Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Koti ja asuminen
Kuukausi
Lisää rakennuspaikkoja Hailuodon keskustaan – yksityisten maille voidaan kaavoittaa maankäyttösopimuksella

Lisää ra­ken­nus­paik­ko­ja Hai­luo­don kes­kus­taan – yk­si­tyis­ten maille voidaan kaa­voit­taa maan­käyt­tö­so­pi­muk­sel­la

02.02.2023 06:00
Tilaajille
Katri ei ei purematta niele VATT:n tekemää tutkimusta "“Kotihoito on haitallista lapselle ja äidille”
Kolumni

Katri ei ei pu­re­mat­ta niele VATT:n tekemää tut­ki­mus­ta "“­Ko­ti­hoi­to on hai­tal­lis­ta lap­sel­le ja äi­dil­le”

31.01.2023 21:00
Tilaajille
Tyrnävän reserviläiset juhli kuusikymppisiä – vuosiin on mahtunut talkoita, ampumakisoja, kursseja, väestönsuojelua ja rakentamisprojekteja

Tyr­nä­vän re­ser­vi­läi­set juhli kuu­si­kymp­pi­siä – ­vuo­siin on mah­tu­nut tal­koi­ta, am­pu­ma­ki­so­ja, kurs­se­ja, väes­tön­suo­je­lua ja ra­ken­ta­mis­pro­jek­te­ja

24.01.2023 11:00
Tilaajille
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 06:00
Tilaajille
Tyrnävän omatoimikirjasto käyttöön alkuvuodesta – käyttösäännöt koskevat omatoimikirjaston lisäksi myös kirjakaappeja

Tyr­nä­vän oma­toi­mi­kir­jas­to käyt­töön al­ku­vuo­des­ta – ­käyt­tö­sään­nöt kos­ke­vat oma­toi­mi­kir­jas­ton lisäksi myös kir­ja­kaap­pe­ja

22.01.2023 15:00
Lyydia päätyi opiskelijalehtien kautta viestinnän asiantuntijaksi Hyvinvointiala Hali ry:lle – “Tavallaan ajauduin vaikuttamaan”

Lyydia päätyi opis­ke­li­ja­leh­tien kautta vies­tin­nän asian­tun­ti­jak­si Hy­vin­voin­ti­ala Hali ry:lle – “Ta­val­laan ajau­duin vai­kut­ta­maan”

20.01.2023 06:00
Tilaajille
Limingan uusi hallintojohtaja on epävirallisesti liminkalainen – Päiviä ei hirvitä edessä olevat muutokset

Li­min­gan uusi hal­lin­to­joh­ta­ja on epä­vi­ral­li­ses­ti li­min­ka­lai­nen – ­Päi­viä ei hirvitä edessä olevat muu­tok­set

18.01.2023 11:00
Tilaajille
Limingan Jutkokylän pyöräilyreitin rakentamiskustannukset nousivat huimasti –  euroja haluttaisiin siirtää Saunarannasta ja perusparannuskohteista, ettei hankkeesta tarvitsisi luopua

Li­min­gan Jut­ko­ky­län pyö­räi­ly­rei­tin ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­set nou­si­vat hui­mas­ti –  euroja ha­lut­tai­siin siirtää Sau­na­ran­nas­ta ja pe­rus­pa­ran­nus­koh­teis­ta, ettei hank­kees­ta tar­vit­si­si luopua

16.01.2023 16:27
Alle 90 euron sähkölaskuun ei heru tukea – kokosimme tärkeimmät tiedot tarjolla olevista tukimuodoista

Alle 90 euron säh­kö­las­kuun ei heru tukea – ko­ko­sim­me tär­keim­mät tiedot tar­jol­la ole­vis­ta tu­ki­muo­dois­ta

11.01.2023 15:00
Tilaajille
Tomi Weckman Oulun urheilusukeltajista kuvasi, miltä Ouluntullin kalliomontun pohjalla näyttää

Tomi Weckman Oulun ur­hei­lu­su­kel­ta­jis­ta kuvasi, miltä Ou­lun­tul­lin kal­lio­mon­tun poh­jal­la näyttää

10.01.2023 05:59
Tilaajille
Vanhemmat
Jätelaki edellyttää osaa kotitalouksista tekemään kompostointi-ilmoituksen – poistotekstiilikeräys laajenee Rantalakeuden alueella

