ta­mi­seen

19.11.2023 15:00
Tilaajille
Lohjenneen hampaan voi pian hoidattaa Pohteen palvelusetelillä

Loh­jen­neen hampaan voi pian hoi­dat­taa Pohteen pal­ve­lusete­lil­lä

18.11.2023 11:00
Tilaajille
Rokotuksia tehostetaan Kempeleessä – lisää rokotusaikoja marraskuulle, yli 70-vuotiaille omia rokotusaikoja joulukuussa

Ro­ko­tuk­sia te­hos­te­taan Kem­pe­lees­sä – lisää ro­ko­tus­ai­ko­ja mar­ras­kuul­le, yli 70-vuo­tiail­le omia ro­ko­tus­ai­ko­ja jou­lu­kuus­sa

16.11.2023 10:22
Tilaajille
Sote-keskukset säilyivät edelleen kaikissa kunnissa – Aluehallitus lähetti säästöohjelman äänestysten saattelemana valtuustolle

Sote-kes­kuk­set säi­lyi­vät edel­leen kai­kis­sa kun­nis­sa – Alue­hal­li­tus lähetti sääs­tö­oh­jel­man ää­nes­tys­ten saat­te­le­ma­na val­tuus­tol­le

16.11.2023 09:00
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä kasvaa Pohteen alueella, osastoilla noin 120 potilasta – influenssa- ja koronarokotukset käynnissä Pudasjärvellä

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa Pohteen alueel­la, osas­toil­la noin 120 po­ti­las­ta – inf­luens­sa- ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä Pu­das­jär­vel­lä

15.11.2023 17:13
Tilaajille
Unelma Luotsihotellista muuttui selviytymistaisteluksi – Yli kolme vuotta sairaskohtauksensa jälkeen Timo muuttaa takaisin kotiin Annen luo

Unelma Luot­si­ho­tel­lis­ta muuttui sel­viy­ty­mis­tais­te­luk­si – Yli kolme vuotta sai­ras­koh­tauk­sen­sa jälkeen Timo muuttaa ta­kai­sin kotiin Annen luo

11.11.2023 18:00
Tilaajille
Kerralla ei pitäisi tulla monen kuukauden laskuja – Pohteen yhtenäinen laskutusjärjestelmä otetaan porrastetusti käyttöön

Ker­ral­la ei pitäisi tulla monen kuu­kau­den laskuja – ­Poh­teen yh­te­näi­nen las­ku­tus­jär­jes­tel­mä otetaan por­ras­te­tus­ti käyt­töön

11.11.2023 11:00
Tilaajille
Pohde reagoi hailuotolaisten harmitukseen nopeasti – terveyskeskuksen ovet auki keskiviikkoisin ja torstaisin

Pohde reagoi hai­luo­to­lais­ten har­mi­tuk­seen no­peas­ti – ter­veys­kes­kuk­sen ovet auki kes­ki­viik­koi­sin ja tors­tai­sin

08.11.2023 22:50
Tilaajille
Miksi Hailuodon terveyskeskukseen pääsyä piti jonottaa ulkona?

Miksi Hai­luo­don ter­veys­kes­kuk­seen pääsyä piti jo­not­taa ulkona?

07.11.2023 16:00
Tilaajille
Pohteen leikkaussuunnitelmat säikäyttivät liminkalaisperheen – Omaishoidon vapaat auttavat Noelin äitiä jaksamaan, mutta iltapäiväkerhon muuttuminen maksulliseksi sekoittaa lapsiperheen arkea

Pohteen leik­kaus­suun­ni­tel­mat säi­käyt­ti­vät li­min­ka­lais­per­heen – Omais­hoi­don vapaat aut­ta­vat Noelin äitiä jak­sa­maan, mutta il­ta­päi­vä­ker­hon muut­tu­mi­nen mak­sul­li­sek­si se­koit­taa lap­si­per­heen arkea

07.11.2023 09:59 2
Tilaajille
Oulunsalolaislääkäri Jukka Juntunen, 42, rakensi stetoskoopin, jolla voi kuunnella Sodankylässä olevan potilaan sydäntä – Näin toimii paljon puhuttu lääkäri–hoitaja -malli

