Terveys ja lääketiede
Kuukausi
Juhannuksen helle voi olla vaaraksi – katso tästä sääennuste ja vinkit helteestä selviämiseen

Ju­han­nuk­sen helle voi olla vaa­rak­si – katso tästä sää­en­nus­te ja vinkit hel­tees­tä sel­viä­mi­seen

25.06.2022 17:18
Punkkirekassa ei soi musiikki, vaan rokoteneula – Oulunsalon lauttarannassa rokotettiin puutiaisaivotulehdusta vastaan

Punk­ki­re­kas­sa ei soi mu­siik­ki, vaan ro­ko­te­neu­la – Ou­lun­sa­lon laut­ta­ran­nas­sa ro­ko­tet­tiin puu­tiais­ai­vo­tu­leh­dus­ta vastaan

19.06.2022 18:00
Tilaajille
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – eniten koronaan kuolleita on ollut Oulussa, Kuusamossa ja Limingassa

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – eniten ko­ro­naan kuol­lei­ta on ollut Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Li­min­gas­sa

18.06.2022 12:00
Tilaajille
Kempele sai sairauspoissaolot laskuun uudella ja yksinkertaisella mallilla, jonka idea sai alkunsa työterveyslääkärin esittämästä kysymyksestä

Kempele sai sai­raus­pois­sa­olot laskuun uudella ja yk­sin­ker­tai­sel­la mal­lil­la, jonka idea sai alkunsa työ­ter­veys­lää­kä­rin esit­tä­mäs­tä ky­sy­myk­ses­tä

14.06.2022 08:32
Tilaajille
Myös lakeudella asuvat  60–68-vuotiaat saavat kutsun suolistosyöpäseulontaan tänä vuonna – Seulonnassa etsitään piilevää verta ulosteesta

Myös la­keu­del­la asuvat 60–68-vuo­tiaat saavat kutsun suo­lis­to­syö­pä­seu­lon­taan tänä vuonna – Seu­lon­nas­sa et­si­tään pii­le­vää verta ulos­tees­ta

12.06.2022 12:00
Tilaajille
Tutkijasta tuli ensin puutarhuri, sitten sairaanhoitaja – Anne ei halua kiikkustuolissa miettiä, mitä jäi tekemättä

Tut­ki­jas­ta tuli ensin puu­tar­hu­ri, sitten sai­raan­hoi­ta­ja – Anne ei halua kiik­kus­tuo­lis­sa miet­tiä, mitä jäi te­ke­mät­tä

12.06.2022 12:57
Tilaajille
Linnakankaalle palloiluhallin tuntumaan avautuu tällä viikolla minigolfalue – yhdeksänrataisella harrastealueella on myös haastavia väyliä

Lin­na­kan­kaal­le pal­loi­lu­hal­lin tun­tu­maan avautuu tällä vii­kol­la mi­ni­golf­alue – yh­dek­sän­ra­tai­sel­la har­ras­te­alueel­la on myös haas­ta­via väyliä

09.06.2022 21:43
Tilaajille
THL:ltä uusi suositus neljännestä rokotteesta – Neljänsillä rokoteannoksilla pyritään ennen kaikkea ehkäisemään iäkkäiden sairaalahoitoa ja vähentämään koronaan liittyviä kuolemia

THL:ltä uusi suo­si­tus nel­jän­nes­tä ro­kot­tees­ta – Nel­jän­sil­lä ro­ko­te­an­nok­sil­la py­ri­tään ennen kaikkea eh­käi­se­mään iäk­käi­den sai­raa­la­hoi­toa ja vä­hen­tä­mään ko­ro­naan liit­ty­viä kuo­le­mia

07.06.2022 06:10
Hailuodon kunnantalon pihalla on kasvihuoneellinen taidetta – näkyvyyttä taiteiljoille, hyvinvointia kuntalaisille

Hai­luo­don kun­nan­ta­lon pihalla on kas­vi­huo­neel­li­nen tai­det­ta – nä­ky­vyyt­tä tai­teil­joil­le, hy­vin­voin­tia kun­ta­lai­sil­le

09.06.2022 08:51
Tilaajille
Limingan Esperi Koti muuttaa: Ovi meni kiinni Ystäväntiellä ja avautui Niittykarissa

Li­min­gan Esperi Koti muut­taa: Ovi meni kiinni Ys­tä­vän­tiel­lä ja avautui Niit­ty­ka­ris­sa

