Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koti ja asuminen
Viimeisin 24 tuntia
Ruotsinojan aurinkopuiston rakentaminen alkaa keväällä – Limingan kaukolämpö tuotetaan pian auringolla

Ruot­sinojan au­rin­ko­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen alkaa ke­vääl­lä – ­Li­min­gan kau­ko­läm­pö tuo­te­taan pian au­rin­gol­la

30.11.2023 09:10
Tilaajille
Kuukausi
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Kunta ei kuole sote-keskuksen loppumisen vuoksi, vaan syitä on muitakin, tuumaa Mari
Kolumni

Kunta ei kuole sote-kes­kuk­sen lop­pu­mi­sen vuoksi, vaan syitä on mui­ta­kin, tuumaa Mari

21.11.2023 14:56 1
Tilaajille
Musta perjantai vai älä osta mitään päivä? Anu muistuttaa, mikä kannattaa pitää mielessä, jos haluaa pitää järjen päässä osteluhysterian keskellä
Kolumni

Musta per­jan­tai vai älä osta mitään päivä? Anu muis­tut­taa, mikä kan­nat­taa pitää mie­les­sä, jos haluaa pitää järjen päässä os­te­lu­hys­te­rian kes­kel­lä

14.11.2023 12:36
Tilaajille
Hailuodon Kirkonkylän vanhaan kouluun työtiloja ja juhlasali? – Franck aikoo järjestää koululla myös restaurointikursseja

Hai­luo­don Kir­kon­ky­län vanhaan kouluun työ­ti­lo­ja ja juh­la­sa­li? – F­ranck aikoo jär­jes­tää kou­lul­la myös res­tau­roin­ti­kurs­se­ja

11.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Liminkalainen Ewa juhlii synnyinmaansa Puolan itsenäisyyspäivää – Suomeen hän on neljän vuoden aikana sopeutunut hyvin

Li­min­ka­lai­nen Ewa juhlii syn­nyin­maan­sa Puolan it­se­näi­syys­päi­vää – ­Suo­meen hän on neljän vuoden aikana so­peu­tu­nut hyvin

09.11.2023 06:00
Tilaajille
Kalsarit ja villasukat ovat edelleen kova juttu – isät pääsivät livahtamaan allakkaan Helsingin yliopiston konsistorin valvovien silmien ohi
Kolumni

Kal­sa­rit ja vil­la­su­kat ovat edel­leen kova juttu – isät pää­si­vät li­vah­ta­maan al­lak­kaan Hel­sin­gin yli­opis­ton kon­sis­to­rin val­vo­vien silmien ohi

07.11.2023 09:00
Tilaajille
Pohteen leikkaussuunnitelmat säikäyttivät liminkalaisperheen – Omaishoidon vapaat auttavat Noelin äitiä jaksamaan, mutta iltapäiväkerhon muuttuminen maksulliseksi sekoittaa lapsiperheen arkea

Pohteen leik­kaus­suun­ni­tel­mat säi­käyt­ti­vät li­min­ka­lais­per­heen – Omais­hoi­don vapaat aut­ta­vat Noelin äitiä jak­sa­maan, mutta il­ta­päi­vä­ker­hon muut­tu­mi­nen mak­sul­li­sek­si se­koit­taa lap­si­per­heen arkea

07.11.2023 09:59 2
Tilaajille
Kattolampuistakin valui vettä, kun kempeleläisen Petrin remontti meni pieleen – nyt hän kertoo, miten vastaavaan kannattaa varautua

Kat­to­lam­puis­ta­kin valui vettä, kun kem­pe­le­läi­sen Petrin re­mont­ti meni pieleen – nyt hän kertoo, miten vas­taa­vaan kan­nat­taa va­rau­tua

05.11.2023 13:00
Tilaajille
Noin sata tilaa lopettaa Pohjois-Pohjanmaalla joka vuosi – Syitä on paitsi huono kannattavuus, myös vaikeus löytää tiloille jatkajaa

Noin sata tilaa lo­pet­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka vuosi – Syitä on paitsi huono kan­nat­ta­vuus, myös vaikeus löytää ti­loil­le jat­ka­jaa

02.11.2023 11:00
Tilaajille
Tyrnävän maankäyttösuunnitelma on pohja kaavoitukselle – valtuusto hyväksyy maankäytön tavoitteet vuodelle 2040

