Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Metsästys ja kalastus
Käpysadon ehtyminen romahdutti oravakannan – Laskennoissa kärpän ja lumikon lumijäljissä roimaa kasvua Oulun seudulla ja Kainuussa

Kä­py­sa­don eh­ty­mi­nen ro­mah­dut­ti ora­va­kan­nan – Las­ken­nois­sa kärpän ja lumikon lu­mi­jäl­jis­sä roimaa kasvua Oulun seu­dul­la ja Kai­nuus­sa

29.03.2023 15:00
Tilaajille
Sinisorsalle saaliskiintiö, hämärämetsästykseen aikarajat – vesilintumetsästykseen ehdotetaan lukuisia rajoituksia

Si­ni­sor­sal­le saa­lis­kiin­tiö, hä­mä­rä­met­säs­tyk­seen ai­ka­ra­jat – ve­si­lin­tu­met­säs­tyk­seen eh­do­te­taan lu­kui­sia ra­joi­tuk­sia

13.03.2023 11:00
Tilaajille
Talven ilvesjahti päättynyt – Oulun riistakeskuksen alueella luvat käytetty sataprosenttisesti

Talven il­ves­jah­ti päät­ty­nyt – Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­la luvat käy­tet­ty sa­ta­pro­sent­ti­ses­ti

07.03.2023 16:48
Tilaajille
Kempeleessä sijaitsevan Oulun Aseen yrittäjä Risto Kangastalo etsii yritykselleen jatkajaa – "Vielä ei ole tärpännyt"

Kem­pe­lees­sä si­jait­se­van Oulun Aseen yrit­tä­jä Risto Kan­gas­ta­lo etsii yri­tyk­sel­leen jat­ka­jaa – "Vielä ei ole tär­pän­nyt"

24.02.2023 06:00
Tilaajille
Lyijyhaulien käyttökielto tulee tänään – Tukes tarkensi kosteikkoalueen määritelmää

Lyi­jy­hau­lien käyt­tö­kiel­to tulee tänään – Tukes tar­ken­si kos­teik­ko­alueen mää­ri­tel­mää

15.02.2023 13:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hirvijahti jäi paikoin vaisuksi, koska metsästäjät pelkäävät päästää koiransa suden suuhun – "Isäntä on vaihtunut metsässä"

Poh­jois-Poh­jan­maan hir­vi­jah­ti jäi paikoin vai­suk­si, koska met­säs­tä­jät pel­kää­vät päästää koi­ran­sa suden suuhun – "Isäntä on vaih­tu­nut met­säs­sä"

29.01.2023 15:00
Tilaajille
Hailuotolaislapset opettelevat erätaitokulttuuria – paikallisen metsästysseuran jäsenmäärä on noussut erätaitokerhon ansiosta

Hai­luo­to­lais­lap­set opet­te­le­vat erä­tai­to­kult­tuu­ria – pai­kal­li­sen met­säs­tys­seu­ran jä­sen­mää­rä on noussut erä­tai­to­ker­hon an­sios­ta

27.01.2023 06:00
Tilaajille
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirissä vielä mietitään valitusluvan hakemista Hailuodon kiinteälle yhteydelle – aikaa on 6. helmikuuta saakka

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ris­sä vielä mie­ti­tään va­li­tus­lu­van ha­ke­mis­ta Hai­luo­don kiin­teäl­le yh­tey­del­le – aikaa on 6. hel­mi­kuu­ta saakka

04.01.2023 11:00
Tilaajille
Tyrnäväläiset Laura ja Annika eivät ole metsällä tappaakseen – "Kunnioitamme sitä mitä luonto antaa"

Tyr­nä­vä­läi­set Laura ja Annika eivät ole met­säl­lä tap­paak­seen – "Kun­nioi­tam­me sitä mitä luonto antaa"

31.12.2022 18:00
Tilaajille
Pentti Kartimo tarinoi kirjassaan lapsuudestaan Marjaniemessä: "Kapusimme röysikön korkeimmalle huipulle, jolloin huomasimme kauhuksemme, että jääsaaren ympärillä velloi aivan sula meri"

Pentti Kartimo tarinoi kir­jas­saan lap­suu­des­taan Mar­ja­nie­mes­sä: "Ka­pu­sim­me röy­si­kön kor­keim­mal­le hui­pul­le, jolloin huo­ma­sim­me kau­huk­sem­me, että jää­saa­ren ym­pä­ril­lä velloi aivan sula meri"

