Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kotimaan politiikka
Kuukausi
Oikarisen Karrilla on pitkä ja vakava suhde pohjoiseen
Lukijalta Kolumni

Oi­ka­ri­sen Kar­ril­la on pitkä ja vakava suhde poh­joi­seen

24.01.2023 20:00
Tilaajille
Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muistuttaa Veikka
Kolumni

Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muis­tut­taa Veikka

18.01.2023 06:00 1
Tilaajille
"Nykyinen hallitus on epäonnistunut Suomen edun kannalta tärkeän kansallisen metsäpolitiikan puolustamisessa EU:n päätöksenteossa", jyrähtää
Lukijalta Kolumni

"Ny­kyi­nen hal­li­tus on epäon­nis­tu­nut Suomen edun kan­nal­ta tärkeän kan­sal­li­sen met­sä­po­li­tii­kan puo­lus­ta­mi­ses­sa EU:n pää­tök­sen­teos­sa", jy­räh­tää

10.01.2023 21:00
Tilaajille
Sote- ja pelastuspalvelut siirtyivät kunnilta Pohteelle – Kunnat voivat keskittyä nyt elinvoimaan ja hyvinvoinnin edistämiseen

Sote- ja pe­las­tus­pal­ve­lut siir­tyi­vät kun­nil­ta Poh­teel­le – ­Kun­nat voivat kes­kit­tyä nyt elin­voi­maan ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen

05.01.2023 08:51
Tilaajille
Kansanedustaja Juha Pylväs kritisoi kovalla kädellä ilmastonmuutostutkimusta: "Jos tieteellinen tutkimus valjastetaan vain suppean ideologisen päämäärän työkaluksi..."
Kolumni

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Juha Pylväs kri­ti­soi kovalla kädellä il­mas­ton­muu­tos­tut­ki­mus­ta: "Jos tie­teel­li­nen tut­ki­mus val­jas­te­taan vain suppean ideo­lo­gi­sen pää­mää­rän työ­ka­luk­si..."

03.01.2023 14:12
Vanhemmat
Tällaisin perustein omaishoidon tukea myönnetään ensi vuoden alusta lähtien Pohteen alueella

Täl­lai­sin pe­rus­tein omais­hoi­don tukea myön­ne­tään ensi vuoden alusta lähtien Pohteen alueel­la

31.12.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen Tapio miettii mikä valtakunnan politiikassa kaihertaa ja vaatii Suomeen perustuslakiuudistusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­le­läi­nen Tapio miettii mikä val­ta­kun­nan po­li­tii­kas­sa kai­her­taa ja vaatii Suomeen pe­rus­tus­la­ki­uu­dis­tus­ta

21.12.2022 11:25
Tilaajille
Kansalaisten avuksi on tultava, toteaa eurooppa- ja ohjausministeri Tytti Tuppurainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­ten avuksi on tul­ta­va, toteaa eu­roop­pa- ja oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen

21.12.2022 06:34
Tilaajille
Huhtikuun eduskuntavaalien ehdokaslistat alkavat olla viittä vaille valmiita Oulun vaalipiirissä

Huh­ti­kuun edus­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat alkavat olla viittä vaille val­mii­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

10.12.2022 15:00
Tilaajille
Moni metsänomistaja on tietämätön tuesta, jolla puusta saisi paremman tuoton – Uusi tuki korvaamassa nykyisen reilun vuoden päästä

Moni met­sä­no­mis­ta­ja on tie­tä­mä­tön tuesta, jolla puusta saisi pa­rem­man tuoton – Uusi tuki kor­vaa­mas­sa ny­kyi­sen reilun vuoden päästä

08.12.2022 06:01
Tilaajille
Kriisitietoisuuden rinnalle tarvitsemme myös luottamusta siihen, että pahan päivän tullen pidämme toisistamme huolta, muistuttaa Mikko
Lukijalta Kolumni

Krii­si­tie­toi­suu­den rin­nal­le tar­vit­sem­me myös luot­ta­mus­ta siihen, että pahan päivän tullen pidämme toi­sis­tam­me huolta, muis­tut­taa Mikko

