Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kotimaan politiikka
Viikko
"Jykerötekoinen lainsäätäjä" Eetu Takkula oli Kempeleen ensimmäinen kansanedustaja, mutta hänen elämäntyönsä on vaipunut unholaan – tasavallan tekijän hautakivi kunnostetaan kesällä

"Jy­ke­rö­te­koi­nen lain­sää­tä­jä" Eetu Takkula oli Kem­pe­leen en­sim­mäi­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja, mutta hänen elä­män­työn­sä on vai­pu­nut un­ho­laan – ­ta­sa­val­lan tekijän hau­ta­ki­vi kun­nos­te­taan kesällä

17.05.2022 18:00
Tilaajille
Pekka ei halua abortin vapauttamista – oululaiskansanedustaja sanoo abortin olevan kohdussa elävän lapsen kannalta surullista ja epäoikeudenmukaista
Kolumni

Pekka ei halua abortin va­paut­ta­mis­ta – ou­lu­lais­kan­sa­ne­dus­ta­ja sanoo abortin olevan koh­dus­sa elävän lapsen kan­nal­ta su­rul­lis­ta ja epä­oi­keu­den­mu­kais­ta

17.05.2022 10:09
Kempeleläinen Valtter Tahkola jo varma kansanedustajaehdokas – Keskustassa ja SDP:ssä ehdokkaita lyödään lukkoon syksymmällä

Kem­pe­le­läi­nen Valtter Tahkola jo varma kan­san­edus­ta­ja­eh­do­kas – Kes­kus­tas­sa ja SDP:ssä eh­dok­kai­ta lyödään lukkoon syk­sym­mäl­lä

17.05.2022 09:00
Tilaajille
Enemmistö Oulun vaalipiirin kansanedustajista tavoittelee jatkokautta –Juha Sipilän tulevaisuudessa sen sijaan jatkuu yrittäjyys Kempeleessä

Enem­mis­tö Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta ta­voit­te­lee jat­ko­kaut­ta –Juha Sipilän tu­le­vai­suu­des­sa sen sijaan jatkuu yrit­tä­jyys Kem­pe­lees­sä

15.05.2022 18:00
Tilaajille
Kuukausi
Kun Mauno Koivistolta kysyttiin, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tuppuraisen mukaan Koiviston vastaus on edelleen ajankohtainen
Kolumni

Kun Mauno Koi­vis­tol­ta ky­syt­tiin, mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan Koi­vis­ton vastaus on edel­leen ajan­koh­tai­nen

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto moittii väyläverkon investointiohjelmaa – "Ohjelma jättää huomioimatta pohjoisen Suomen sekä koko Suomen huoltovarmuuden"

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto moittii väy­lä­ver­kon in­ves­toin­ti­oh­jel­maa – "Oh­jel­ma jättää huo­mioi­mat­ta poh­joi­sen Suomen sekä koko Suomen huol­to­var­muu­den"

09.05.2022 06:00
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

08.05.2022 12:00
Tyrnävän aamuparlamentti teki "valtiovierailun" Pudasjärvelle entisen kirkkoherransa luokse – aamukokoontumisissa puidaan tarkasti maailman menoa

Tyr­nä­vän aa­mu­par­la­ment­ti teki "val­tio­vie­rai­lun" Pu­das­jär­vel­le entisen kirk­ko­her­ran­sa luokse – aa­mu­ko­koon­tu­mi­sis­sa puidaan tar­kas­ti maail­man menoa

04.05.2022 15:00
Tilaajille
Liittoutuminen on suoja sotaa vastaan: "Jos valtiojohtomme esittää Nato-jäsenyyttä, äänestän sen puolesta"
Kolumni

Liit­tou­tu­mi­nen on suoja sotaa vas­taan: "Jos val­tio­joh­tom­me esittää Na­to-jä­se­nyyt­tä, ää­nes­tän sen puo­les­ta"

03.05.2022 15:34
Viljelijöiden päätukihaku alkaa – verkkopalvelussa asiointiin voi saada apua omasta kunnasta tai valtuuttaa neuvojan tekemään tukihakemus

Vil­je­li­jöi­den pää­tu­ki­ha­ku alkaa – ­verk­ko­pal­ve­lus­sa asioin­tiin voi saada apua omasta kun­nas­ta tai val­tuut­taa neu­vo­jan te­ke­mään tu­ki­ha­ke­mus

29.04.2022 06:00
Monen henkinen jaksaminen saattaa olla koetuksella: kriiseistä selvitään yhdessä, lohduttaa Hanna
Kolumni

Monen hen­ki­nen jak­sa­mi­nen saattaa olla koe­tuk­sel­la: krii­seis­tä sel­vi­tään yh­des­sä, loh­dut­taa Hanna