03.06.2022 09:00
Vanhemmat
Katso videolta Peltsin vinkit hiekkatiepyöräilyyn –  Toimittaja ja pyöräilyn puolesta puhuja Mikko Peltola muistuttaa, ettei maastoon pidä lähteä millaisella pyörällä tahansa

Katso vi­deol­ta Peltsin vinkit hiek­ka­tie­pyö­räi­lyyn –  Toi­mit­ta­ja ja pyö­räi­lyn puo­les­ta puhuja Mikko Peltola muis­tut­taa, ettei maas­toon pidä lähteä mil­lai­sel­la pyö­räl­lä tahansa

28.05.2022 06:00
Tilaajille
Mikko usuttaa luottamaan: "Paha vahvempi, mutta hyvää enemmän"
Kolumni

Mikko usuttaa luot­ta­maan: "Paha vah­vem­pi, mutta hyvää enem­män"

25.05.2022 06:00
Lumijoen uusi lääkäritoimija puhuu arvojen merkityksestä ja ketteryydestä – "Ykkösasia on, että palvelua on aina saatavilla, ja henkilöstön suhteen meillä on hyvä varajärjestelmä"

Lu­mi­joen uusi lää­kä­ri­toi­mi­ja puhuu arvojen mer­ki­tyk­ses­tä ja ket­te­ryy­des­tä – "Yk­kö­sa­sia on, että pal­ve­lua on aina saa­ta­vil­la, ja hen­ki­lös­tön suhteen meillä on hyvä va­ra­jär­jes­tel­mä"

25.05.2022 04:49
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä laskee sairaaloissa – pohjoisen perusterveydenhuollossa korona yhä näkyy

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä laskee sai­raa­lois­sa – poh­joi­sen pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa korona yhä näkyy

22.05.2022 12:30
Miten saada hoitajia? Tyrnävällä on iäkkäiden palveluissa täyttämättä viisi vakituista, toistaiseksi voimassa olevaa lähihoitajan työsuhdetta

Miten saada hoi­ta­jia? Tyr­nä­väl­lä on iäk­käi­den pal­ve­luis­sa täyt­tä­mät­tä viisi va­ki­tuis­ta, tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevaa lä­hi­hoi­ta­jan työ­suh­det­ta

22.05.2022 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialueen Lakeuden aluejohtaja, Pia Piispanen kiittelee, että Hailuodossa on harjoiteltu paljon toisella tavalla tekemistä: Erilaista ajattelua tarvitaan, sillä johdettavana on kolme toisistaan poikkeavaa seutua

Hy­vin­voin­ti­alueen La­keu­den alue­joh­ta­ja, Pia Piis­pa­nen kiit­te­lee, että Hai­luo­dos­sa on har­joi­tel­tu paljon toi­sel­la tavalla te­ke­mis­tä: Eri­lais­ta ajat­te­lua tar­vi­taan, sillä joh­det­ta­va­na on kolme toi­sis­taan poik­kea­vaa seutua

19.05.2022 08:11
Tilaajille
”Nyt on taas uutta virtaa” – Limingan vanhusneuvosto välittää ikäihmisistä ja heidän asioistaan

”Nyt on taas uutta virtaa” – ­Li­min­gan van­hus­neu­vos­to vä­lit­tää ikä­ih­mi­sis­tä ja heidän asiois­taan

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Markkuun koulu on nyt Luonto- ja hyvinvointitalo Peukaloinen – kyläbrändi korostaa luontohyvinvointia

Mark­kuun koulu on nyt Luonto- ja hy­vin­voin­ti­ta­lo Peu­ka­loi­nen – ­ky­läb­rän­di ko­ros­taa luon­to­hy­vin­voin­tia

12.05.2022 19:03
Tilaajille
Liminkalaiset Väinö ja Veijo ovat pitäneet yhtä jo 40 vuotta – pariskunnan puheenparresta huokuu lämpö ja hurtti huumori

Li­min­ka­lai­set Väinö ja Veijo ovat pi­tä­neet yhtä jo 40 vuotta – pa­ris­kun­nan pu­heen­par­res­ta huokuu lämpö ja hurtti huumori

10.05.2022 18:00 1
Tilaajille
Pia Piispanen hyvinvointialueen palvelualuejohtajaksi Lakeuden, Koillismaan ja Oulunkaaren alueille

Pia Piis­pa­nen hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­alue­joh­ta­jak­si La­keu­den, Koil­lis­maan ja Ou­lun­kaa­ren alueil­le

10.05.2022 11:49