Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Kotimaan politiikka
Kuukausi
Keskustan piirihallitus esittää kempeleläistä Antti Ollikaista kansanedustajaehdokkaaksi – lopullinen ehdokaslista hyväksytään lauantaina Siikajoella pidettävässä ylimääräisessä piirikokouksessa

Kes­kus­tan pii­ri­hal­li­tus esittää kem­pe­le­läis­tä Antti Ol­li­kais­ta kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaak­si – ­lo­pul­li­nen eh­do­kas­lis­ta hy­väk­sy­tään lauan­tai­na Sii­ka­joel­la pi­det­tä­väs­sä yli­mää­räi­ses­sä pii­ri­ko­kouk­ses­sa

23.09.2022 16:30
Tilaajille
Nyt pitäisi kaikkien puolueiden havahtua todellisuuteen ja vähän ravistella opittua tapaa, kirjoittaa Juha Pylväs: "Leikkauslistoja tarvitaan varmasti"
Mielipidekirjoitus

Nyt pitäisi kaik­kien puo­luei­den ha­vah­tua to­del­li­suu­teen ja vähän ra­vis­tel­la opittua tapaa, kir­joit­taa Juha Pylväs: "Leik­kaus­lis­to­ja tar­vi­taan var­mas­ti"

20.09.2022 14:39 1
Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen: "Hyvä kasvinterveyden tilanne tulee turvata riittävillä resursseilla ja rahoituksella seurantoihin, koulutukseen ja kehittämistoimiin"

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen: "Hyvä kas­vin­ter­vey­den tilanne tulee turvata riit­tä­vil­lä re­surs­seil­la ja ra­hoi­tuk­sel­la seu­ran­toi­hin, kou­lu­tuk­seen ja ke­hit­tä­mis­toi­miin"

19.09.2022 11:27
Tilaajille
Kankea järjestelmä harvemmin muuttuu toimivaksi, kun monimutkaisuutta lisätään, tuumaa kansanedustaja Janne Heikkinen ja lyttää yrittäjien eläkeuudistuksen
Kolumni

Kankea jär­jes­tel­mä har­vem­min muuttuu toi­mi­vak­si, kun mo­ni­mut­kai­suut­ta li­sä­tään, tuumaa kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen ja lyttää yrit­tä­jien elä­ke­uu­dis­tuk­sen

13.09.2022 14:57
Pohjois-Pohjanmaalla talkoillaan miljoonien eurojen arvosta, mutta nyt maaseutua uhkaa pula vapaaehtoisista – piskuinen tyrnäväläispitäjä nousi palkituksi kyläksi talkoovoimin

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tal­koil­laan mil­joo­nien eurojen ar­vos­ta, mutta nyt maa­seu­tua uhkaa pula va­paa­eh­toi­sis­ta – pis­kui­nen tyr­nä­vä­läis­pi­tä­jä nousi pal­ki­tuk­si kyläksi tal­koo­voi­min

12.09.2022 15:00
Tilaajille
Kempeleen Antti Ollikainen keräsi Keskustan jäsenvaalissa 284 ääntä – lopullinen eduskuntavaalien ehdokaslista hyväksytään 24. syyskuuta

Kem­pe­leen Antti Ol­li­kai­nen keräsi Kes­kus­tan jä­sen­vaa­lis­sa 284 ääntä – ­lo­pul­li­nen edus­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­ta hy­väk­sy­tään 24. syys­kuu­ta

12.09.2022 10:39
Tilaajille
Energiaomavaraisuuteen tulee pyrkiä ripeästi hyödyntäen EU:n ja kansallisen kaikkia rahoitusmekanismeja, jyrähtää Raimo
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­oma­va­rai­suu­teen tulee pyrkiä ri­peäs­ti hyö­dyn­täen EU:n ja kan­sal­li­sen kaikkia ra­hoi­tus­me­ka­nis­me­ja, jy­räh­tää Raimo

06.09.2022 18:00
"Korjausvelasta keskustelu tulee kiihtymään" – Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju pettyi tiestön rahoitukseen, kehujakin hallituksen budjetti saa

"Kor­jaus­ve­las­ta kes­kus­te­lu tulee kiih­ty­mään" – Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju pettyi tiestön ra­hoi­tuk­seen, ke­hu­ja­kin hal­li­tuk­sen bud­jet­ti saa

02.09.2022 10:46
Tilaajille
Keskustapiirin jäsenvaali alkaa ennakkoäänestyksellä  – TV:stä tuttu Markus Kuotesaho pyrkii keskustan ehdokkaaksi

Kes­kus­ta­pii­rin jä­sen­vaa­li alkaa en­nak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä – TV:stä tuttu Markus Kuo­te­sa­ho pyrkii kes­kus­tan eh­dok­kaak­si

01.09.2022 18:00
Tilaajille
Vesivoima on ollut osa Suomen menestystarinaa, jossa pieni maa nousi erittäin hyvinvoivaksi yhteiskunnaksi –  jälkeenpäin katsottuna on helppo nähdä, että vesivoiman hinta on ollut karmaisevan kova
Kolumni

Ve­si­voi­ma on ollut osa Suomen me­nes­tys­ta­ri­naa, jossa pieni maa nousi erit­täin hy­vin­voi­vak­si yh­teis­kun­nak­si – jäl­keen­päin kat­sot­tu­na on helppo nähdä, että ve­si­voi­man hinta on ollut kar­mai­se­van kova

31.08.2022 06:00
Vanhemmat
Olisiko yksi mahdollisuus työvoimapulaan, jos "vaatimustikkaita" laskettaisiin alemmas?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko yksi mah­dol­li­suus työ­voi­ma­pu­laan, jos "vaa­ti­mus­tik­kai­ta" las­ket­tai­siin alem­mas?