25.12.2022 06:00
Tilaajille
Susien metsästykseen myönnettävien poikkeuslupien määrää halutaan rajoittaa – Kannanhoidollinen metsästys ei toteudu tänä talvena

Susien met­säs­tyk­seen myön­net­tä­vien poik­keus­lu­pien määrää ha­lu­taan ra­joit­taa – Kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys ei toteudu tänä talvena

18.12.2022 15:00
Tilaajille
Ruutikangas pääsi takaisin liikuntarakentamisen kärkihankkeeksi – Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa on ensi vuodelle merkitty 750 000 euroa

Ruu­ti­kan­gas pääsi ta­kai­sin lii­kun­ta­ra­ken­ta­mi­sen kär­ki­hank­keek­si – Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­sa on ensi vuo­del­le mer­kit­ty 750 000 euroa

15.12.2022 12:43
Hirvijahtia on jäljellä enää 5 viikkoa – tarkista tuoreet lukemat hirvilaskurista

Hir­vi­jah­tia on jäl­jel­lä enää 5 viikkoa – tar­kis­ta tuoreet lukemat hir­vi­las­ku­ris­ta

11.12.2022 11:00
Tilaajille
Limingan seudun riistanhoitoyhdistyksen kaatoluvista käytetty 80 prosenttia – Katso tuoreet kaatoluvut Rantalakeuden hirvilaskurista

Li­min­gan seudun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen kaa­to­lu­vis­ta käy­tet­ty 80 pro­sent­tia – Katso tuoreet kaa­to­lu­vut Ran­ta­la­keu­den hir­vi­las­ku­ris­ta

23.11.2022 16:00
Tilaajille
Asko Lampinen vastaa saamaansa palautteeseen: "Suurpetojen aiheuttamat ongelmat kasvavat maaseudun haja- asutusalueen asukkaille ylipääsemättömäksi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asko Lam­pi­nen vastaa saa­maan­sa pa­laut­tee­seen: "Suur­pe­to­jen ai­heut­ta­mat on­gel­mat kas­va­vat maa­seu­dun haja- asu­tus­alueen asuk­kail­le yli­pää­se­mät­tö­mäk­si"

23.11.2022 12:31
Tilaajille
Hirvijahdin tahti hiipuu, vain muutama riistanhoitoyhdistys terhakkaana – Katso tuoreet kaatomäärät Rantalakeuden hirvilaskurista

Hir­vi­jah­din tahti hiipuu, vain muutama riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys ter­hak­kaa­na – Katso tuoreet kaa­to­mää­rät Ran­ta­la­keu­den hir­vi­las­ku­ris­ta

16.11.2022 15:00
Tilaajille
Oulun seudulla hirvenmetsästyksen kokonaisarvo nousee vuodessa 13,5 miljoonaan euroon  – katso tuoreet kaatoluvut hirvilaskurista

Oulun seu­dul­la hir­ven­met­säs­tyk­sen ko­ko­nais­ar­vo nousee vuo­des­sa 13,5 mil­joo­naan euroon – katso tuoreet kaa­to­lu­vut hir­vi­las­ku­ris­ta

13.11.2022 18:00
Tilaajille
Hirviluvat alkavat käydä jo paikoin vähiin – Katso Rantalakeuden hirvilaskurista lakeuden tuoreet saalismäärät

Hir­vi­lu­vat alkavat käydä jo paikoin vähiin – Katso Ran­ta­la­keu­den hir­vi­las­ku­ris­ta la­keu­den tuoreet saa­lis­mää­rät

02.11.2022 13:20
Tilaajille
Vilin ja isän susikeskustelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vilin ja isän su­si­kes­kus­te­lu

01.11.2022 20:00
Tilaajille
Hirviä kaatuu kiihtyvään tahtiin Pohjois-Pohjanmaalla – Tarkista Rantalakeuden hirvilaskurista, minkä verran lupia on vielä jäljellä

Hirviä kaatuu kiih­ty­vään tahtiin Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Tar­kis­ta Ran­ta­la­keu­den hir­vi­las­ku­ris­ta, minkä verran lupia on vielä jäl­jel­lä

14.10.2022 15:00
Tilaajille