Kuntavaalit
Viimeisin 12 tuntia
Juho Pakaslahti pohtii, lähtisitkö ehdolle kuntavaaleissa? "Positiivinen kierre luodaan arvostamalla, ei arvostelemalla"
Lukijalta Mielipide Juho Pakaslahti

Juho Pa­kas­lah­ti pohtii, läh­ti­sit­kö ehdolle kun­ta­vaa­leis­sa? "Po­si­tii­vi­nen kierre luodaan ar­vos­ta­mal­la, ei ar­vos­te­le­mal­la"

06:00
Tilaajille
Heli muistelee vuosikymmenten takaista aikaa: En äänestänyt itseäni
Kolumni Heli Rintala

Heli muis­te­lee vuo­si­kym­men­ten ta­kais­ta aikaa: En ää­nes­tä­nyt itseäni

06:00
Tilaajille
Päätoimittaja muistuttaa: Kuntavaalien ehdokasasettelussa on edessä kahden viikon loppurutistus
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa: Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lus­sa on edessä kahden viikon lop­pu­ru­tis­tus

06:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kuntavaaliehdokas Kauko Karhumaa muistelee Kempeleen kehittymisen vuosikymmeniä: "Tonttien tarvitsijat tutustuivat alueeseen suunnilleen juoksujalkaa maastossa, sen jälkeen kiireesti kunnantalolle ja varauksen merkiksi nuppineula kaavakarttaan halutulle tontille"
Lukijalta Mielipide Kauko Karhumaa

Kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Kauko Kar­hu­maa muis­te­lee Kem­pe­leen ke­hit­ty­mi­sen vuo­si­kym­me­niä: "Tont­tien tar­vit­si­jat tu­tus­tui­vat aluee­seen suun­nil­leen juok­su­jal­kaa maas­tos­sa, sen jälkeen kii­rees­ti kun­nan­ta­lol­le ja va­rauk­sen mer­kik­si nup­pi­neu­la kaa­va­kart­taan ha­lu­tul­le ton­til­le"

23.02.2021 14:57
Tilaajille
Vielä kaksi viikkoa aikaa hankkia ehdokkaita – tällainen on kuntavaalien ehdokashankinnan tilanne lakeudella nyt: Perussuomalaisilla useissa kunnissa huomattavasti enemmän ehdokkaita kuin vuoden 2017 vaaleissa, Keskustan ehdokastilanne vaihtelee

Vielä kaksi viikkoa aikaa hankkia eh­dok­kai­ta – täl­lai­nen on kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­han­kin­nan tilanne la­keu­del­la nyt: Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la useissa kun­nis­sa huo­mat­ta­vas­ti enemmän eh­dok­kai­ta kuin vuoden 2017 vaa­leis­sa, Kes­kus­tan eh­do­kas­ti­lan­ne vaih­te­lee

23.02.2021 13:44
Tilaajille
Viikko
"Joissakin ammateissa kannattaa miettiä tarkkaan, onko viisasta leimautua puolueisiin" – kempeleläinen Eero Nuolioja kertoo miksi lähti kuntavaaliehdokkaaksi
Lukijalta Mielipide Eero Nuolioja

"Jois­sa­kin am­ma­teis­sa kan­nat­taa miettiä tark­kaan, onko vii­sas­ta lei­mau­tua puo­luei­siin" – kem­pe­le­läi­nen Eero Nuo­li­oja kertoo miksi lähti kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

22.02.2021 18:53
Tilaajille
Jouko Etelä: "Minun lapsuuteni Kempele oli vaatimaton, lämmin, toisistaan huolehtiva ja talkoileva paikka"

Jouko Etelä: "Minun lap­suu­te­ni Kempele oli vaa­ti­ma­ton, lämmin, toi­sis­taan huo­leh­ti­va ja tal­koi­le­va paikka"

22.02.2021 15:50
Tilaajille
"Ei ole yhdentekevää kuka päättää meidän lastemme varhaiskasvatuksesta tai harrastuksista, ikäihmisten hoivasta, perheiden tukipalveluista, veroprosentista, kaavoituksesta tai teiden kunnossapidosta", toteavat lumijokiset Jaana ja Heidi
Lukijalta Mielipide

"Ei ole yh­den­te­ke­vää kuka päättää meidän las­tem­me var­hais­kas­va­tuk­ses­ta tai har­ras­tuk­sis­ta, ikä­ih­mis­ten hoi­vas­ta, per­hei­den tu­ki­pal­ve­luis­ta, ve­rop­ro­sen­tis­ta, kaa­voi­tuk­ses­ta tai teiden kun­nos­sa­pi­dos­ta", to­tea­vat lu­mi­jo­ki­set Jaana ja Heidi

22.02.2021 10:47
Tilaajille
Vaalipostia: Tuulivoiman toinen puoli – lottovoittajan maineesta maksetaan karvas hinta
Lukijalta Mielipide

