Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Metsästys ja kalastus
Kuukausi
Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin –  Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.

Uusi ka­las­tus­la­ki vel­voit­tai­si va­paa-ajan ka­las­ta­jat saa­lis­il­moi­tuk­siin – Il­moi­tuk­set "O­ma­ka­la -jär­jes­tel­mään", uu­dis­tus voimaan ensi vuoden alusta.

23.09.2022 15:00
Tilaajille
Rantalakeuden hirvilaskuri seuraa, miten jahti etenee Oulun alueen riistanhoitoyhdistyksissä – lakeudella päästy kaadon makuun jo Kempeleen, Oulunsalon ja Limingan alueella

Ran­ta­la­keu­den hir­vi­las­ku­ri seuraa, miten jahti etenee Oulun alueen riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sis­sä – la­keu­del­la päästy kaadon makuun jo Kem­pe­leen, Ou­lun­sa­lon ja Li­min­gan alueel­la

20.09.2022 14:56
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa tänään – Lintutiheydet vaihtelevat paikallisesti

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa tänään – Lin­tu­ti­hey­det vaih­te­le­vat pai­kal­li­ses­ti

10.09.2022 06:00
Tilaajille
"Joutaisi lopettaa kokonaan tämä syyskuun aloitus"  – Seuraa Rantalakeuden hirvilaskurista, kuinka jahti etenee

"Jou­tai­si lo­pet­taa ko­ko­naan tämä syys­kuun aloi­tus" – Seuraa Ran­ta­la­keu­den hir­vi­las­ku­ris­ta, kuinka jahti etenee

07.09.2022 15:44
Tilaajille
Rauhionojalla räiskittiin kiekkoja ja hirvenkuvia matalalla kynnyksellä – Paukkulan kisat ovat nyt Riistalan avoimet

Rau­hio­no­jal­la räis­kit­tiin kiek­ko­ja ja hir­ven­ku­via ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä – ­Pauk­ku­lan kisat ovat nyt Riis­ta­lan avoimet

05.09.2022 09:00
Tilaajille
Oulun alueen hirvisaaliista pyöräyttäisi yli 3 miljoonaa Big Macia – selvitimme hirvilupien suurimmat voittajat ja menettäjät

Oulun alueen hir­vi­saa­liis­ta pyö­räyt­täi­si yli 3 mil­joo­naa Big Macia – sel­vi­tim­me hir­vi­lu­pien suu­rim­mat voit­ta­jat ja me­net­tä­jät

01.09.2022 13:00
Tilaajille
Vesivoima on ollut osa Suomen menestystarinaa, jossa pieni maa nousi erittäin hyvinvoivaksi yhteiskunnaksi –  jälkeenpäin katsottuna on helppo nähdä, että vesivoiman hinta on ollut karmaisevan kova
Kolumni

Ve­si­voi­ma on ollut osa Suomen me­nes­tys­ta­ri­naa, jossa pieni maa nousi erit­täin hy­vin­voi­vak­si yh­teis­kun­nak­si – jäl­keen­päin kat­sot­tu­na on helppo nähdä, että ve­si­voi­man hinta on ollut kar­mai­se­van kova

31.08.2022 06:00
Vanhemmat
Poliisi muistuttaa metsästäjiä: Jos et ole varma, älä laukaise – erehdykseen ei auta vedota, jos ampuu laittoman saaliin

Poliisi muis­tut­taa met­säs­tä­jiä: Jos et ole varma, älä lau­kai­se – ereh­dyk­seen ei auta vedota, jos ampuu lait­to­man saaliin

19.08.2022 06:00
Lakeudelle menestystä Lumijoen hirvenjuoksun SM-kisoista

La­keu­del­le me­nes­tys­tä Lu­mi­joen hir­ven­juok­sun SM-ki­sois­ta

11.08.2022 15:55
Tilaajille
Lumijoen sataman laituriremontti etenee suunnitellusti – syksyllä pontonilaiturin vuoro

Lu­mi­joen sataman lai­tu­ri­re­mont­ti etenee suun­ni­tel­lus­ti – syk­syl­lä pon­to­ni­lai­tu­rin vuoro

