NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
"Hinta on alle kirjan omakustannushinnan" – Kempeleen seurakunnan vs. kirkkoherra Erja Oikarinen vastaa Rantalakeuden tekstiviestipalstan ihmettelyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Hinta on alle kirjan oma­kus­tan­nus­hin­nan" – Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan vs. kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­nen vastaa Ran­ta­la­keu­den teks­ti­vies­ti­pals­tan ih­met­te­lyyn

31.05.2023 17:42
Tilaajille
Viisautena monet sanovat, että kannattaa välttää katkeruuden kuopat
Kolumni

Vii­sau­te­na monet sa­no­vat, että kan­nat­taa välttää kat­ke­ruu­den kuopat

30.05.2023 19:00
Tilaajille
Vapaaehtoistyö on voimavara sekä seurakunnalle että seurakuntalaiselle
Kolumni

Va­paa­eh­tois­työ on voi­ma­va­ra sekä seu­ra­kun­nal­le että seu­ra­kun­ta­lai­sel­le

23.05.2023 21:00
Tilaajille
"Sankarihaudat kiinnostavat sekä nuorempaa että vanhempaa väkeä" – Lumijoen sankarihautausmaalla lepää 62 sankarivainajaa, joiden hautojen hoidosta vastaa seurakunta

"San­ka­ri­hau­dat kiin­nos­ta­vat sekä nuo­rem­paa että van­hem­paa väkeä" – Lu­mi­joen san­ka­ri­hau­taus­maal­la lepää 62 san­ka­ri­vai­na­jaa, joiden hau­to­jen hoi­dos­ta vastaa seu­ra­kun­ta

21.05.2023 06:00
Tilaajille
Kaikista omista murheista, huolista, jopa peloista, voimme rukouksessa puhella Jumalalle, muistuttaa Olli
Kolumni

Kai­kis­ta omista mur­heis­ta, huo­lis­ta, jopa pe­lois­ta, voimme ru­kouk­ses­sa puhella Ju­ma­lal­le, muis­tut­taa Olli

16.05.2023 21:00
Tilaajille
Limingan Saapastoiminta starttaa toden teolla syksyllä – koulujen päättäjäisiltana saapaslaiset partioivat kadulla

Li­min­gan Saa­pas­toi­min­ta start­taa toden teolla syk­syl­lä – kou­lu­jen päät­tä­jäis­il­ta­na saa­pas­lai­set par­tioi­vat kadulla

16.05.2023 15:00
Tilaajille
Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa hakee Oulun seurakuntayhtymän johtajaksi – mukana myös 17 muuta hakijaa

Ou­lun­sa­lon kirk­ko­her­ra Petri Satomaa hakee Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si – mukana myös 17 muuta hakijaa

12.05.2023 11:00
Tilaajille
Ritan käsissä syntyi 314-sivuinen kartta kymmeniin Kempeleen Vanhaan kirkkoon linkittyviin tarinoihin ja kohtaloihin

Ritan käsissä syntyi 314-si­vui­nen kartta kym­me­niin Kem­pe­leen Vanhaan kirk­koon lin­kit­ty­viin ta­ri­noi­hin ja koh­ta­loi­hin

10.05.2023 11:00
Tilaajille
Meiju kannustaa mukaan totuttamaan jumalanpalveluksia ja muistuttaa, että mokailu on inhimillistä
Kolumni

Meiju kan­nus­taa mukaan to­tut­ta­maan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ja muis­tut­taa, että mokailu on in­hi­mil­lis­tä

09.05.2023 20:00
Tilaajille
Katso video: Kempeleen uusi pappila avataan syksyllä – ulkoverhouksen väri, rakennuksen sijainti sekä liittymä ovat muuttuneet totutusta

Katso video: Kem­pe­leen uusi pappila avataan syk­syl­lä – ul­ko­ver­houk­sen väri, ra­ken­nuk­sen si­jain­ti sekä liit­ty­mä ovat muut­tu­neet to­tu­tus­ta

07.05.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Elämä on itsessään ihme, ei itsestäänselvyys, muistuttaa Kempeleen seurakunnan Vesa-kappalainen
Kolumni