Vaa­li­pos­tia: Tuu­li­voi­man toinen puoli – lot­to­voit­ta­jan mai­nees­ta mak­se­taan karvas hinta

22.02.2021 06:33
Tilaajille
Rantalakeuden Vihreät ry:n puheenjohtaja Paula Pohjanrinne iloitsee: puolue sai Kempeleeseen ehdokkaita kuntavaaleihin – myös Hailuotoon ja Liminkaan nimetty ehdokkaita

Ran­ta­la­keu­den Vihreät ry:n pu­heen­joh­ta­ja Paula Poh­jan­rin­ne iloit­see: puolue sai Kem­pe­lee­seen eh­dok­kai­ta kun­ta­vaa­lei­hin – myös Hai­luo­toon ja Li­min­kaan nimetty eh­dok­kai­ta

22.02.2021 06:26
Tilaajille
Kuukausi
"Kukapa olisi osannut arvata, että 1970- ja 80-luvulla kouluhiihdolla kyllästetyt keski-ikäiset hiihtävät nyt sankoin joukoin?" – Mari Viljas kertoo lajin olevan itselleen erityisesti mielen hoitoa
Kolumni Mari Viljas

"Kukapa olisi osannut arvata, että 1970- ja 80-lu­vul­la kou­lu­hiih­dol­la kyl­läs­te­tyt kes­ki-ikäi­set hiih­tä­vät nyt sankoin jou­koin?" – Mari Viljas kertoo lajin olevan it­sel­leen eri­tyi­ses­ti mielen hoitoa

10.02.2021 06:29
Tilaajille
Limingan kunnan tulevaisuus ja oma päätökseni – Limingassa on paljon hyvääkin, kirjoittaa Tuomas Okkonen
Mielipide Tuomas Okkonen

Li­min­gan kunnan tu­le­vai­suus ja oma pää­tök­se­ni – Li­min­gas­sa on paljon hy­vää­kin, kir­joit­taa Tuomas Okkonen

03.02.2021 16:11
Tilaajille
Yrittäjä Jyrki Mutanen sanoo, että Limingan valtuustossa tarvitaan leijonia ja lampaita, muttei susia.
Mielipide Jyrki Mutanen

Yrit­tä­jä Jyrki Mutanen sanoo, että Li­min­gan val­tuus­tos­sa tar­vi­taan lei­jo­nia ja lam­pai­ta, muttei susia.

03.02.2021 15:51
Tilaajille
Kuntavaalit kaikella todennäköisyydellä käydään – mutta miten se voidaan tehdä turvallisesti?

Kun­ta­vaa­lit kai­kel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä käydään – mutta miten se voidaan tehdä tur­val­li­ses­ti?

03.02.2021 19:22
Tilaajille
"Hirvi, metsästys, kylvöt, Limingan lintusuojelijat, polttoaineen hinta ja kepu" – nämä sanat jäivät Laurilan Heikille mieleen ensimmäisestä Lumijoki-vierailusta
Lukijalta Mielipide Heikki Laurila

"Hirvi, met­säs­tys, kylvöt, Li­min­gan lin­tu­suo­je­li­jat, polt­to­ai­neen hinta ja kepu" – nämä sanat jäivät Lau­ri­lan Hei­kil­le mieleen en­sim­mäi­ses­tä Lu­mi­jo­ki-vie­rai­lus­ta

27.01.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Millainen on populisti, kysyy Juho Pakaslahti
Lukijalta Mielipide

Mil­lai­nen on po­pu­lis­ti, kysyy Juho Pa­kas­lah­ti

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Uusi mielenkiintoinen vuosi edessä – Aki toivoo ennen kaikkea hyvää yhteistyötä ja joukkovoimaa
Kolumni Aki Heiskanen

Uusi mie­len­kiin­toi­nen vuosi edessä – Aki toivoo ennen kaikkea hyvää yh­teis­työ­tä ja jouk­ko­voi­maa

20.01.2021 06:00
Tilaajille
"Toivon kuitenkin tulevilta päättäjiltä: lopetetaan turha huutelu, perättömät puheet ja syyttelyt. Ne ei kehitä, ne ei kannusta kehittämään vaan saa kiukkuun myös ne, jotka oikeasti tekevät töitä kuntansa eteen", kirjoittaa Annukka Suotula
Lukijalta Mielipide

"Toivon kui­ten­kin tu­le­vil­ta päät­tä­jil­tä: lo­pe­te­taan turha huu­te­lu, pe­rät­tö­mät puheet ja syyt­te­lyt. Ne ei kehitä, ne ei kan­nus­ta ke­hit­tä­mään vaan saa kiuk­kuun myös ne, jotka oi­keas­ti tekevät töitä kun­tan­sa eteen", kir­joit­taa Annukka Suotula

10.11.2020 14:01
Tilaajille