Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Lakeuden katedraali sai Paavolta komean joulukuusen ja alakoulun oppilailta koristeet – toiveissa on, että kuusenkoristelusta tulisi Lumijoelle perinne

La­keu­den ka­ted­raa­li sai Paa­vol­ta komean jou­lu­kuu­sen ja ala­kou­lun op­pi­lail­ta ko­ris­teet – toi­veis­sa on, että kuu­sen­ko­ris­te­lus­ta tulisi Lu­mi­joel­le perinne

28.11.2021 06:00
Tilaajille
Katso video: Näin komeasti kajahtavat Lumijoen kirkon urut – vs. kanttori Emilia Soranto toivoo seurakunnan musiikkityölle resursseja, sillä potentiaalia ja mahdollisuuksia olisi paljon

Katso video: Näin ko­meas­ti ka­jah­ta­vat Lu­mi­joen kirkon urut – vs. kant­to­ri Emilia Soranto toivoo seu­ra­kun­nan mu­siik­ki­työl­le re­surs­se­ja, sillä po­ten­tiaa­lia ja mah­dol­li­suuk­sia olisi paljon

25.11.2021 14:30
Tilaajille
Oulunsalon seurakuntapastori Nannen mielestä on hyvä, että tapakristitty käy kirkossa jouluna ja osaa rukoilla – "Tapoja ei kuitenkaan pidä ajatella vain paikalleen jämähtämisenä"
Kolumni

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Nannen mie­les­tä on hyvä, että ta­pa­kris­tit­ty käy kir­kos­sa jouluna ja osaa ru­koil­la – "­Ta­po­ja ei kui­ten­kaan pidä aja­tel­la vain pai­kal­leen jä­mäh­tä­mi­se­nä"

23.11.2021 16:21
Tilaajille
Oulun piispalta Jukka Keskitalolta voimakas kehotus ottaa koronarokote – "Rokotusten ottaminen on lähimmäisenrakkautta ja toisista välittämistä"

Oulun piis­pal­ta Jukka Kes­ki­ta­lol­ta voi­ma­kas kehotus ottaa ko­ro­na­ro­ko­te – "Ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­nen on lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta ja toi­sis­ta vä­lit­tä­mis­tä"

20.11.2021 17:00
Tilaajille
Vesa Äärelälle rovastin arvonimi – uusia arvonimiä Oulun hiippakuntaan kaikkiaan seitsemän

Vesa Ää­re­läl­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi – uusia ar­vo­ni­miä Oulun hiip­pa­kun­taan kaik­kiaan seit­se­män

17.11.2021 14:20
Tilaajille
Markku pohtii sosiaalisen median päiväperhosia ja muistuttaa: "Ammattimaisesti toimitettu lehti antaa inhimillisen äänen seutumme ruohonjuuritason ihmisistä, sitä ääntä ei kuulu pöytäkirjoista tai muista asiakirjoista"
Kolumni

Markku pohtii so­siaa­li­sen median päi­vä­per­ho­sia ja muis­tut­taa: "Am­mat­ti­mai­ses­ti toi­mi­tet­tu lehti antaa in­hi­mil­li­sen äänen seu­tum­me ruo­hon­juu­ri­ta­son ih­mi­sis­tä, sitä ääntä ei kuulu pöy­tä­kir­jois­ta tai muista asia­kir­jois­ta"

17.11.2021 06:00
Tilaajille
Kyläjoulukalenteri tulee taas – luukku voi olla yksityinen koti, talli, mökki, metsäpolku tai jonkin järjestön tempaus
Kolumni

Ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri tulee taas – luukku voi olla yk­si­tyi­nen koti, talli, mökki, met­sä­pol­ku tai jonkin jär­jes­tön tempaus

17.11.2021 06:00
"Tiesitkö muuten, että marraskuu nimi viittaa siihen, että yöpakkasten vuoksi ruohovartiset kasvit kuolevat eli tulevat martaiksi?" – Ville-kappalainen pohtii kuoleman kuukautta
Kolumni

"Tie­sit­kö muuten, että mar­ras­kuu nimi viittaa siihen, että yö­pak­kas­ten vuoksi ruo­ho­var­ti­set kasvit kuo­le­vat eli tulevat mar­taik­si?" – Vil­le-kap­pa­lai­nen pohtii kuo­le­man kuu­kaut­ta

09.11.2021 14:28
Tilaajille
Surun jakaminen helpottaa

Surun ja­ka­mi­nen hel­pot­taa

07.11.2021 06:00
Vaikka eläkeikä kolkuttelee Makevoudin linnan ovella, niin partiota hän ei jätä, sillä se on aina sydämessä

Vaikka elä­ke­ikä kol­kut­te­lee Ma­ke­vou­din linnan ovella, niin par­tio­ta hän ei jätä, sillä se on aina sy­dä­mes­sä

05.11.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sari ilahtui pukinkontiin unohtuneesta lahjapaketista, vaikka se sisälsikin vain karkkipussin – lahjoista parhain on kuitenkin toisenlainen
Kolumni

Sari ilahtui pu­kin­kon­tiin unoh­tu­nees­ta lah­ja­pa­ke­tis­ta, vaikka se si­säl­si­kin vain kark­ki­pus­sin – lah­jois­ta parhain on kui­ten­kin toi­sen­lai­nen

03.11.2021 06:00
Kempeleen seurakunta purkaa keskustan seurakuntakeskuksen lähitulevaisuudessa – voisivatko uudet tilat sijoittua esimerkiksi kunnantalon tontille tulevaan uudisrakennukseen?

Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta purkaa kes­kus­tan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa – voi­si­vat­ko uudet tilat si­joit­tua esi­mer­kik­si kun­nan­ta­lon ton­til­le tu­le­vaan uu­dis­ra­ken­nuk­seen?

27.10.2021 01:11
Tilaajille
Marjo ajoi hellepäivänä reilut 700 kilometriä räsymaton takia – "Keltaiset, punaiset, vaaleanpunaiset raidat kertovat ilosta, lämmöstä ja ihmisistä ympärilläni"
Kolumni

Marjo ajoi hel­le­päi­vä­nä reilut 700 ki­lo­met­riä rä­sy­ma­ton takia – "­Kel­tai­set, pu­nai­set, vaa­lean­pu­nai­set raidat ker­to­vat ilosta, läm­mös­tä ja ih­mi­sis­tä ym­pä­ril­lä­ni"

26.10.2021 12:25
Tilaajille
Rita kerää kempeleläisten Vanhan kirkon muistoja tarinoiksi ja edelleen kirjaksi – "Kirkkoon sijoittuu myös yksi oman elämäni kauneimmista hetkistä"

Rita kerää kem­pe­le­läis­ten Vanhan kirkon muis­to­ja ta­ri­noik­si ja edel­leen kir­jak­si – "Kirk­koon si­joit­tuu myös yksi oman elämäni kau­neim­mis­ta het­kis­tä"

25.10.2021 19:00
Tilaajille
Kun Kempeleen kirkkokuoro aloitti toimintansa 75 vuotta sitten, täytyi johtajan käydä välillä hermosavuilla – nyt laulu raikaa komeasti, myös sunnuntain juhlakonsertissa

Kun Kem­pe­leen kirk­ko­kuo­ro aloitti toi­min­tan­sa 75 vuotta sitten, täytyi joh­ta­jan käydä välillä her­mo­sa­vuil­la – nyt laulu raikaa ko­meas­ti, myös sun­nun­tain juh­la­kon­ser­tis­sa

22.10.2021 14:00
Tilaajille
Toivoa taloon neljä tassullista – mihin tarvitaan koiraa seurakunnan toiminnassa? Kirsi kertoo!
Kolumni

Toivoa taloon neljä tas­sul­lis­ta – mihin tar­vi­taan koiraa seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa? Kirsi kertoo!

20.10.2021 18:08
Tilaajille
Maanantaina Kempeleen Vanhan kirkon käyttöönotosta tulee kuluneeksi 330 vuotta – sitä ei nyt juhlita, sillä seurakunta odottaa vuoden päästä vietettävää remontin jälkeistä vihkiäisjuhlaa

Maa­nan­tai­na Kem­pe­leen Vanhan kirkon käyt­töön­otos­ta tulee ku­lu­neek­si 330 vuotta – sitä ei nyt juh­li­ta, sillä seu­ra­kun­ta odottaa vuoden päästä vie­tet­tä­vää re­mon­tin jäl­keis­tä vih­kiäis­juh­laa

17.10.2021 06:00
Tilaajille
"Asuinalueiden lähellä olisi hyvä olla riittävän isoja ja esteettisiä viheralueita ja siellä olisi huomioitu myös sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuus", pohtii diakoniatyöntekijä Maija
Kolumni

"A­sui­na­luei­den lähellä olisi hyvä olla riit­tä­vän isoja ja es­teet­ti­siä vi­her­aluei­ta ja siellä olisi huo­mioi­tu myös so­siaa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen mah­dol­li­suus", pohtii dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Maija

13.10.2021 01:45
Tilaajille
"Valtaisa rysähdys havahduttaa lähellä olleet huomioon, että kirkon ovesta vyöryy hiekkaa ja tiiliä kuin putouksesta vettä" – Lakeuden katedraalin rakennustyöt olivat valtava ponnistus ja työmaalla sattui ja tapahtui

"Val­tai­sa ry­säh­dys ha­vah­dut­taa lähellä olleet huo­mioon, että kirkon ovesta vyöryy hiekkaa ja tiiliä kuin pu­touk­ses­ta vettä" – La­keu­den ka­ted­raa­lin ra­ken­nus­työt olivat valtava pon­nis­tus ja työ­maal­la sattui ja ta­pah­tui

07.10.2021 11:00
Tilaajille
"Meidän arvostaa pitkän elämän eläneitä ihmisiä ja näyttää arvostus myös käytännössä siinä, miten heitä kohtelemme. Heillä on paljon elämänkokemusta ja viisautta, mikä ansaitsee kunnioituksemme", kirjoittaa Riitta
Kolumni

"Meidän ar­vos­taa pitkän elämän elä­nei­tä ihmisiä ja näyttää ar­vos­tus myös käy­tän­nös­sä siinä, miten heitä koh­te­lem­me. Heillä on paljon elä­män­ko­ke­mus­ta ja vii­saut­ta, mikä an­sait­see kun­nioi­tuk­sem­me", kir­joit­taa Riitta

06.10.2021 06:00
Tilaajille