Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viikko
Kempeleläinen Antti Ollikainen valittiin Keskustan kansanedustajaehdokkaaksi – ylimääräinen piirikokous äänesti osasta ehdokaspaikkoja, katso lopullinen listaus

Kem­pe­le­läi­nen Antti Ol­li­kai­nen va­lit­tiin Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaak­si – yli­mää­räi­nen pii­ri­ko­kous äänesti osasta eh­do­kas­paik­ko­ja, katso lo­pul­li­nen listaus

24.09.2022 17:07
Tilaajille
Limingan Hannu Krankka -liikuntapuiston huoltorakennus kunnanhallituksen listalla maanantaina – kustannustasossa kova korotus

Li­min­gan Hannu Krankka -lii­kun­ta­puis­ton huol­to­ra­ken­nus kun­nan­hal­li­tuk­sen lis­tal­la maa­nan­tai­na – kus­tan­nus­ta­sos­sa kova korotus

24.09.2022 11:00
Tilaajille
Kempeleen kuntatalous tällä hetkellä paljon odotettua parempi – ensi vuotta vääristävät verohännät, jotka lihottavat taloutta sotekustannusten poistuttua

Kem­pe­leen kun­ta­ta­lous tällä het­kel­lä paljon odo­tet­tua parempi – ensi vuotta vää­ris­tä­vät ve­ro­hän­nät, jotka li­hot­ta­vat ta­lout­ta so­te­kus­tan­nus­ten pois­tut­tua

24.09.2022 06:00
Tilaajille
Liminka osallistuu myös Ruutikankaan tieliittymän sähkö- ja kuitukustannuksiin  – eurot jaetaan Limingan, Lumijoen ja Elyn välillä

Liminka osal­lis­tuu myös Ruu­ti­kan­kaan tie­liit­ty­män sähkö- ja kui­tu­kus­tan­nuk­siin – eurot jaetaan Li­min­gan, Lu­mi­joen ja Elyn välillä

23.09.2022 11:00
Tilaajille
Entä jos naapurissa harjoitellaan pianonsoittoa ja seinä ei eristä ääntä? Tekstariraati palasi ääniaalloille! Kuuntele mitä Antti, Heli, Sanna ja Tiina ovat mieltä tuoreista lukijoiden lähettämistä tekstiviesteistä

Entä jos naa­pu­ris­sa har­joi­tel­laan pia­non­soit­toa ja seinä ei eristä ääntä? Teks­ta­ri­raa­ti palasi ää­niaal­loil­le! Kuun­te­le mitä Antti, Heli, Sanna ja Tiina ovat mieltä tuo­reis­ta lu­ki­joi­den lä­het­tä­mis­tä teks­ti­vies­teis­tä

23.09.2022 09:00
Tilaajille
Tuore tuulivoimakuntien verkosto jakaa kokemuksia ja osaamista sekä oikaisee vääriä uskomuksia

Tuore tuu­li­voi­ma­kun­tien ver­kos­to jakaa ko­ke­muk­sia ja osaa­mis­ta sekä oi­kai­see vääriä us­ko­muk­sia

22.09.2022 16:30
Tilaajille
Prosentuaalisesti eniten väkilukuaan 50 vuodessa kasvattanut kunta löytyy lakeudelta – luku on huimat 313,2 %

Pro­sen­tuaa­li­ses­ti eniten vä­ki­lu­kuaan 50 vuo­des­sa kas­vat­ta­nut kunta löytyy la­keu­del­ta – luku on huimat 313,2 %

22.09.2022 11:00
Tilaajille
Maakunnan nuorten ääni kuuluviin myös lakeudelta – Maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenten nimeämisestä huolehtivat kunkin paikkakunnan nuorisovaltuustot

Maa­kun­nan nuorten ääni kuu­lu­viin myös la­keu­del­ta – Maa­kun­nal­li­sen nuo­ri­so­val­tuus­ton jä­sen­ten ni­meä­mi­ses­tä huo­leh­ti­vat kunkin paik­ka­kun­nan nuo­ri­so­val­tuus­tot

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Zimmariin ei ole luvassa näillä näkyminen kylmiä suihkuja: "Uimahalli on kiistatta energiasyöppö, mutta jos palvelun laatu heikkenee ja pääsylippujen hinnat nousevat, tämä voi heijastua suoraan kansanterveyteen"

Zim­ma­riin ei ole luvassa näillä nä­ky­mi­nen kylmiä suih­ku­ja: "Ui­ma­hal­li on kiis­tat­ta ener­gia­syöp­pö, mutta jos pal­ve­lun laatu heik­ke­nee ja pää­sy­lip­pu­jen hinnat nou­se­vat, tämä voi hei­jas­tua suoraan kan­san­ter­vey­teen"

21.09.2022 15:00
Tilaajille
Koko perheellä päivystysaulaan: "Uuden käytännön myötä myös terveet sisarukset on otettava mukaan päivystysaulaan odottelemaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko per­heel­lä päi­vys­ty­sau­laan: "Uuden käy­tän­nön myötä myös terveet si­sa­ruk­set on otet­ta­va mukaan päi­vys­tys­au­laan odot­te­le­maan"