Jä­te­la­ki edel­lyt­tää osaa ko­ti­ta­louk­sis­ta te­ke­mään kom­pos­toin­ti-il­moi­tuk­sen – pois­to­teks­tii­li­ke­räys laa­je­nee Ran­ta­la­keu­den alueel­la

06.01.2023 11:00
Tilaajille
Pirilän kaavahanke: Näköetäisyydellä Vanhasta kirkosta puuta tulee käyttää runkomateriaalinakin, kauempana puu riittää julkisivuun

Pirilän kaa­va­han­ke: Nä­kö­etäi­syy­del­lä Van­has­ta kir­kos­ta puuta tulee käyttää run­ko­ma­te­riaa­li­na­kin, kauem­pa­na puu riittää jul­ki­si­vuun

02.01.2023 18:00
Tilaajille
"Ei remontti tähtitiedettä ole" – Oululaispariskunta kunnosti sukutalon Tyrnävällä ja nauttii siellä stressittömästä vapaa-ajasta

"Ei re­mont­ti täh­ti­tie­det­tä ole" – Ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta kun­nos­ti su­ku­ta­lon Tyr­nä­väl­lä ja nauttii siellä stres­sit­tö­mäs­tä va­paa-ajas­ta

26.12.2022 18:00
Tilaajille
Hyvää joulua! Kysyimme Oulunsalon katugallupissa tärkeää joulumuistoa – näin meille vastattiin

Hyvää joulua! Ky­syim­me Ou­lun­sa­lon ka­tu­gal­lu­pis­sa tärkeää jou­lu­muis­toa – näin meille vas­tat­tiin

24.12.2022 06:00
Tilaajille
Jo muinaissuomalaiset kantoivat juhlapuita tupaan, popsivat kinkkua ja lepyttelivät henkiä – vain pohjolassa joulu on joulu
Kolumni

Jo mui­nais­suo­ma­lai­set kan­toi­vat juh­la­pui­ta tupaan, pop­si­vat kinkkua ja le­pyt­te­li­vät henkiä – vain poh­jo­las­sa joulu on joulu

21.12.2022 06:00
Tilaajille
Huolta on monesta asiasta, mutta Sauli-päätoimittaja muistuttaa, että meillä asiat ovat kuitenkin hyvin
Pääkirjoitus

Huolta on monesta asias­ta, mutta Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että meillä asiat ovat kui­ten­kin hyvin

21.12.2022 02:35
Tilaajille
Liminkalainen Eeva, 87, ilahtui joululahjasta – Joulukassin saivat Limingassa ja Lumijoella kaikki sotaveteraanien puolisot, sillä veteraaneja ei ole enää elossa

Li­min­ka­lai­nen Eeva, 87, ilahtui jou­lu­lah­jas­ta – Jou­lu­kas­sin saivat Li­min­gas­sa ja Lu­mi­joel­la kaikki so­ta­ve­te­raa­nien puo­li­sot, sillä ve­te­raa­ne­ja ei ole enää elossa

20.12.2022 14:00
Tilaajille
Aika on ystävä ja vihollinen – Katri paljastaa miksi monen hailuotolaisen seinäkello on viisi minuuttia edellä virallista aikaa
Kolumni

Aika on ystävä ja vi­hol­li­nen – Katri pal­jas­taa miksi monen hai­luo­to­lai­sen sei­nä­kel­lo on viisi mi­nuut­tia edellä vi­ral­lis­ta aikaa

20.12.2022 11:16
Tilaajille
Temmeksen entinen nuortentalo myytävänä – tarjouksia voi jättää välipäiviin saakka

Tem­mek­sen entinen nuor­ten­ta­lo myy­tä­vä­nä – ­tar­jouk­sia voi jättää vä­li­päi­viin saakka

18.12.2022 06:00
"Jos työ olisi tympäissyt, olisin hakeutunut muualle"– Ari Kauppi on työskennellyt Tyrnävän kunnan palveluksessa 37 vuotta

"Jos työ olisi tym­päis­syt, olisin ha­keu­tu­nut muual­le"– A­ri Kauppi on työs­ken­nel­lyt Tyr­nä­vän kunnan pal­ve­luk­ses­sa 37 vuotta

16.12.2022 18:00
Tilaajille