27.04.2022 06:00
Kansanedustaja Katja Hänninen: "On selvää, että Suomen kannalta ei ole olemassa riskittömiä ratkaisuja ja tämä on hyvä sekä Naton kannattajien että vastustajien tiedostaa"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen: "On selvää, että Suomen kan­nal­ta ei ole ole­mas­sa ris­kit­tö­miä rat­kai­su­ja ja tämä on hyvä sekä Naton kan­nat­ta­jien että vas­tus­ta­jien tie­dos­taa"

19.04.2022 13:30
Vanhemmat
Villeä mieityttää elämisen kalleus: bensan hinta ja elinkustannusten nousu: "Olisi kenties ollut paikallaan tehdä väliaikainen huojennus polttoaineiden verotukseen kuten Ruotsissa"
Mielipidekirjoitus

Villeä miei­tyt­tää elä­mi­sen kal­leus: bensan hinta ja elin­kus­tan­nus­ten nousu: "Olisi kenties ollut pai­kal­laan tehdä vä­li­ai­kai­nen huo­jen­nus polt­to­ai­nei­den ve­ro­tuk­seen kuten Ruot­sis­sa"

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Tapani Tölli sovittelemaan kunta-alan työriitaa – työministeri Tuula Haataisen sovittelulautakunnassa yhdeksän jäsentä

Tyr­nä­vä­läi­nen Tapani Tölli so­vit­te­le­maan kun­ta-alan työ­rii­taa – työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­sen so­vit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa yh­dek­sän jäsentä

11.04.2022 15:06
Tilaajille
Kieltolaki kumottiin 90 vuotta sitten – kysyimme mitä tänä päivänä tulisi kieltää?

Kiel­to­la­ki ku­mot­tiin 90 vuotta sitten – ky­syim­me mitä tänä päivänä tulisi kiel­tää?

07.04.2022 06:00
Tilaajille
"Aidosti hädänalaisille, kuten Putinin maastaan julmasti pois ajamille ukrainalaisille sotapakolaisille, haluamme antaa turvaa ja ne, joille turvan myöntäminen ei ole perusteltua, pitää pystyä käännyttämään pois"
Kolumni

"Ai­dos­ti hä­dä­na­lai­sil­le, kuten Putinin maas­taan jul­mas­ti pois aja­mil­le uk­rai­na­lai­sil­le so­ta­pa­ko­lai­sil­le, ha­luam­me antaa turvaa ja ne, joille turvan myön­tä­mi­nen ei ole pe­rus­tel­tua, pitää pystyä kään­nyt­tä­mään pois"

06.04.2022 06:00
Kevään turvallisuusratkaisuilla rakennetaan rauhaa – Mari-Leenan mummi toimi sota-aikana ilmavalvontalottana Kannaksella ja opetti lapsenlapsilleen, että tärkeintä on rauha
Kolumni

Kevään tur­val­li­suus­rat­kai­suil­la ra­ken­ne­taan rauhaa – ­Ma­ri-Lee­nan mummi toimi so­ta-ai­ka­na il­ma­val­von­ta­lot­ta­na Kan­nak­sel­la ja opetti lap­sen­lap­sil­leen, että tär­kein­tä on rauha

30.03.2022 06:00
Suomen turvallispoliittinen asemointi uusiksi – vaikkei Juha olisi tätä etukäteen uskonutkaan, niin nyt on aika miettiä Natoon liittymistä
Kolumni

Suomen tur­val­lis­po­liit­ti­nen ase­moin­ti uusiksi – vaikkei Juha olisi tätä etu­kä­teen us­ko­nut­kaan, niin nyt on aika miettiä Natoon liit­ty­mis­tä

23.03.2022 06:00
Nyt kuuluu natinaa, kun maailma ympärillä muuttuu, toteaa Heli
Kolumni

Nyt kuuluu na­ti­naa, kun maailma ym­pä­ril­lä muut­tuu, toteaa Heli

23.03.2022 06:00
Tilaajille
Tulisiko meidän ensisijaisesti tukea ennemmin suomalaista työllisyyttä, huoltovarmuutta ja puhdasta ruokaa vai esimerkiksi Keski-Euroopan maataloutta, kysyy Vesa
Kolumni

Tu­li­si­ko meidän en­si­si­jai­ses­ti tukea en­nem­min suo­ma­lais­ta työl­li­syyt­tä, huol­to­var­muut­ta ja puh­das­ta ruokaa vai esi­mer­kik­si Kes­ki-Eu­roo­pan maa­ta­lout­ta, kysyy Vesa

23.03.2022 06:00