Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 24 tuntia
Kristillisdemokraattien Oulun ja Kainuun piiri järjestäytyi, kempeleläinen Leena Askeli puheenjohtajaksi

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Oulun ja Kainuun piiri jär­jes­täy­tyi, kem­pe­le­läi­nen Leena Askeli pu­heen­joh­ta­jak­si

24.10.2021 17:58
Tilaajille
Viikko
Pohjois-Pohjanmaalla koronan jälkimainingit osuneet heikoimmassa asemassa oleviin – Tyrnävällä havahduttiin perheiden kasvaneeseen avuntarpeeseen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la koronan jäl­ki­mai­nin­git osuneet hei­koim­mas­sa ase­mas­sa oleviin – Tyr­nä­väl­lä ha­vah­dut­tiin per­hei­den kas­va­nee­seen avun­tar­pee­seen

24.10.2021 10:46
Tilaajille
Katso video: Limingan lukioremontin ensimmäinen vaihe paketissa, kun hallintosiipi otettiin taas koulun käyttöön – reilun vuoden päästä valmistuvasta Heikki Sarvela -salista halutaan lajissaan Suomen paras

Katso video: Li­min­gan lu­kio­re­mon­tin en­sim­mäi­nen vaihe pa­ke­tis­sa, kun hal­lin­to­sii­pi otet­tiin taas koulun käyt­töön – reilun vuoden päästä val­mis­tu­vas­ta Heikki Sarvela -sa­lis­ta ha­lu­taan la­jis­saan Suomen paras

22.10.2021 16:23
Tilaajille
6,2 miljoonaa euroa maksavan Limingan lukioremontin ensimmäinen vaihe valmis – ensi vuoden loppuun valmistuu myös uusi Heikki Sarvela -sali, josta halutaan Suomen paras kamarimusiikkisali

6,2 mil­joo­naa euroa mak­sa­van Li­min­gan lu­kio­re­mon­tin en­sim­mäi­nen vaihe valmis – ensi vuoden loppuun val­mis­tuu myös uusi Heikki Sarvela -sali, josta ha­lu­taan Suomen paras ka­ma­ri­mu­siik­ki­sa­li

22.10.2021 16:11
Tilaajille
Hailuodon kunnanhallitus käsittelee tilapäisen valiokunnan asettamista – valiokunta voidaan asettaa esimerkiksi luottamushenkilön erottamista ja kunnanjohtajan irtisanomista varten

Hai­luo­don kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan aset­ta­mis­ta – va­lio­kun­ta voidaan asettaa esi­mer­kik­si luot­ta­mus­hen­ki­lön erot­ta­mis­ta ja kun­nan­joh­ta­jan ir­ti­sa­no­mis­ta varten

22.10.2021 14:23
Tilaajille
Neljäsosa suomalaisista pääsee budjetoimaan – mihin sinä haluaisit käyttää vaikkapa 25 000 euroa?

Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta pääsee bud­je­toi­maan – mihin sinä ha­luai­sit käyttää vaik­ka­pa 25 000 euroa?

22.10.2021 09:00
Tilaajille
Mielenterveyspalkinto puhutti vielä Hailuodon valtuustossakin – mutta ei myönteisessä hengessä

Mie­len­ter­veys­pal­kin­to puhutti vielä Hai­luo­don val­tuus­tos­sa­kin – mutta ei myön­tei­ses­sä hen­ges­sä

20.10.2021 18:12 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtaja on Marjut Lehtonen Oulaisista – "Tulevat aluevaalit ovat nyt ykkösasia ja tärkein työsarkamme"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja on Marjut Leh­to­nen Ou­lai­sis­ta – "Tu­le­vat alue­vaa­lit ovat nyt yk­kös­asia ja tärkein työ­sar­kam­me"

18.10.2021 07:52
Tilaajille
Limingasta Suomen kekseliäin kunta – kunnanjohtaja Pekka Rajala: "On hienoa olla Suomen kekseliäimmän kunnan kyläpäällikkö"

Li­min­gas­ta Suomen kek­se­liäin kunta – kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala: "On hienoa olla Suomen kek­se­liäim­män kunnan ky­lä­pääl­lik­kö"

13.10.2021 10:44
Marja-Leena innostui kesällä suunnistuksesta – nyt hän miettii miten suunnistustaitoja tarvitaan myös esihenkilön roolissa
Kolumni

