Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Metsästys ja kalastus
Susiasetuksen valmistelua kiirehditään – Tavoitteena on aloittaa rajoitettu kannanhoidollinen sudenmetsästys viimeistään tammikuussa

Su­si­ase­tuk­sen val­mis­te­lua kii­reh­di­tään – Ta­voit­tee­na on aloit­taa ra­joi­tet­tu kan­nan­hoi­dol­li­nen su­den­met­säs­tys vii­meis­tään tam­mi­kuus­sa

30.09.2023 13:00
Marko vaihtoi kymmenkunta vuotta sitten näppäimistön rysiin eikä ole katunut – vain aputyövoiman heikko saatavuus ja hylkeet harmittavat

Marko vaihtoi kym­men­kun­ta vuotta sitten näp­päi­mis­tön rysiin eikä ole katunut – vain apu­työ­voi­man heikko saa­ta­vuus ja hylkeet har­mit­ta­vat

01.10.2023 12:47
Tilaajille
Lyijyhaulikielto uudistaa asekantaa – Poliisi tarkastaa edelleen vastaako hankittu ase lupaa

Lyi­jy­hau­li­kiel­to uu­dis­taa ase­kan­taa – Poliisi tar­kas­taa edel­leen vas­taa­ko han­kit­tu ase lupaa

14.09.2023 18:00
Tilaajille
Vieraslupia on myyty Hailuotoon tänä vuonna aiempaa vähemmän – lintuinfluenssan osalta saaressa odotetaan viranomaisten tiedonantoa

Vie­ras­lu­pia on myyty Hai­luo­toon tänä vuonna aiempaa vä­hem­män – lin­tu­inf­luens­san osalta saa­res­sa odo­te­taan vi­ran­omais­ten tie­don­an­toa

22.08.2023 15:00
Tilaajille
Lintuinfluenssa ei huoleta Hailuodossa sorsastuksen alkaessa – "Meidän emännät tanssittaa vierasmetsästäjiä niin, että ehdimme itse hakea parhaat metsästyspaikat"

Lin­tu­inf­luens­sa ei huoleta Hai­luo­dos­sa sor­sas­tuk­sen al­kaes­sa – "Meidän emännät tans­sit­taa vie­ras­met­säs­tä­jiä niin, että ehdimme itse hakea parhaat met­säs­tys­pai­kat"

20.08.2023 12:15
Tilaajille
Poliisi valvoo vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloitusta – uusi asetus rajoittaa vesilintujen hämärämetsästystä

Poliisi valvoo ve­si­lin­tu­jen- ja kar­hun­met­säs­tyk­sen aloi­tus­ta – uusi asetus ra­joit­taa ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys­tä

17.08.2023 13:00
Tyrnäväläinen Otto käy metsällä jopa ennen koulun alkua – lempiriistaa on yön yli leivinuunissa hautunut teeri

Tyr­nä­vä­läi­nen Otto käy met­säl­lä jopa ennen koulun alkua – ­lem­pi­riis­taa on yön yli lei­vin­uu­nis­sa hau­tu­nut teeri

15.08.2023 06:00
Tilaajille
Ministeriön lausuntokierroksella useita metsästäjiä puhuttavia aiheita – lyijyhaulien käyttökielto laajenee

Mi­nis­te­riön lau­sun­to­kier­rok­sel­la useita met­säs­tä­jiä pu­hut­ta­via aiheita – lyi­jy­hau­lien käyt­tö­kiel­to laa­je­nee

17.07.2023 06:00
Tilaajille
Sanginjoen retkeilyreiteillä muutoksia kunnostustöistä johtuen – katso kartasta, missä remontoidaan

San­gin­joen ret­kei­ly­rei­teil­lä muu­tok­sia kun­nos­tus­töis­tä johtuen – katso kar­tas­ta, missä re­mon­toi­daan

07.07.2023 13:23
Viikkojen neuvottelutyö on ohi, mutta työ maaseudun eteen vasta alkaa, toteaa Jenna
Kolumni

Viik­ko­jen neu­vot­te­lu­työ on ohi, mutta työ maa­seu­dun eteen vasta alkaa, toteaa Jenna

27.06.2023 20:00
Tilaajille
Muhoslaisesta Jarkko Koskelasta Ruutikuntien toimitusjohtaja – Koskelalla kokemusta niin media-alalta, yrittäjyydestä ja koulutusalaltakin

