Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kotimaan politiikka
Kuukausi
"Suomalaisina naisina meidän tulisi olla erityisen ylpeitä demokratian ja perusoikeuksien toteutumisesta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Suo­ma­lai­si­na naisina meidän tulisi olla eri­tyi­sen ylpeitä de­mo­kra­tian ja pe­rusoi­keuk­sien to­teu­tu­mi­ses­ta"

27.11.2023 07:33
Tilaajille
Lumijokiset Juulia ja Niclas edustavat kotikuntaansa lasten itsenäisyyspäivän juhlassa Valtioneuvoston linnassa

Lu­mi­jo­ki­set Juulia ja Niclas edus­ta­vat ko­ti­kun­taan­sa lasten it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa Val­tio­neu­vos­ton lin­nas­sa

25.11.2023 06:00
Tilaajille
Presidenttiehdokas Mika Aaltola muistuttaa: Meillä ei ole hätää, kun toimitaan ripeästi

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Mika Aaltola muis­tut­taa: Meillä ei ole hätää, kun toi­mi­taan ri­peäs­ti

27.11.2023 08:30
Tilaajille
Hanna muistuttaa, että hallitus voisi vielä kääntään suuntaa – lapsiperheköyhyys tulee kalliiksi
Kolumni

Hanna muis­tut­taa, että hal­li­tus voisi vielä kään­tään suuntaa – ­lap­si­per­he­köy­hyys tulee kal­liik­si

20.11.2023 19:44
Leena Askeli jatkaa kristillisdemokraattien piirihallituksen puheenjohtajana – syyskokoukselta kannanotto myös Pohteen säästösuunnitelmiin

Leena Askeli jatkaa kris­til­lis­de­mo­kraat­tien pii­ri­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na – ­syys­ko­kouk­sel­ta kan­nan­ot­to myös Pohteen sääs­tö­suun­ni­tel­miin

19.11.2023 13:00
Olga esittelee Keskustan vaihtoehtobudjettia, jossa Turun junarahat jaettaisiin uudelleen
Kolumni

Olga esit­te­lee Kes­kus­tan vaih­toeh­to­bud­jet­tia, jossa Turun ju­na­ra­hat jaet­tai­siin uu­del­leen

14.11.2023 05:52
Aleksi, 10, ei vielä pääse äänestämään suosikkiehdokastaan –  Kempeleessä vieraillut Jussi Halla-aho ymmärtää toiveen nykyistä vahvemmasta presidentistä

Aleksi, 10, ei vielä pääse ää­nes­tä­mään suo­sik­ki­eh­do­kas­taan –  Kem­pe­lees­sä vie­rail­lut Jussi Hal­la-aho ym­mär­tää toiveen ny­kyis­tä vah­vem­mas­ta pre­si­den­tis­tä

12.11.2023 18:00
Tilaajille
Presidentti Martti Ahtisaaren muistoksi julkaistaan postimerkki joulukuussa

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ren muis­tok­si jul­kais­taan pos­ti­merk­ki jou­lu­kuus­sa

10.11.2023 13:00
Jorma Takanen on Pohjois-Pohjanmaan ylivoimainen tulokärki – yhteensä verotettavaa kertyi yli 23 miljoonan euron edestä

Jorma Takanen on Poh­jois-Poh­jan­maan yli­voi­mai­nen tu­lo­kär­ki – yh­teen­sä ve­ro­tet­ta­vaa kertyi yli 23 mil­joo­nan euron edestä

08.11.2023 10:47
Tilaajille
Tytti on huolissaan, sillä säästöjen yhteydessä kylmää kyytiä on luvassa kohtuuttoman monelle ja erityisesti nuorille
Kolumni

Tytti on huo­lis­saan, sillä sääs­tö­jen yh­tey­des­sä kylmää kyytiä on luvassa koh­tuut­to­man monelle ja eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le

06.11.2023 08:27
Ratkeavatko Pohteen ongelmat mallilla, jossa hoitaja toimii lääkärin silminä ja käsinä? Ministeri Kaisa Juuso muistuttaa, että tulevaisuudessa hoitoa haetaan jopa ulkomailta

