NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Koti ja asuminen
Viimeisin 12 tuntia
Lakeuden alueen pohjavesivarannot ovat pääasiassa pienet – mistä saadaan tulevaisuudessa puhdasta vettä?

La­keu­den alueen poh­ja­ve­si­va­ran­not ovat pää­asias­sa pienet – mistä saadaan tu­le­vai­suu­des­sa puh­das­ta vettä?

15:00
Tilaajille
Kuukausi
Kukkapuupuisto avattiin Liminkaan tiistaina – uskomaton sattuma teki päivästä tunteikkaan Pirkolle, idean keksijälle

Kuk­ka­puu­puis­to avat­tiin Li­min­kaan tiis­tai­na – us­ko­ma­ton sattuma teki päi­väs­tä tun­teik­kaan Pir­kol­le, idean kek­si­jäl­le

25.05.2023 08:14
Tilaajille
Onko Oulun seudulla rottaongelma? Kempeleessä rotat sabotoivat valokuituyhteyden: "Kalliiksi se tulee"

Onko Oulun seu­dul­la rot­taon­gel­ma? Kem­pe­lees­sä rotat sa­bo­toi­vat va­lo­kui­tuyh­tey­den: "Kal­liik­si se tulee"

19.05.2023 12:00
Tilaajille
Pohjoisen tunnetuimman lintupaikan naapurissa on ilman lupia rakennettu mökkikylä – Kävimme kunnanarkkitehti Venanzia Rizzin kanssa tutustumassa erikoiseen paikkaan

Poh­joi­sen tun­ne­tuim­man lin­tu­pai­kan naa­pu­ris­sa on ilman lupia ra­ken­net­tu mök­ki­ky­lä – Kävimme kun­nan­ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzin kanssa tu­tus­tu­mas­sa eri­koi­seen paik­kaan

08.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Varjakansaaren rakennusten kaupat etenevät – tavoitteena on edelleen, että kaikkien kohteiden kaupat on solmittu kesän aikana

Var­ja­kan­saa­ren ra­ken­nus­ten kaupat ete­ne­vät – ta­voit­tee­na on edel­leen, että kaik­kien koh­tei­den kaupat on sol­mit­tu kesän aikana

07.05.2023 09:00
Tilaajille
Merituuli voisi tuoda miljardien verohyödyt: "Kaikkein korkeimpaan potentiaaliin pääseminen vaatii sitä, että panostetaan merituulivoiman arvoketjuihin Suomessa.

Me­ri­tuu­li voisi tuoda mil­jar­dien ve­ro­hyö­dyt: "Kaik­kein kor­keim­paan po­ten­tiaa­liin pää­se­mi­nen vaatii sitä, että pa­nos­te­taan me­ri­tuu­li­voi­man ar­vo­ket­jui­hin Suo­mes­sa.

06.05.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Mitä tapahtuu, jos vuokranmaksu viivästyy? Lakeuden nuorille maksutonta asumisneuvontaa tarjoaa tiistaista lähtien Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys

Mitä ta­pah­tuu, jos vuok­ran­mak­su vii­väs­tyy? La­keu­den nuo­ril­le mak­su­ton­ta asu­mis­neu­von­taa tarjoaa tiis­tais­ta lähtien Ou­lun­seu­dun Nuo­ri­so­asun­to­yh­dis­tys

01.05.2023 06:00
Tilaajille
Monia taloja uhkaa pakkoremontti – EU:n energiatehokkuusvaatimukset kohdistuvat etenkin 1970-luvulla ja sitä ennen rakennettuihin taloihin

Monia taloja uhkaa pak­ko­re­mont­ti – EU:n ener­gia­te­hok­kuus­vaa­ti­muk­set koh­dis­tu­vat etenkin 1970-lu­vul­la ja sitä ennen ra­ken­net­tui­hin ta­loi­hin

30.04.2023 11:00
Tilaajille
Gallup: Joko kädet syyhyävät puutarhatöihin? – "Vene on käännetty valmiiksi"

Gallup: Joko kädet syy­hyä­vät puu­tar­ha­töi­hin? – "Vene on kään­net­ty val­miik­si"

29.04.2023 11:00
Tilaajille
Lämmitysremonttien avustushakemusten ruuhkat on saatu purettua ely-keskuksissa – rahaa olisi vielä 12 000 remontin tekijälle

Läm­mi­tys­re­mont­tien avus­tus­ha­ke­mus­ten ruuhkat on saatu pu­ret­tua ely-kes­kuk­sis­sa – rahaa olisi vielä 12 000 re­mon­tin te­ki­jäl­le

