NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Villa Hannalalle varattiin vuokrausoikeus Varjakansaareen noin 20 600 neliön alueelle vuoden 2024 loppuun asti

Villa Han­na­lal­le va­rat­tiin vuok­raus­oi­keus Var­ja­kan­saa­reen noin 20 600 neliön alueel­le vuoden 2024 loppuun asti

16:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kempeleen kuntademokratiassa on kehitettävää, toteaa Vapauden liiton Heini Koukkari
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­leen kun­ta­de­mo­kra­tias­sa on ke­hi­tet­tä­vää, toteaa Va­pau­den liiton Heini Kouk­ka­ri

10:58
Tilaajille
Vanhemmat ihmettelevät, miksei viidesluokkalaisten tulevista väistöistä tiedotettu enemmän ja aiemmin – "Kaikkea ei voi kuitata sanomalla, että lapset ovat sopeutuvaisia", erityislapsen äiti sanoo

Van­hem­mat ih­met­te­le­vät, miksei vii­des­luok­ka­lais­ten tu­le­vis­ta väis­töis­tä tie­do­tet­tu enemmän ja aiemmin – "­Kaik­kea ei voi kuitata sa­no­mal­la, että lapset ovat so­peu­tu­vai­sia", eri­tyis­lap­sen äiti sanoo

06:00
Tilaajille
Viikko
Markolla on näkemys, miten voisimme tehdä oikeita diagnooseja ja parantaa itseämme sekä kotimaatamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­kol­la on nä­ke­mys, miten voi­sim­me tehdä oikeita diag­noo­se­ja ja pa­ran­taa it­seäm­me sekä ko­ti­maa­tam­me

30.05.2023 21:00
Tilaajille
Palveluiden digitalisoituessa myös tietoturvan merkitys kasvaa, toteaa Tapio
Kolumni

Pal­ve­lui­den di­gi­ta­li­soi­tues­sa myös tie­to­tur­van mer­ki­tys kasvaa, toteaa Tapio

30.05.2023 20:00
Tilaajille
Lumijoella taloustilanne: Kunnanhallitus ei ryhtynyt lomauttamaan, nollatulos edelleen tavoitteena

Lu­mi­joel­la ta­lous­ti­lan­ne: Kun­nan­hal­li­tus ei ryh­ty­nyt lo­maut­ta­maan, nol­la­tu­los edel­leen ta­voit­tee­na

30.05.2023 16:30
Tilaajille
Siirtyvätkö Lumijoen postipalvelut kirjastoon? Salesta palvelu loppuu elo-syyskuussa

Siir­ty­vät­kö Lu­mi­joen pos­ti­pal­ve­lut kir­jas­toon? Salesta palvelu loppuu elo-syys­kuus­sa

30.05.2023 15:00
Tilaajille
Perustuksen paalutus nostaa Kirkkomännikön uudisrakennuksen hintaa – "En ole vielä menettänyt yöuniani", sanoo tekninen johtaja

Pe­rus­tuk­sen paa­lu­tus nostaa Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nuk­sen hintaa – "En ole vielä me­net­tä­nyt yöu­nia­ni", sanoo tek­ni­nen johtaja

30.05.2023 13:54
Tilaajille
Hailuodon meriteatterihanke etenee –kunta hakee suunnittelutarveratkaisua, hakemus nähtävillä

Hai­luo­don me­ri­teat­te­ri­han­ke etenee –kunta hakee suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sua, hakemus näh­tä­vil­lä

29.05.2023 12:00
Tilaajille
Tyrnäväläisestä aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Töllistä valtiopäiväneuvos – Tasavallan presidentti myönsi Pohjois-Pohjanmaalle kolme arvonimeä

Tyr­nä­vä­läi­ses­tä alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tapani Töl­lis­tä val­tio­päi­vä­neu­vos – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi Poh­jois-Poh­jan­maal­le kolme ar­vo­ni­meä

26.05.2023 09:00
Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestysaika päättyy sunnuntaina – Oulunsaloon on ehdotettu pumptrack-rataa sekä Viljapuistoon esteettömiä penkkejä