Rat­kea­vat­ko Pohteen on­gel­mat mal­lil­la, jossa hoitaja toimii lää­kä­rin silminä ja käsinä? Mi­nis­te­ri Kaisa Juuso muis­tut­taa, että tu­le­vai­suu­des­sa hoitoa haetaan jopa ul­ko­mail­ta

02.11.2023 09:00
Tilaajille
Hanna-Leena muistuttaa valtaosan eläkeläisistä kituuttavan pienillä tuloilla ja tuumaa vihreille: "Ei todellakaan näin!"
Kolumni

Han­na-Lee­na muis­tut­taa val­ta­osan elä­ke­läi­sis­tä ki­tuut­ta­van pie­nil­lä tu­loil­la ja tuumaa vih­reil­le: "Ei to­del­la­kaan näin!"

31.10.2023 06:56
Pohteen sopeutustoimet perustuvat lakiin hyvinvointialueesta – palvelut turvataan yhteistyöllä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen so­peu­tus­toi­met pe­rus­tu­vat lakiin hy­vin­voin­ti­aluees­ta – pal­ve­lut tur­va­taan yh­teis­työl­lä

30.10.2023 06:34 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pohteelta vaaditut säästöt iskevät myös palo- ja pelastustoimintaan: Lakisääteiseen minimitasoon yltäminen ei olisi ollenkaan varmaa

Poh­teel­ta vaa­di­tut säästöt iskevät myös palo- ja pe­las­tus­toi­min­taan: La­ki­sää­tei­seen mi­ni­mi­ta­soon yl­tä­mi­nen ei olisi ol­len­kaan varmaa

26.10.2023 15:00
Tilaajille
Ilveksen metsästyslupia perustellaan erikoisesti, ihmettelee kansanedustaja Jenni Pitko
Kolumni

Il­vek­sen met­säs­tys­lu­pia pe­rus­tel­laan eri­koi­ses­ti, ih­met­te­lee kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko

24.10.2023 07:59
Presidentti Martti Ahtisaari sai Limingasta evästyksen lisäksi evästä – ystävänpäivävierailun herkkukassissa oli muun muassa voita ja piimää

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ri sai Li­min­gas­ta eväs­tyk­sen lisäksi evästä – ys­tä­vän­päi­vä­vie­rai­lun herk­ku­kas­sis­sa oli muun muassa voita ja piimää

20.10.2023 18:00
Tilaajille
"Olisi viisautta jättää Turun tunnin juna rakentamatta ja panostaa erityisesti alempiasteisen tieverkon kunnostamiseen", kirjoittaa maantieverkoston rapistumisesta huolestunut Pekka
Kolumni

"Olisi vii­saut­ta jättää Turun tunnin juna ra­ken­ta­mat­ta ja pa­nos­taa eri­tyi­ses­ti alem­pi­as­tei­sen tie­ver­kon kun­nos­ta­mi­seen", kir­joit­taa maan­tie­ver­kos­ton ra­pis­tu­mi­ses­ta huo­les­tu­nut Pekka

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Veikka kysyy: Kuinka kovaa nuorten pitää huutaa, jotta heitä viitsitään kuulla?
Kolumni

Veikka kysyy: Kuinka kovaa nuorten pitää huutaa, jotta heitä viit­si­tään kuulla?

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Lisää nuoria tarvitaan maatalousyrittäjiksi, mutten miten se onnistuu? – Nuorten ideoiden pohjalta laadittiin kuusi politiikkasuositusta

Lisää nuoria tar­vi­taan maa­ta­lou­sy­rit­tä­jik­si, mutten miten se on­nis­tuu? – Nuorten ideoi­den poh­jal­ta laa­dit­tiin kuusi po­li­tiik­ka­suo­si­tus­ta

15.10.2023 15:00 1
Presidentinvaalit lähestyvät – kansanedustaja Pekka Haavisto kävi Limingassa ja Kempeleessä

Pre­si­den­tin­vaa­lit lä­hes­ty­vät – kan­san­edus­ta­ja Pekka Haa­vis­to kävi Li­min­gas­sa ja Kem­pe­lees­sä

18.10.2023 14:18 1
Tilaajille