Elämä on it­ses­sään ihme, ei it­ses­tään­sel­vyys, muis­tut­taa Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan Ve­sa-kap­pa­lai­nen

02.05.2023 18:28
Tilaajille
Kempeleen seurakunta pyytää omaisia harkitsemaan nyt arkkuhautauksia, sillä Oulun krematorion käyttökatkon vuoksi vainajat jouduttaisiin kuljettamaan kauas tuhkattavaksi

Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta pyytää omaisia har­kit­se­maan nyt ark­ku­hau­tauk­sia, sillä Oulun kre­ma­to­rion käyt­tö­kat­kon vuoksi vai­na­jat jou­dut­tai­siin kul­jet­ta­maan kauas tuh­kat­ta­vak­si

02.05.2023 13:11
Vakaumusten ilta keskiviikkona Oulunsalossa – "Nämä asiat eivät saa olla tabu, vaan erilaisista katsomuksista täytyy pystyä keskustelemaan avoimesti", kirkkoherra Satomaa huomauttaa

Va­kau­mus­ten ilta kes­ki­viik­ko­na Ou­lun­sa­los­sa – "Nämä asiat eivät saa olla tabu, vaan eri­lai­sis­ta kat­so­muk­sis­ta täytyy pystyä kes­kus­te­le­maan avoi­mes­ti", kirk­ko­her­ra Satomaa huo­maut­taa

30.04.2023 15:00
Tilaajille
Viisi haki Kempeleen kirkkoherran virkaa – mukana myös vs. kirkkoherra Erja Oikarinen

Viisi haki Kem­pe­leen kirk­ko­her­ran virkaa – mukana myös vs. kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­nen

26.04.2023 11:04
Tilaajille
Timo toivottaa tervetulleeksi musiikkimatkalle Hailuotoon – "Niin hengellistä kuin muutakin puhuttelevaa musiikkia on luvassa kirkossa ja sen ympäristössä"
Kolumni

Timo toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si mu­siik­ki­mat­kal­le Hai­luo­toon – "Niin hen­gel­lis­tä kuin muu­ta­kin pu­hut­te­le­vaa mu­siik­kia on luvassa kir­kos­sa ja sen ym­pä­ris­tös­sä"

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Limingan seurakunnan historiaa, osa 2: Tiesitkö, että Limingaan piti rakentaa tiilikirkko, mutta 90 000 tiilen jälkeen huomattiin jotain

Li­min­gan seu­ra­kun­nan his­to­riaa, osa 2: Tie­sit­kö, että Li­min­gaan piti ra­ken­taa tii­li­kirk­ko, mutta 90 000 tiilen jälkeen huo­mat­tiin jotain

19.04.2023 16:30
Tilaajille
Meitä kiusaavat omat mielihalumme, ja persoonallinen pahuus, joka tuhoaa luomakuntaa, toteaa Kirsi
Kolumni

Meitä kiu­saa­vat omat mie­li­ha­lum­me, ja per­soo­nal­li­nen pahuus, joka tuhoaa luo­ma­kun­taa, toteaa Kirsi

18.04.2023 20:00
Tilaajille
Haluatko kirkossa naimisiin ilman juhlajärjestelyjä? Kempeleen seurakunta tarjoaa helppoa häähetkeä avioliittoa pohtiville

Ha­luat­ko kir­kos­sa nai­mi­siin ilman juh­la­jär­jes­te­ly­jä? Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta tarjoaa helppoa hää­het­keä avio­liit­toa poh­ti­vil­le

18.04.2023 11:00
Kirkkopuiston kehittämishake etenee Lumijoella, seurakuntamestari osa-aikaistetaan

Kirk­ko­puis­ton ke­hit­tä­mis­ha­ke etenee Lu­mi­joel­la, seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri osa-ai­kais­te­taan

14.04.2023 06:00
Tilaajille
Aloiteet: Kempeleen seurakuntaan lapsikuoro, kirkkovaltuuston kokoukset hybrideiksi

Aloi­teet: Kem­pe­leen seu­ra­kun­taan lap­si­kuo­ro, kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­set hyb­ri­deik­si

13.04.2023 09:00
Tilaajille