Mu­hos­lai­ses­ta Jarkko Kos­ke­las­ta Ruu­ti­kun­tien toi­mi­tus­joh­ta­ja – Kos­ke­lal­la ko­ke­mus­ta niin me­dia-alal­ta, yrit­tä­jyy­des­tä ja kou­lu­tus­alal­ta­kin

20.06.2023 16:36
Tilaajille
Tyrnävän Teemu-kirkkoherra miettii miksi vesi on kristinuskossakin tärkeässä roolissa – "Vesi elämänehtona on hyvin vahva symboli"

Tyr­nä­vän Tee­mu-kirk­ko­her­ra miettii miksi vesi on kris­tin­us­kos­sa­kin tär­keäs­sä roo­lis­sa – "Vesi elä­män­eh­to­na on hyvin vahva sym­bo­li"

04.06.2023 13:00
Tilaajille
Katso video: Oulunsalolaiset saksanseisojat avasivat uintikauden – "Voisi sanoa, että uiminen kulkee tällä rodulla geeneissä", toteaa Marja Launonen

Katso video: Ou­lun­sa­lo­lai­set sak­san­sei­so­jat ava­si­vat uin­ti­kau­den – "Voisi sanoa, että uiminen kulkee tällä rodulla gee­neis­sä", toteaa Marja Lau­no­nen

27.05.2023 13:00
Tilaajille
Tyrnäväläisestä aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Töllistä valtiopäiväneuvos – Tasavallan presidentti myönsi Pohjois-Pohjanmaalle kolme arvonimeä

Tyr­nä­vä­läi­ses­tä alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tapani Töl­lis­tä val­tio­päi­vä­neu­vos – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi Poh­jois-Poh­jan­maal­le kolme ar­vo­ni­meä

26.05.2023 09:00
Luken tulkinta Suomen susipopulaatioista aiheuttaa erimielisyyttä – MTK ja Metsästäjäliitto irtautuvat susikannan hoitosuunnitelman päivityksestä

Luken tul­kin­ta Suomen su­si­po­pu­laa­tiois­ta ai­heut­taa eri­mie­li­syyt­tä – MTK ja Met­säs­tä­jä­liit­to ir­tau­tu­vat su­si­kan­nan hoi­to­suun­ni­tel­man päi­vi­tyk­ses­tä

09.05.2023 13:08
Tilaajille
Pohjoisen tunnetuimman lintupaikan naapurissa on ilman lupia rakennettu mökkikylä – Kävimme kunnanarkkitehti Venanzia Rizzin kanssa tutustumassa erikoiseen paikkaan

Poh­joi­sen tun­ne­tuim­man lin­tu­pai­kan naa­pu­ris­sa on ilman lupia ra­ken­net­tu mök­ki­ky­lä – Kävimme kun­nan­ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzin kanssa tu­tus­tu­mas­sa eri­koi­seen paik­kaan

08.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Koirilla suuri rooli metsästyksessä – lumijokiselle Jonakselle laji on elämäntapa

Koi­ril­la suuri rooli met­säs­tyk­ses­sä – lu­mi­jo­ki­sel­le Jo­nak­sel­le laji on elä­män­ta­pa

20.04.2023 18:00
Tilaajille
Ruutikunnat Oy etsii toimitusjohtajaa Ruutikankaan ampumaurheilukeskukselle – haussa myynnin ja markkinoinnin dynaaminen ammattilainen kehittämään aluetta

Ruu­ti­kun­nat Oy etsii toi­mi­tus­joh­ta­jaa Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sel­le – haussa myynnin ja mark­ki­noin­nin dy­naa­mi­nen am­mat­ti­lai­nen ke­hit­tä­mään aluetta

13.04.2023 09:59
Käpysadon ehtyminen romahdutti oravakannan – Laskennoissa kärpän ja lumikon lumijäljissä roimaa kasvua Oulun seudulla ja Kainuussa

Kä­py­sa­don eh­ty­mi­nen ro­mah­dut­ti ora­va­kan­nan – Las­ken­nois­sa kärpän ja lumikon lu­mi­jäl­jis­sä roimaa kasvua Oulun seu­dul­la ja Kai­nuus­sa

29.03.2023 15:00
Tilaajille
Sinisorsalle saaliskiintiö, hämärämetsästykseen aikarajat – vesilintumetsästykseen ehdotetaan lukuisia rajoituksia

Si­ni­sor­sal­le saa­lis­kiin­tiö, hä­mä­rä­met­säs­tyk­seen ai­ka­ra­jat – ve­si­lin­tu­met­säs­tyk­seen eh­do­te­taan lu­kui­sia ra­joi­tuk­sia

13.03.2023 11:00
Tilaajille