08.12.2022 06:00
Tilaajille
"Suomessa on pikaisesti käynnistettävä ohjelma, joka tähtää syntyvyyden tuplaamiseen", sanoo Pekka ja ehdottaa yhtenä toimenpiteenä lapsilisän ostovoiman pysyvää korjaamista
Lukijalta Kolumni

"Suo­mes­sa on pi­kai­ses­ti käyn­nis­tet­tä­vä oh­jel­ma, joka tähtää syn­ty­vyy­den tup­laa­mi­seen", sanoo Pekka ja eh­dot­taa yhtenä toi­men­pi­tee­nä lap­si­li­sän os­to­voi­man pysyvää kor­jaa­mis­ta

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Syyskuussa vietettävästä suomenhevosen päivästä esitetään vakiintunutta liputuspäivää

Syys­kuus­sa vie­tet­tä­väs­tä suo­men­he­vo­sen päi­väs­tä esi­te­tään va­kiin­tu­nut­ta li­pu­tus­päi­vää

26.11.2022 15:27
Demokratiasta ja sen toteutumisesta on pidet­tävä yhdessä huolta, jyrähtää Sauli
Pääkirjoitus

De­mo­kra­tias­ta ja sen to­teu­tu­mi­ses­ta on pi­det­tä­vä yhdessä huolta, jy­räh­tää Sauli

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Tällä hetkellä Suomessa yli 100 000 lapsella on puutetta elämisen perustarpeista, kirjoittaa Tytti Tuppurainen
Kolumni

Tällä het­kel­lä Suo­mes­sa yli 100 000 lap­sel­la on puu­tet­ta elä­mi­sen pe­rus­tar­peis­ta, kir­joit­taa Tytti Tup­pu­rai­nen

22.11.2022 20:00
"Vaikka Suomi on hyvinvointivaltiona maailman kärkeä, lapsiperheköyhyys on aivan liian yleistä" – muistuttaa Mikko Kinnunen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Vaikka Suomi on hy­vin­voin­ti­val­tio­na maail­man kärkeä, lap­si­per­he­köy­hyys on aivan liian yleis­tä" – muis­tut­taa Mikko Kin­nu­nen

16.11.2022 06:15
Tilaajille
Kempeleläinen Leena Askeli mukaan eduskuntataistoon – KD:lla nyt yhdeksän ehdokasta, mutta kaikki eivät halua vielä nimiään julki

Kem­pe­le­läi­nen Leena Askeli mukaan edus­kun­ta­tais­toon – KD:lla nyt yh­dek­sän eh­do­kas­ta, mutta kaikki eivät halua vielä nimiään julki

14.11.2022 17:50
Tilaajille
Tämä talo kutsuu tiistaina hailuotolaisia Miikaa ja Reetaa – saariston superpäiville kokoontuu saaristolaislapsia eri puolilta Suomea

Tämä talo kutsuu tiis­tai­na hai­luo­to­lai­sia Miikaa ja Reetaa – saa­ris­ton su­per­päi­vil­le ko­koon­tuu saa­ris­to­lais­lap­sia eri puo­lil­ta Suomea

06.11.2022 18:00
Tilaajille
Kauppalehti: Hailuodon edustalle suunnitellun massiivisen tuulivoimapuiston rakentaminen voi lykkääntyä jopa vuosilla

Kaup­pa­leh­ti: Hai­luo­don edus­tal­le suun­ni­tel­lun mas­sii­vi­sen tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen voi lyk­kään­tyä jopa vuo­sil­la

04.11.2022 14:45
Mitä tuumaavat inttiin lähdöstä Aleksi, Antti, Roni, Arttu ja Juho? Kävimme seuraamassa kutsuntoja Tyrnävällä, missä varusmiespalvelus ei nuoria miehiä pelota

Mitä tuu­maa­vat inttiin läh­dös­tä Aleksi, Antti, Roni, Arttu ja Juho? Kävimme seu­raa­mas­sa kut­sun­to­ja Tyr­nä­väl­lä, missä va­rus­mies­pal­ve­lus ei nuoria miehiä pelota

03.11.2022 06:00
Tilaajille