Oulun osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – Ou­lun­sa­loon on eh­do­tet­tu pumpt­rack-ra­taa sekä Vil­ja­puis­toon es­teet­tö­miä penk­ke­jä

25.05.2023 15:00
Tilaajille
Hailuotolainen matkailuyrittäjä: "Meidän pitäisi luottaa kuntaan ja kunnan meihin – nyt tuli tunne, että tässähän pitää olla varpaillaan"

Hai­luo­to­lai­nen mat­kai­luy­rit­tä­jä: "Meidän pitäisi luottaa kuntaan ja kunnan meihin – nyt tuli tunne, että täs­sä­hän pitää olla var­pail­laan"

27.05.2023 09:46
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Mitä mieltä olet baanasta? Kerro kantasi Lippitien ja Lumijoentien välisen tieosuuden parantamiseen

Mitä mieltä olet baa­nas­ta? Kerro kantasi Lip­pi­tien ja Lu­mi­joen­tien välisen tie­osuu­den pa­ran­ta­mi­seen

24.05.2023 15:00 2
Tilaajille
Limingan lukion oppilasmäärä kasvaa 120:een ja yksi ryhmistä on englannin- ja suomenkielinen – tänäkin vuonna hakijoita oli enemmän kuin voitiin ottaa sisään

Li­min­gan lukion op­pi­las­mää­rä kasvaa 120:een ja yksi ryh­mis­tä on eng­lan­nin- ja suo­men­kie­li­nen – tänäkin vuonna ha­ki­joi­ta oli enemmän kuin voitiin ottaa sisään

24.05.2023 11:00
Tilaajille
Kunnanhallitus: Majakka pois myyntilistalta, elinkeinovaikutukset huomioon ja kunnan kiinteistöjen myynti takaisin huolelliseen valmisteluun

Kun­nan­hal­li­tus: Majakka pois myyn­ti­lis­tal­ta, elin­kei­no­vai­ku­tuk­set huo­mioon ja kunnan kiin­teis­tö­jen myynti ta­kai­sin huo­lel­li­seen val­mis­te­luun

24.05.2023 23:59 1
Tilaajille
Lakeus olisi nähtävä arvokkaana Oulua kirittävänä ja tukevana kehyskunta-alueena
Pääkirjoitus

Lakeus olisi nähtävä ar­vok­kaa­na Oulua ki­rit­tä­vä­nä ja tu­ke­va­na ke­hys­kun­ta-aluee­na

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Tuukka tarjoaa toisen näkökulman Kempeleen yhteisöllisyysvaliokunnan opintomatkaan ja valtuuston pikkujouluihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuukka tarjoaa toisen nä­kö­kul­man Kem­pe­leen yh­tei­söl­li­syys­va­lio­kun­nan opin­to­mat­kaan ja val­tuus­ton pik­ku­jou­lui­hin

23.05.2023 22:15
Tilaajille
Ääniä oli jaossa Limingan kunnanhallituksen kokouksessa, kun päätettiin ehdokkaista Ruutikunnat Oy:n hallitukseen – myös muissa asioissa eriäviä näkemyksiä

Ääniä oli jaossa Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa, kun pää­tet­tiin eh­dok­kais­ta Ruu­ti­kun­nat Oy:n hal­li­tuk­seen – myös muissa asiois­sa eriäviä nä­ke­myk­siä

24.05.2023 09:22
Tilaajille
Tyrnävä jakoi ison nipun avustuksia – yhteissumma yli 36 000 euroa

Tyrnävä jakoi ison nipun avus­tuk­sia – yh­teis­sum­ma yli 36 000 euroa

23.05.2023 13:00
Kempeleen valtuusto hyväksyi tivolin parkkipaikan rakentamiseen lisärahoituksen, vaikka tyylipisteitä ei jaettukaan – harrastamisen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

Kem­pe­leen val­tuus­to hy­väk­syi tivolin park­ki­pai­kan ra­ken­ta­mi­seen li­sä­ra­hoi­tuk­sen, vaikka tyy­li­pis­tei­tä ei jaet­tu­kaan – har­ras­ta­mi­sen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

22.05.2023 22:10
Tilaajille