Ou­lun­sa­lo­lais­lää­kä­ri Jukka Jun­tu­nen, 42, rakensi ste­tos­koo­pin, jolla voi kuun­nel­la So­dan­ky­läs­sä olevan po­ti­laan sydäntä – Näin toimii paljon puhuttu lää­kä­ri–­hoi­ta­ja -malli

06.11.2023 11:00
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla – osastohoidossa nyt noin 60 potilasta eri puolilla maakuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – osas­to­hoi­dos­sa nyt noin 60 po­ti­las­ta eri puo­lil­la maa­kun­taa

02.11.2023 16:48
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajat tyrmistyivät Pohteen säästöistä – heikoimpana lenkkinä pidetään vuodeosastojen uudelleenjärjestelyä

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta­joh­ta­jat tyr­mis­tyi­vät Pohteen sääs­töis­tä – hei­koim­pa­na lenk­ki­nä pi­de­tään vuo­de­osas­to­jen uu­del­leen­jär­jes­te­lyä

02.11.2023 12:00
Tilaajille
Ratkeavatko Pohteen ongelmat mallilla, jossa hoitaja toimii lääkärin silminä ja käsinä? Ministeri Kaisa Juuso muistuttaa, että tulevaisuudessa hoitoa haetaan jopa ulkomailta

Rat­kea­vat­ko Pohteen on­gel­mat mal­lil­la, jossa hoitaja toimii lää­kä­rin silminä ja käsinä? Mi­nis­te­ri Kaisa Juuso muis­tut­taa, että tu­le­vai­suu­des­sa hoitoa haetaan jopa ul­ko­mail­ta

02.11.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Olavi Merjanaho on huolissaan omaishoitajien tilanteesta Pohteen säästökurimuksessa: "Entä jos omaishoitajat ryhtyvät lakkoilemaan?"
Mielipidekirjoitus

Olavi Mer­jan­aho on huo­lis­saan omais­hoi­ta­jien ti­lan­tees­ta Pohteen sääs­tö­ku­ri­muk­ses­sa: "Entä jos omais­hoi­ta­jat ryh­ty­vät lak­koi­le­maan?"

30.10.2023 15:00
Tilaajille
Tapani Tölli vastaa kokoomuksen aluevaltuustoryhmälle: Lainanottovaltuutuksien ehtoihin liittyy myös harkintaa
Mielipidekirjoitus

Tapani Tölli vastaa ko­koo­muk­sen alue­val­tuus­to­ryh­mäl­le: Lai­nan­ot­to­val­tuu­tuk­sien eh­toi­hin liittyy myös har­kin­taa

30.10.2023 12:22
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä kasvaa sairaaloissa – Pohteen alueen kaikista päivystyksistä ohjataan nyt potilaita Raaheen ja Kempeleeseen

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kasvaa sai­raa­lois­sa – Pohteen alueen kai­kis­ta päi­vys­tyk­sis­tä oh­ja­taan nyt po­ti­lai­ta Raaheen ja Kem­pe­lee­seen

27.10.2023 15:00
Tilaajille
Kohtuutonta, palvelujen alasajoa laput silmillä,  pakkorakoon joutumista – Aluevaltuutetut pitävät Pohteelle annettua sopeuttamisaikataulua älyttömänä ja muistuttavat syyn olevan Orpon hallituksen linjauksessa

Koh­tuu­ton­ta, pal­ve­lu­jen alas­ajoa laput sil­mil­lä, pak­ko­ra­koon jou­tu­mis­ta – Alue­val­tuu­te­tut pitävät Poh­teel­le an­net­tua so­peut­ta­mis­ai­ka­tau­lua älyt­tö­mä­nä ja muis­tut­ta­vat syyn olevan Orpon hal­li­tuk­sen lin­jauk­ses­sa

30.10.2023 07:42
Tilaajille
Koronatartunnat ovat kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla – Influenssarokotukset käynnistyvät marraskuussa, samalla mahdollista saada koronarokotteen tehosteannos

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kas­vus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät mar­ras­kuus­sa, samalla mah­dol­lis­ta saada ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos

26.10.2023 09:00