04.08.2022 07:00
Tilaajille
Ampumakokeessa pitää osua neljä kertaa ruokalautasen kokoiselle alueelle – metsästys on yhteisöllisen harrastuksen lisäksi tärkeä riistanhoidon muoto

Am­pu­ma­ko­kees­sa pitää osua neljä kertaa ruo­ka­lau­ta­sen ko­koi­sel­le alueel­le – met­säs­tys on yh­tei­söl­li­sen har­ras­tuk­sen lisäksi tärkeä riis­tan­hoi­don muoto

03.08.2022 06:00
Tilaajille
Ravustuskausi alkaa torstaina – oletko sinä innostunut saksiniekkojen pyytämisestä?

Ra­vus­tus­kau­si alkaa tors­tai­na – oletko sinä in­nos­tu­nut sak­si­niek­ko­jen pyy­tä­mi­ses­tä?

19.07.2022 15:38
Tilaajille
Hailuotoon viime vuotta enemmän hirvilupia – muualla lakeudella lupien määrä väheni hiukan, Oulun riistakeskuksen alueella kokonaismäärä aiemmalla tasolla

Hai­luo­toon viime vuotta enemmän hir­vi­lu­pia – muualla la­keu­del­la lupien määrä väheni hiukan, Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­la ko­ko­nais­mää­rä aiem­mal­la tasolla

15.07.2022 14:21
Tilaajille
Katso kuvat liminkalaislasten kalapäivästä – Sepot innostivat kalajutuillaan koululaiset kohti kaislikkoa

Katso kuvat li­min­ka­lais­las­ten ka­la­päi­väs­tä – Sepot in­nos­ti­vat ka­la­ju­tuil­laan kou­lu­lai­set kohti kais­lik­koa

20.05.2022 06:00
Tilaajille
Merivartiosto pelasti jäihin pudonneet metsästäjät Hailuodon edustalta – kolmikko vinssattiin jäältä kopteriin

Me­ri­var­tios­to pelasti jäihin pu­don­neet met­säs­tä­jät Hai­luo­don edus­tal­ta – ­kol­mik­ko vins­sat­tiin jäältä kop­te­riin

30.04.2022 21:40
Taantuneita vesilintukantoja halutaan elvyttää – Työryhmä pohtii vastuullista vesilintujen metsästystä

Taan­tu­nei­ta ve­si­lin­tu­kan­to­ja ha­lu­taan el­vyt­tää – Työ­ryh­mä pohtii vas­tuul­lis­ta ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys­tä

24.04.2022 18:00
Tilaajille
Matti Niemelällä koira- ja metsästysharrastusta ei voi erottaa toisistaan. Suomenajokoirat Nelli ja Naava ovat tärkeitä.

Matti Nie­me­läl­lä koira- ja met­säs­tys­har­ras­tus­ta ei voi erottaa toi­sis­taan. Suo­men­ajo­koi­rat Nelli ja Naava ovat tär­kei­tä.

17.04.2022 15:00
Tilaajille
Lapsena koiria pelännyt Matti ei voisi kuvitella elävänsä ilman niitä – katso videolta, miltä näyttää ja kuulostaa, kun Nelli yhyttää jänikseen

Lapsena koiria pe­län­nyt Matti ei voisi ku­vi­tel­la elä­vän­sä ilman niitä – katso vi­deol­ta, miltä näyttää ja kuu­los­taa, kun Nelli yhyttää jä­nik­seen

17.04.2022 15:00
Tilaajille
Nelli ajaa jänistä

Nelli ajaa jänistä

17.04.2022 15:00
Tilaajille
Kantatavoitteet ohjaavat hirvieläinten metsästystä –  hirvitiheystavoitteet ovat suuressa osassa maata hieman alle kolme hirveä tuhannella hehtaarilla

Kan­ta­ta­voit­teet oh­jaa­vat hir­vi­eläin­ten met­säs­tys­tä – hir­vi­ti­heys­ta­voit­teet ovat suu­res­sa osassa maata hieman alle kolme hirveä tu­han­nel­la heh­taa­ril­la

07.04.2022 15:00
Tilaajille