21.09.2022 14:59
Tilaajille
Oulunsalon Oulu10 -asiointipisteen keskiviikon aukioloajat pitenevät – jatkossa kuntosalilipun haluavilla parempi mahdollisuus päästä ostoksille

Ou­lun­sa­lon Oulu10 -a­sioin­ti­pis­teen kes­ki­vii­kon au­ki­olo­ajat pi­te­ne­vät – ­jat­kos­sa kun­to­sa­li­li­pun ha­lua­vil­la parempi mah­dol­li­suus päästä os­tok­sil­le

21.09.2022 13:00
Limingan uuteen nuorisokahvilaan tarvittaisiin vielä kahvinkeitin ja karaokelaitteet – vuosi sitten käynnistynyt hanke on viimein valmistumassa

Li­min­gan uuteen nuo­ri­so­kah­vi­laan tar­vit­tai­siin vielä kah­vin­kei­tin ja ka­rao­ke­lait­teet – vuosi sitten käyn­nis­ty­nyt hanke on viimein val­mis­tu­mas­sa

21.09.2022 06:10 1
Tilaajille
Limingassa kuvataan keskiviikkona uutta kunnan mainosvideota Putous-tähden johdolla – avustajia mahtuu vielä mukaan

Li­min­gas­sa ku­va­taan kes­ki­viik­ko­na uutta kunnan mai­nos­vi­deo­ta Pu­tous-täh­den joh­dol­la – avus­ta­jia mahtuu vielä mukaan

20.09.2022 16:29
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tehostetun palveluasumisen paikkoja ollaan vähentämässä lakeuden alueella – Hyvinvointialueen sote-järjestämissuunnitelman luonnos julki, katso tiedot tästä

Te­hos­te­tun pal­ve­lu­asu­mi­sen paik­ko­ja ollaan vä­hen­tä­mäs­sä la­keu­den alueel­la – Hy­vin­voin­ti­alueen so­te-jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luonnos julki, katso tiedot tästä

15.09.2022 11:51
Tilaajille
Osallistuva budjetointi on mainio tapa aktivoida kuntalaisia vaikka liikuntapaikkojen ideointiin – euromäärässä Tyrnävä näyttää nyt lakeudella vahvaa esimerkkiä
Pääkirjoitus

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti on mainio tapa ak­ti­voi­da kun­ta­lai­sia vaikka lii­kun­ta­paik­ko­jen ideoin­tiin – eu­ro­mää­räs­sä Tyrnävä näyttää nyt la­keu­del­la vahvaa esi­merk­kiä

14.09.2022 05:07
Tilaajille
Kempeleessä pohditaan kotihoidontuen kuntalisän merkittävää nostoa, jos se helpottaisi varhaiskasvatuksen kustannuspainetta

Kem­pe­lees­sä poh­di­taan ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­li­sän mer­kit­tä­vää nostoa, jos se hel­pot­tai­si var­hais­kas­va­tuk­sen kus­tan­nus­pai­net­ta

13.09.2022 16:29
Tilaajille
Oulunsalolainen, millainen olisi hyvä kaupunginjohtaja Oululle? Viestintäjohtaja Mikko tuumaa Pohjois-Suomen mielenkiintoisimman työpaikan olevan tarjolla
Kolumni

Ou­lun­sa­lo­lai­nen, mil­lai­nen olisi hyvä kau­pun­gin­joh­ta­ja Ou­lul­le? Vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko tuumaa Poh­jois-Suo­men mie­len­kiin­toi­sim­man työ­pai­kan olevan tar­jol­la

13.09.2022 15:11
Tyrnävä ei ole täysin tyytyväinen kaavaluonnokseen – potentiaaliset tuulivoima-alueet puuttuvat

Tyrnävä ei ole täysin tyy­ty­väi­nen kaa­va­luon­nok­seen – po­ten­tiaa­li­set tuu­li­voi­ma-alueet puut­tu­vat

13.09.2022 12:00
Tilaajille
Liminkaan etsitään uutta hallintojohtajaa – hakuaika päättyy 16. lokakuuta

Li­min­kaan et­si­tään uutta hal­lin­to­joh­ta­jaa – ha­ku­ai­ka päättyy 16. lo­ka­kuu­ta

13.09.2022 09:26
Tilaajille
Kempeleen kunta nostaa henkilöstön ePassin arvoa ja ottaa käyttöön työsuhdepolkupyöräedun – vajaan 70 000 euron kustannuslisäyksellä halutaan pysyä kilpailussa mukana ja palkita nykyistä henkilökuntaa

Kem­pe­leen kunta nostaa hen­ki­lös­tön ePassin arvoa ja ottaa käyt­töön työ­suh­de­pol­ku­pyö­rä­edun – vajaan 70 000 euron kus­tan­nus­li­säyk­sel­lä ha­lu­taan pysyä kil­pai­lus­sa mukana ja palkita ny­kyis­tä hen­ki­lö­kun­taa

13.09.2022 08:04
Tilaajille