Tyr­nä­vän maan­käyt­tö­suun­ni­tel­ma on pohja kaa­voi­tuk­sel­le – val­tuus­to hy­väk­syy maan­käy­tön ta­voit­teet vuo­del­le 2040

01.11.2023 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Hailuodon veroprosentit säilyvät ennallaan? – Kunnan tulovero alle maakunnan keskiarvon

Hai­luo­don ve­ro­pro­sen­tit säi­ly­vät en­nal­laan? – Kunnan tu­lo­ve­ro alle maa­kun­nan kes­ki­ar­von

31.10.2023 07:55
Ennen synnyttiin, elettiin ja kuoltiin kotona – kuoleman koittaessa vedettiin uuninpellit auki ja vainajaa käsiteltäessä varottiin kalmaa

Ennen syn­nyt­tiin, elet­tiin ja kuol­tiin kotona – kuo­le­man koit­taes­sa ve­det­tiin uu­nin­pel­lit auki ja vai­na­jaa kä­si­tel­täes­sä va­rot­tiin kalmaa

31.10.2023 15:18
Tilaajille
Liminkalaisen Antti Mäkikyrön kehittelemä Rentfolio-sovellus helpottaa yksityisten vuokranantajien kulujen ilmoittamista Verohallinnolle

Li­min­ka­lai­sen Antti Mä­ki­ky­rön ke­hit­te­le­mä Rent­fo­lio-so­vel­lus hel­pot­taa yk­si­tyis­ten vuok­ran­an­ta­jien kulujen il­moit­ta­mis­ta Ve­ro­hal­lin­nol­le

30.10.2023 08:11
Tilaajille
Joulu ja joulukeräykset lähestyvät – vähävaraisille voisi kerätä lahjoituksia muulloinkin kuin jouluna, muistuttaa Piia

Joulu ja jou­lu­ke­räyk­set lä­hes­ty­vät – ­vä­hä­va­rai­sil­le voisi kerätä lah­joi­tuk­sia muul­loin­kin kuin jou­lu­na, muis­tut­taa Piia

25.10.2023 11:00
Tilaajille
Lakimuutos suosii piharakentajia ja työllistää kuntia – rakennustarkastaja on huolissaan eniten paloturvallisuusasioista

La­ki­muu­tos suosii pi­ha­ra­ken­ta­jia ja työl­lis­tää kuntia – ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja on huo­lis­saan eniten pa­lo­tur­val­li­suus­asiois­ta

25.10.2023 06:00
Tilaajille
Pekka kirjoittaa senioriasumisesta palvelujen äärellä Limingassa – "En tiedä toista kuntaa, joka pystyisi tarjoamaan näin hyvää mahdollisuutta"
Kolumni

Pekka kir­joit­taa se­nio­ri­asu­mi­ses­ta pal­ve­lu­jen äärellä Li­min­gas­sa – "En tiedä toista kuntaa, joka pys­tyi­si tar­joa­maan näin hyvää mah­dol­li­suut­ta"

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Taas äänestettiin: Limingan valtuustolle esitetään vesilaitoksen rakentamista, miljoonainvestointiin varauduttaisiin ensi vuoden talousarviossa

Taas ää­nes­tet­tiin: Li­min­gan val­tuus­tol­le esi­te­tään ve­si­lai­tok­sen ra­ken­ta­mis­ta, mil­joo­nain­ves­toin­tiin va­rau­dut­tai­siin ensi vuoden ta­lous­ar­vios­sa

18.10.2023 10:10 1
Tilaajille
Mankilankartano täytti 20 vuotta – tavoitteena edelleen tunnistaa asukkaiden taidot ja vahvuudet sekä tarjota tyrnäväläisille töitä

Man­ki­lan­kar­ta­no täytti 20 vuotta – ta­voit­tee­na edel­leen tun­nis­taa asuk­kai­den taidot ja vah­vuu­det sekä tarjota tyr­nä­vä­läi­sil­le töitä

17.10.2023 06:00
Tilaajille
Yhteiskampanjointi käynnistyi: Kempele ja Liminka ja Oulu etsivät yhdessä kuntiensa vuoden lapsiystävällisintä tekoa – jätä oma ehdotuksesi!

Yh­teis­kam­pan­join­ti käyn­nis­tyi: Kempele ja Liminka ja Oulu etsivät yhdessä kun­tien­sa vuoden lap­si­ys­tä­väl­li­sin­tä tekoa – jätä oma eh­do­tuk­se­si!

17.10.2023 12:25