Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Limingan seurakunta on siirtämässä partiotyötä vahvemmin vapaaehtoisille – esitys partionohjaajan viran lakkauttamisesta ei saa kaikilta ymmärrystä

Li­min­gan seu­ra­kun­ta on siir­tä­mäs­sä par­tio­työ­tä vah­vem­min va­paa­eh­toi­sil­le – esitys par­tion­oh­jaa­jan viran lak­kaut­ta­mi­ses­ta ei saa kai­kil­ta ym­mär­rys­tä

28.11.2023 13:00
Tilaajille
Tuomas kiittelee Oulunsalon seurakunnan aktiivisia isosia – heidän roolinsa esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä on suuri
Kolumni

Tuomas kiit­te­lee Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­nan ak­tii­vi­sia isosia – ­hei­dän roo­lin­sa esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä on suuri

28.11.2023 12:25
Tilaajille
LC Liminka-Liminganlahti lahjoitti 3 200 euroa seurakuntien diakoniatyölle vähävaraisten tukemiseksi

LC Li­min­ka-Li­min­gan­lah­ti lah­joit­ti 3 200 euroa seu­ra­kun­tien dia­ko­nia­työl­le vä­hä­va­rais­ten tu­ke­mi­sek­si

21.11.2023 16:00
Kempeleläinen pitäjänneuvos Taavi Jarva paljastaa kirkkoherranvaalin jännitysdraaman ja muistelee retkeä kirkon vihkijäisiin, jossa tankeilla kynnettiin peltoja

Kem­pe­le­läi­nen pi­tä­jän­neu­vos Taavi Jarva pal­jas­taa kirk­ko­her­ran­vaa­lin jän­ni­tys­draa­man ja muis­te­lee retkeä kirkon vih­ki­jäi­siin, jossa tan­keil­la kyn­net­tiin peltoja

19.11.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen seurakunnan kirkkoherra Erja Oikariselle rovastin arvonimi – "Myönnetään erityisen ansioituneelle hiippakunnan papille"

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­sel­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi – "Myön­ne­tään eri­tyi­sen an­sioi­tu­neel­le hiip­pa­kun­nan pa­pil­le"

21.11.2023 11:09
Tilaajille
Valoa riittää pimeydestä huolimattaa, toteaa Marjo
Kolumni

Valoa riittää pi­mey­des­tä huo­li­mat­taa, toteaa Marjo

14.11.2023 09:00
Tilaajille
Oulunsalon seurakunnan kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan – oululaisista alle 69 prosenttia kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­nan kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­ti säilyy en­nal­laan – ou­lu­lai­sis­ta alle 69 pro­sent­tia kuuluu evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon

09.11.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lapsi parkkiin ja asioille? Kempeleen seurakunnassa tarjotaan tilapäistä lastenhoitoa nyt myös tiistaisin

Lapsi park­kiin ja asioil­le? Kem­pe­leen seu­ra­kun­nas­sa tar­jo­taan ti­la­päis­tä las­ten­hoi­toa nyt myös tiis­tai­sin

07.11.2023 15:00
Tilaajille
Salme mietti rukousjonossa yli 30 vuotta sitten, että tekeekö hän elämänsä suurimman virheen
Kolumni

Salme mietti ru­kous­jo­nos­sa yli 30 vuotta sitten, että tekeekö hän elä­män­sä suu­rim­man virheen

07.11.2023 09:37 1
Tilaajille
Tiinan muistoissa yhdistyy armonpullat, imurointi ja Veteraanin iltahuuto – "Välillä suru istahtaa edelleen jykevästi päällimmäiseksi tunteeksi"
Kolumni

Tiinan muis­tois­sa yh­dis­tyy ar­mon­pul­lat, imu­roin­ti ja Ve­te­raa­nin il­ta­huu­to – "­Vä­lil­lä suru is­tah­taa edel­leen jy­ke­väs­ti pääl­lim­mäi­sek­si tun­teek­si"