Mar­ja-Lee­na in­nos­tui kesällä suun­nis­tuk­ses­ta – nyt hän miettii miten suun­nis­tus­tai­to­ja tar­vi­taan myös esi­hen­ki­lön roo­lis­sa

12.10.2021 16:01
Tyrnävän tulos nousemassa nollaan tai jopa plussalle – vielä kesällä ennuste näytti huonommalta

Tyr­nä­vän tulos nou­se­mas­sa nollaan tai jopa plus­sal­le – vielä kesällä ennuste näytti huo­nom­mal­ta

12.10.2021 16:21
Tilaajille
Listaa päivitetty kokoomuksen, kristillisten ja vasemmiston ehdokkailla – katso täältä rantalakeuden alueen ehdokkaat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon

Listaa päi­vi­tet­ty ko­koo­muk­sen, kris­til­lis­ten ja va­sem­mis­ton eh­dok­kail­la – katso täältä ran­ta­la­keu­den alueen eh­dok­kaat Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­val­tuus­toon

22.10.2021 10:33
Tupoksen koulun pihan rakentamiseen esitetään tälle vuodelle 37 000 euron lisämäärärahaa

Tu­pok­sen koulun pihan ra­ken­ta­mi­seen esi­te­tään tälle vuo­del­le 37 000 euron li­sä­mää­rä­ra­haa

08.10.2021 12:25
Tilaajille
Torialueen rakentaminen nykyistä paremmaksi käynnistyi keskiviikkona – terassirakennelma valmis vielä tämän kuun aikana

To­ri­alueen ra­ken­ta­mi­nen ny­kyis­tä pa­rem­mak­si käyn­nis­tyi kes­ki­viik­ko­na – te­ras­si­ra­ken­nel­ma valmis vielä tämän kuun aikana

07.10.2021 14:00
Tilaajille
Kunnat paremmuusjärjestykseen? – Vaikkei mttareiden oikeellisuutta ja luotettavuutta ulkopuolinen kykene arvioimaan, on hyvä todeta, että Liminka, Kempele ja Oulu ovat pärjänneet näissä vertailuissa hyvin, toteaa  Pekka Limingasta
Kolumni

Kunnat pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen? – Vaikkei mtta­rei­den oi­keel­li­suut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta ul­ko­puo­li­nen kykene ar­vioi­maan, on hyvä todeta, että Li­min­ka, Kempele ja Oulu ovat pär­jän­neet näissä ver­tai­luis­sa hyvin, toteaa Pekka Li­min­gas­ta

06.10.2021 06:00
Kukaan ei ajattele käyvänsä ilmaiseksi uimahallissa – Pitäiskö baanalla joutenpäiten pyöräilystä pulittaa jotain, kysyy Arto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kukaan ei ajat­te­le käy­vän­sä il­mai­sek­si ui­ma­hal­lis­sa – Pi­täis­kö baa­nal­la jou­ten­päi­ten pyö­räi­lys­tä pu­lit­taa jotain, kysyy Arto

05.10.2021 16:09 1
Tilaajille
Heikki kysyy: Kehittyykö Kempele liikaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heikki kysyy: Ke­hit­tyy­kö Kempele liikaa?

05.10.2021 16:02
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston nimettiin 75 edustajaa 30 eri kunnasta – katso tästä valtuuston kokoonpano

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­val­tuus­ton ni­met­tiin 75 edus­ta­jaa 30 eri kun­nas­ta – katso tästä val­tuus­ton ko­koon­pa­no

04.10.2021 13:59
Somekilpailulla Saunarannasta ilmainen tontti? Limingan valtuustolla lyhyt kokoontuminen, mutta aloitteita jätettiin kaksi

So­me­kil­pai­lul­la Sau­na­ran­nas­ta il­mai­nen tontti? Li­min­gan val­tuus­tol­la lyhyt ko­koon­tu­mi­nen, mutta aloit­tei­ta jä­tet­tiin kaksi

28.09.2021 14:15
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on vireillä massiivinen siirtosuunnitelma, jossa jopa 18 000 työntekijää siirtyy uudelle työnantajalle – "Henkilöstö pitäisi pystyä pitämään muutoksessa ajan tasalla"

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­la on vi­reil­lä mas­sii­vi­nen siir­to­suun­ni­tel­ma, jossa jopa 18 000 työn­te­ki­jää siirtyy uudelle työn­an­ta­jal­le – "Hen­ki­lös­tö pitäisi pystyä pi­tä­mään muu­tok­ses­sa ajan ta­sal­la"

27.09.2021 10:52
Tilaajille