Kolumni
Heli pohtii, mitä vaikutuksia on kun hyppää jurakaudelta digiaikaan: "Kirjailijoiden mukaan ihminen on aina sopeutunut siihen, että asiat muuttuvat ja tapahtuvat aiempaa nopeammin"
Kolumni

Heli pohtii, mitä vai­ku­tuk­sia on kun hyppää ju­ra­kau­del­ta di­giai­kaan: "Kir­jai­li­joi­den mukaan ihminen on aina so­peu­tu­nut siihen, että asiat muut­tu­vat ja ta­pah­tu­vat aiempaa no­peam­min"

25.11.2020 06:00
Tilaajille
Iida Keskinen kokee puurtajan mielenterveyden horjuvan etäkokousten tapahtumahorisontissa - Hyvät neuvot auttavat hallitsemaan arjen kaaosta
Kolumni

Iida Kes­ki­nen kokee puur­ta­jan mie­len­ter­vey­den hor­ju­van etä­ko­kous­ten ta­pah­tu­ma­ho­ri­son­tis­sa - Hyvät neuvot aut­ta­vat hal­lit­se­maan arjen kaaosta

28.10.2020 06:00
Tilaajille
Tyrnävän kunnanjohtaja valottaa kuntatalouden budjetointia:  "Talousarvio on merkittävä poliittinen tahdonilmaisu"
Kolumni

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja va­lot­taa kun­ta­ta­lou­den bud­je­toin­tia: "Ta­lou­sar­vio on mer­kit­tä­vä po­liit­ti­nen tah­do­nil­mai­su"

30.09.2020 07:50
Kansanedustaja Olli Immonen haluaisi perua jo tehdyt polttoaineveron korotukset: "Se vaikuttaa suoraan kustannuskilpailukykyyn"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen ha­luai­si perua jo tehdyt polt­to­ai­ne­ve­ron ko­ro­tuk­set: "Se vai­kut­taa suoraan kus­tan­nus­kil­pai­lu­ky­kyyn"

30.09.2020 06:00
Heli kävi noitavainojen muistomerkillä – Tapahtuuko syyttömien kiduttamista ja ilmiantoja tänäkin päivänä?
Kolumni

Heli kävi noi­ta­vai­no­jen muis­to­mer­kil­lä – Ta­pah­tuu­ko syyt­tö­mien ki­dut­ta­mis­ta ja il­mi­an­to­ja tänäkin päi­vä­nä?

30.09.2020 00:00
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistuttaa Rantalakeuden kolumnissaan, ettei painostusta tule hyväksyä: "Uutisaiheet ovat paikallislehdessä lähellä tekijäänsä"
Kolumni

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö muis­tut­taa Ran­ta­la­keu­den ko­lum­nis­saan, ettei pai­nos­tus­ta tule hy­väk­syä: "Uu­ti­sai­heet ovat pai­kal­lis­leh­des­sä lähellä te­ki­jään­sä"

29.09.2020 14:50
Tuija kysyy: Mitä tänään opit koulussa?
Kolumni

Tuija kysyy: Mitä tänään opit kou­lus­sa?

02.09.2020 06:00