01.11.2023 06:00
Tilaajille
Seurakunnissa toimii paljon vapaaehtoisia, jotka omalta osaltaan luovat yhteisöllisyyttä
Kolumni

Seu­ra­kun­nis­sa toimii paljon va­paaeh­toi­sia, jotka omalta osal­taan luovat yh­tei­söl­li­syyt­tä

31.10.2023 07:40
Tilaajille
Jymäkkää espanjalaisviiniä kuluu lakeuden seurakunnissa vuodessa noin 125 litraa – eikä sitä laimenneta

Jy­mäk­kää es­pan­ja­lais­vii­niä kuluu la­keu­den seu­ra­kun­nis­sa vuo­des­sa noin 125 litraa – eikä sitä lai­men­ne­ta

29.10.2023 18:00
Tilaajille
Ennen synnyttiin, elettiin ja kuoltiin kotona – kuoleman koittaessa vedettiin uuninpellit auki ja vainajaa käsiteltäessä varottiin kalmaa

Ennen syn­nyt­tiin, elet­tiin ja kuol­tiin kotona – kuo­le­man koit­taes­sa ve­det­tiin uu­nin­pel­lit auki ja vai­na­jaa kä­si­tel­täes­sä va­rot­tiin kalmaa

31.10.2023 15:18
Tilaajille
Joulu ja joulukeräykset lähestyvät – vähävaraisille voisi kerätä lahjoituksia muulloinkin kuin jouluna, muistuttaa Piia

Joulu ja jou­lu­ke­räyk­set lä­hes­ty­vät – ­vä­hä­va­rai­sil­le voisi kerätä lah­joi­tuk­sia muul­loin­kin kuin jou­lu­na, muis­tut­taa Piia

25.10.2023 11:00
Tilaajille
"Maapallomme kiehuu pottu kattilassaan yli äyräiden" – Marja pohtii mitä tavallinen ihminen voi kaiken sekamelskan keskellä tehdä
Kolumni

"Maa­pal­lom­me kiehuu pottu kat­ti­las­saan yli äy­räi­den" – Marja pohtii mitä ta­val­li­nen ihminen voi kaiken se­ka­mels­kan kes­kel­lä tehdä

24.10.2023 15:00
Tilaajille
Oulunsalon seurakunnan talousarvio hyväksyttiin – Seurakuntayhtymän talousarviossa toimitalon laajennus on budjetoitu vuosille 2024–2025

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­nan ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin – ­Seu­ra­kun­tayh­ty­män ta­lous­ar­vios­sa toi­mi­ta­lon laa­jen­nus on bud­je­toi­tu vuo­sil­le 2024–2025

24.10.2023 06:00
Tilaajille
Kotikirkkoviikko on Tanjan mielestä kulttuuri- ja perinnekasvatusta parhaimmillaan – "Elämme jännän äärellä"
Kolumni

Ko­ti­kirk­ko­viik­ko on Tanjan mie­les­tä kult­tuu­ri- ja pe­rin­ne­kas­va­tus­ta par­haim­mil­laan – "Elämme jännän ää­rel­lä"

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoen seurakunnalle kunniamaininta maisemanhoitotyöstä – "Hyvä esimerkki julkisyhteisöille"

Lu­mi­joen seu­ra­kun­nal­le kun­nia­mai­nin­ta mai­se­man­hoi­to­työs­tä – "Hyvä esi­merk­ki jul­ki­syh­tei­söil­le"

16.10.2023 16:00
Erja Oikarisen mietteet vaalituloksen selvittyä – "Olen kiitollinen ja hämmentynyt"

Erja Oi­ka­ri­sen miet­teet vaa­li­tu­lok­sen sel­vit­tyä – "Olen kii­tol­li­nen ja häm­men­ty­nyt"

16.10.2023 13:00
Tilaajille
Erja Oikarisesta Kempeleen seurakunnan uusi kirkkoherra

Erja Oi­ka­ri­ses­ta Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan uusi kirk­ko­her­ra

15.10.2023 19:48 1
Tilaajille