Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 4 tuntia

Vaikka neu­vot­te­lu­jen hyvää henkeä ja puo­luei­den välistä yh­teis­työ­tä ke­hu­taan­kin, kak­kos­pu­heen­joh­ta­ja­paik­ko­jen me­net­tä­mi­nen har­mit­taa Kes­kus­taa

17:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Annukka Suo­tu­las­ta Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tuk­sen nok­ka­nai­nen - katso myös muut luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat

14:07
Tilaajille

Eino Jakkula jatkaa Lu­mi­joen kun­nan­val­tuus­ton nuijan var­res­sa, Jaana Ollakka luotsaa kun­nan­hal­li­tus­ta – lue täältä lau­ta­kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat

02.08.2021 20:13
Tilaajille
Kuukausi

Jussi Ylitalo luotsaa Tyr­nä­vän val­tuus­toa: ”Kun­ta­päät­tä­jän on kuun­nel­ta­va myös maan hil­jai­sia”

14:39
Tilaajille

Vesa sanoi, ettei juuri kuvaa ihmisiä – ­ku­va-ar­kis­tos­ta löytyi silti pu­hut­te­le­va ko­koel­ma hen­ki­lö­ku­via

31.07.2021 06:00
Tilaajille

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pii­ri­hal­li­tus esittää tyr­nä­vä­läis­tä Jussi Yli­ta­loa maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen johtoon

30.07.2021 13:35

Uusia vaaleja pukkaa – A­lue­vaa­li­kam­pan­join­nin saa aloit­taa jo per­jan­tai­na

21.07.2021 15:18
Tilaajille
Vanhemmat

Si­vu­kir­jas­ton lak­kau­tus har­mit­taa Tem­mek­sen kylällä –  Päätös he­rät­tää huolta muiden pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä

01.07.2021 13:54
Tilaajille
Kolumni

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si 2026 käyn­nis­tää paljon hank­kei­ta– Mikko Sal­mel­le tär­kein­tä on silti toivo ja tunne siitä, että poh­joi­sel­la on mer­ki­tys­tä ja tu­le­vai­suus

30.06.2021 06:01

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue syntyy – ­vä­liai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mi­eli­men jäsenet on nimetty

24.06.2021 17:50

Hai­luo­don val­tuus­to hy­väk­syi ti­lin­pää­tök­sen ja hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man – vajaa pa­ri­tun­ti­nen kokous päättyi täy­te­kak­ku­kah­vei­hin

22.06.2021 19:44
Tilaajille
Kolumni

Hy­vin­voin­ti­alueet eivät tee kun­nis­ta tar­peet­to­mia, muis­tut­taa Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi: "Uu­dis­tus jär­kyt­tää pe­rin­teis­tä kun­ta­ideaa ja ra­vis­te­lee koko kun­ta­kent­tää juuria myöten"

22.06.2021 15:25
Kolumni

"Suo­net­te an­teek­si vaa­li­vii­kon­lo­pun lauan­tai­set pu­he­lin­soi­tot: Kosken Jaana tässä Tyr­nä­vän kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nas­ta terve!"

22.06.2021 14:56
Tilaajille

Li­min­gan ny­kyi­nen kun­nan­val­tuus­to nosti vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­saan kokous- ja vuo­si­palk­kioi­ta – ää­nes­tä­mään­kin val­tuu­te­tut pää­si­vät

21.06.2021 18:58
Tilaajille

Tarmo Turunen nousee Kem­pe­leen val­tuus­toon – tar­kas­tus­las­ken­nas­sa löytyi vielä yksi ääni

17.06.2021 06:19

Onni Kuivala va­lit­tiin Kem­pe­leen val­tuus­toon 90 äänellä – hän on nuorin val­tuu­tet­tu koko la­keu­den alueel­la "Kai­kil­la ikä­ryh­mil­lä pitää olla paik­ko­ja, joissa olla ja tavata toi­siaan"

17.06.2021 03:01
Tilaajille

Ää­ni­ku­nin­ga­tar­ten vaalit - Nel­jäs­sä Ran­ta­la­keu­den alueen kun­nas­sa suu­rim­mat ää­ni­mää­rät ker­tyi­vät nais­eh­dok­kail­le

16.06.2021 19:00
Tilaajille

Tu­pok­sen koulun pi­ha-alue ha­lu­taan tur­val­li­sek­si ja toi­mi­vak­si – ­no­peim­piin töihin tar­vi­taan 300 000 euron li­sä­ra­hoi­tus, josta val­tuus­to päättää maa­nan­tai­na

16.06.2021 13:00
Tilaajille

En­si­ker­ta­lai­nen Heikki Ala­kärp­pä keräsi 254 ääntä ja nousi koko Ran­ta­la­keu­den alueen ää­ni­ku­nin­kaak­si

16.06.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

"Ou­dok­si asian tekee se, jos kunta lähtee ve­ro­va­roin oman yh­tiön­sä kautta har­joit­ta­maan kil­pai­le­vaa toi­min­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kans­sa", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen

16.06.2021 02:10
Tilaajille