16.08.2022 14:59
Tilaajille
Oulun seudun kuntien esitys hallitukselle: Poikkimaantietä, Oulun asemakeskusta ja Nelostietä parannettava

Oulun seudun kuntien esitys hal­li­tuk­sel­le: Poik­ki­maan­tie­tä, Oulun ase­ma­kes­kus­ta ja Ne­los­tie­tä pa­ran­net­ta­va

12.08.2022 10:31
"Huolehditaan erityisesti omaishoitajien jaksamisesta ja vapaiden sujuvasta pitämisestä", tuumaa Kinnusen Mikko
Kolumni

"Huo­leh­di­taan eri­tyi­ses­ti omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta ja va­pai­den su­ju­vas­ta pi­tä­mi­ses­tä", tuumaa Kin­nu­sen Mikko

09.08.2022 11:57
Ollikaisen Antin pitkä kokemus kuntapolitiikasta vai Kuotesahon Markuksen nollabudjetti? Kansa tapasi Keskustan jäsenvaaliehdokkaita Tyrnävällä

Ol­li­kai­sen Antin pitkä kokemus kun­ta­po­li­tii­kas­ta vai Kuo­te­sa­hon Mar­kuk­sen nol­la­bud­jet­ti? Kansa tapasi Kes­kus­tan jä­sen­vaa­li­eh­dok­kai­ta Tyr­nä­väl­lä

05.08.2022 18:00
Tilaajille
Elämme ajassa, jossa todistamme monia päällekkäisiä globaaleja kriisejä – "On pyrittävä estämään hintojen nousun aiheuttamaa eriarvoisuuden kasvua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämme ajassa, jossa to­dis­tam­me monia pääl­lek­käi­siä glo­baa­le­ja krii­se­jä – "On py­rit­tä­vä es­tä­mään hin­to­jen nousun ai­heut­ta­maa eri­ar­voi­suu­den kasvua"

03.08.2022 07:45
Tilaajille
Tänään on elokuun ensimmäinen päivä: Monet eläkkeet ja etuudet kasvavat elokuun alusta, tarkoituksena turvata maksukykyä hintojen noustessa

Tänään on elokuun en­sim­mäi­nen päivä: Monet eläk­keet ja etuudet kas­va­vat elokuun alusta, tar­koi­tuk­se­na turvata mak­su­ky­kyä hin­to­jen nous­tes­sa

01.08.2022 06:00
Katja Hänninen jatkaa Uniperin ruotimista: "Uskomme, että sopeutuminen muuttuvaan maailmaan omasta tahdosta, eikä pakon edessä, antaa aikaa tehdä harkittuja päätöksiä paniikkiratkaisujen sijaan"
Kolumni

Katja Hän­ni­nen jatkaa Uni­pe­rin ruo­ti­mis­ta: "Us­kom­me, että so­peu­tu­mi­nen muut­tu­vaan maail­maan omasta tah­dos­ta, eikä pakon edessä, antaa aikaa tehdä har­kit­tu­ja pää­tök­siä pa­niik­ki­rat­kai­su­jen sijaan"

26.07.2022 12:36
Ville Vähämäki ruotii Fortumin tytäryhtiön Uniperin kohtaloa ja ei halua saksalaisille annettavan miljardien energiatukea
Kolumni

Ville Vä­hä­mä­ki ruotii For­tu­min ty­tär­yh­tiön Uni­pe­rin koh­ta­loa ja ei halua sak­sa­lai­sil­le an­net­ta­van mil­jar­dien ener­gia­tu­kea

19.07.2022 10:54
Vili miettii mikä olisi paras tapa osallistaa kuntalaisia hyvinvointialueen rakentamisessa: "Tärkeää on huomioida myös heikommassa asemassa olevat ja erityisesti tähän kuntien ja hyvinvointialueiden tulisikin kiinnittää huomiota"
Kolumni

Vili miettii mikä olisi paras tapa osal­lis­taa kun­ta­lai­sia hy­vin­voin­ti­alueen ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Tär­keää on huo­mioi­da myös hei­kom­mas­sa ase­mas­sa olevat ja eri­tyi­ses­ti tähän kuntien ja hy­vin­voin­ti­aluei­den tu­li­si­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta"

13.07.2022 01:01
Tilaajille
Aikuisneuvola tutuksi koko maassa – "On tärkeää, että henkilöt kutsutaan neuvolaan eivätkä käynnit jää pelkästään oman aktiivisuuden varaan"
Kolumni

Ai­kuis­neu­vo­la tutuksi koko maassa – "On tär­keää, että hen­ki­löt kut­su­taan neu­vo­laan eivätkä käynnit jää pel­käs­tään oman ak­tii­vi­suu­den varaan"

12.07.2022 11:47