27.04.2023 09:00
Ely-keskus: Pohjois-Pohjanmaan jokivarsien asukkaiden kannattaa varautua odotettua suurempiin kevättulviin, jääpadot mahdollisia myös Temmesjoella

Ely-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maan jo­ki­var­sien asuk­kai­den kan­nat­taa va­rau­tua odo­tet­tua suu­rem­piin ke­vät­tul­viin, jää­pa­dot mah­dol­li­sia myös Tem­mes­joel­la

26.04.2023 09:00
Katso video homekoirien harjoituksista – Nuuskittavien kohteiden koot vaihtelevat asuntoautosta isoihin toimistorakennuksiin, yleisin tutkittava kohde on omakotitalo

Katso video ho­me­koi­rien har­joi­tuk­sis­ta – Nuus­kit­ta­vien koh­tei­den koot vaih­te­le­vat asun­to­au­tos­ta isoihin toi­mis­to­ra­ken­nuk­siin, yleisin tut­kit­ta­va kohde on oma­ko­ti­ta­lo

21.04.2023 15:00
Tilaajille
Uusien kuntalaisten kutsuvierasillassa Iina paljasti, että Tyrnävällä parasta ovat kaverit ja turvallinen leikkiympäristö

Uusien kun­ta­lais­ten kut­su­vie­ras­il­las­sa Iina pal­jas­ti, että Tyr­nä­väl­lä parasta ovat kaverit ja tur­val­li­nen leik­ki­ym­pä­ris­tö

21.04.2023 11:00
Tilaajille
Oulunsalon Varjakalle ei tullut menestystä Vuoden Kylä 2023 -kilpailussa, voiton vei Koittila

Ou­lun­sa­lon Var­ja­kal­le ei tullut me­nes­tys­tä Vuoden Kylä 2023 -kil­pai­lus­sa, voiton vei Koit­ti­la

19.04.2023 18:05
Tilaajille
Kempeleläinen Yrjö tarkastutti palosammuttimensa vakuutusyhtiön juhlakierroksella – tärkeitä papereita hän säilyttää leivinuunissa

Kem­pe­le­läi­nen Yrjö tar­kas­tut­ti pa­lo­sam­mut­ti­men­sa va­kuu­tus­yh­tiön juh­la­kier­rok­sel­la – ­tär­kei­tä pa­pe­rei­ta hän säi­lyt­tää lei­vin­uu­nis­sa

06.04.2023 11:00
Tilaajille
Syntyvyys painui pakkaselle Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäistä kertaa 150 vuoteen – kartat näyttävät, miten syntyvyys on jäänyt kuolleisuuden jalkoihin

Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen – kartat näyt­tä­vät, miten syn­ty­vyys on jäänyt kuol­lei­suu­den jal­koi­hin

02.04.2023 10:00
Tilaajille
Hannu muistuttaa siitä, mikä on meidän tärkein voimavaramme
Kolumni

Hannu muis­tut­taa siitä, mikä on meidän tärkein voi­ma­va­ram­me

29.03.2023 11:45
Tilaajille
Vihiluodon asemakaavamuutos etenee

Vi­hi­luo­don ase­ma­kaa­va­muu­tos etenee

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Tupoksen Niittysaran ovet avautuvat lapsille – "On tärkeää tiedostaa, että lastensuojeluyksiköissä asuvat lapset eivät läheskään kaikki ole siellä omien hölmöilyjen vuoksi"

Tu­pok­sen Niit­ty­sa­ran ovet avau­tu­vat lap­sil­le – "On tärkeää tie­dos­taa, että las­ten­suo­je­lu­yk­si­köis­sä asuvat lapset eivät lä­hes­kään kaikki ole siellä omien höl­möi­ly­jen vuoksi"

17.03.2023 06:00
Tilaajille
Entäpä jos Tyrnävällä voisi vaeltaa virkistysreittiä kylältä kylälle? Temmesläisillä suunnitelmat ovat jo valmiina, muiden kylien suunnitelmia vielä odotellaan

Entäpä jos Tyr­nä­väl­lä voisi vaeltaa vir­kis­tys­reit­tiä kylältä ky­läl­le? Tem­mes­läi­sil­lä suun­ni­tel­mat ovat jo val­mii­na, muiden kylien suun­ni­tel­mia vielä odo­tel­laan

17.03.2023 11:57 1
Tilaajille