Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Hailuotolaiset vievät Mustan morsiamen Helsingin tuomiokirkkoon – marraskuussa tasa-arvoisesta avioliitosta kertova draama esitetään vielä Tampereella

Hai­luo­to­lai­set vievät Mustan mor­sia­men Hel­sin­gin tuo­mio­kirk­koon – ­mar­ras­kuus­sa ta­sa-ar­voi­ses­ta avio­lii­tos­ta kertova draama esi­te­tään vielä Tam­pe­reel­la

18.09.2022 09:00
Muistokirjoitus: LImingan Kansanopiston apulaisrehtori Viesti Siilasvuo oli topakka ja suurisydäminen ihminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­to­kir­joi­tus: LI­min­gan Kan­san­opis­ton apu­lais­reh­to­ri Viesti Sii­las­vuo oli topakka ja suu­ri­sy­dä­mi­nen ihminen

18.09.2022 06:00
Tilaajille
Kuka on sinun seurakuntavaaliehdokkaasi? Hailuodossa pidetään taas sopuvaalit, mutta muissa lakeuden seurakunnissa päästään äänestämään

Kuka on sinun seu­ra­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaa­si? Hai­luo­dos­sa pi­de­tään taas so­pu­vaa­lit, mutta muissa la­keu­den seu­ra­kun­nis­sa pääs­tään ää­nes­tä­mään

19.09.2022 13:18
Tilaajille
Entä jos et osaisikaan lukea? Ulla muistuttaa, että lukutaito mahdollistaa ympäröivään maailmaan osallistumisen ja yksilön tietojen ja valmiuksien karttumisen
Kolumni

Entä jos et osai­si­kaan lukea? Ulla muis­tut­taa, että lu­ku­tai­to mah­dol­lis­taa ym­pä­röi­vään maail­maan osal­lis­tu­mi­sen ja yksilön tie­to­jen ja val­miuk­sien kart­tu­mi­sen

13.09.2022 16:17
Tilaajille
Ehdokaslistat täyttyvät vähitellen – osassa seurakuntia loppukiriin rynnätään tänä viikonloppuna

Eh­do­kas­lis­tat täyt­ty­vät vä­hi­tel­len – osassa seu­ra­kun­tia lop­pu­ki­riin ryn­nä­tään tänä vii­kon­lop­pu­na

13.09.2022 07:56
Tilaajille
Koti-Pietilässä ei sisäilmaongelmaa – Limingan Niittykärppien tilaongelmiin helpotusta?

Ko­ti-Pie­ti­läs­sä ei si­sä­il­ma­on­gel­maa – ­Li­min­gan Niit­ty­kärp­pien ti­la­on­gel­miin hel­po­tus­ta?

08.09.2022 19:30
Tilaajille
Kirkko keskellä kylää – ja osana lakeuden vireää elämää
Kolumni

Kirkko kes­kel­lä kylää – ja osana la­keu­den vireää elämää

07.09.2022 06:30
Tilaajille
Seurakuntavaalit on marraskuussa, mutta ehdokkaat pitävät hiljaiseloa – Sauli kannustaa ehdolle asettuvia kirjoittamaan paikallislehteen
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit on mar­ras­kuus­sa, mutta eh­dok­kaat pitävät hil­jais­eloa – Sauli kan­nus­taa ehdolle aset­tu­via kir­joit­ta­maan pai­kal­lis­leh­teen

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Wiki Loves Monuments -valokuvakisassa kuvataan rakennettua kulttuuriperintöä ja nostetaan esiin omien kuva-arkistojen aarteita

Wiki Loves Mo­nu­ments -va­lo­ku­va­ki­sas­sa ku­va­taan ra­ken­net­tua kult­tuu­ri­pe­rin­töä ja nos­te­taan esiin omien ku­va-ar­kis­to­jen aar­tei­ta

03.09.2022 11:00
Tänään tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen diakoniatyöntekijä Matilda Hoffman
Kolumni

Tänään tulee ku­lu­neek­si 150 vuotta siitä, kun Suo­mes­sa vi­hit­tiin virkaan en­sim­mäi­nen dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Matilda Hoffman

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lumijoen seurakunta sai kirkkoherraksi Olli Lohen, joka pitää ihmisten kohtaamisesta: "Tarvitsemme rakkautta, armollisuutta ja anteeksiantamusta"

Lu­mi­joen seu­ra­kun­ta sai kirk­ko­her­rak­si Olli Lohen, joka pitää ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta: "Tar­vit­sem­me rak­kaut­ta, ar­mol­li­suut­ta ja an­teek­sian­ta­mus­ta"

27.08.2022 06:01
Tilaajille
Hailuodossa soitetaan juurevaa gospelia 50-vuotiaan kirkon kunniaksi

Hai­luo­dos­sa soi­te­taan juu­re­vaa gos­pe­lia 50-vuo­tiaan kirkon kun­niak­si

26.08.2022 18:00
Tilaajille
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa järjestetään sunnuntaina hartaushetki pienen lapsen hengen vaatineen onnettomuuden vuoksi

Pyhän Kol­mi­nai­suu­den kir­kos­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na har­taus­het­ki pienen lapsen hengen vaa­ti­neen on­net­to­muu­den vuoksi

26.08.2022 14:13
Mari keräsi vuosia rohkeutta tehdäkseen yksin yli 80 kilometrin vaelluksen – eikä kadu päätöstään
Kolumni

Mari keräsi vuosia roh­keut­ta teh­däk­seen yksin yli 80 ki­lo­met­rin vael­luk­sen – eikä kadu pää­tös­tään

16.08.2022 14:57
Tilaajille
Limingassa järjestetään lokakuussa Hääilta – neljän tunnin aikana avioliiton satamaan voi astella jopa kymmenen paria

Li­min­gas­sa jär­jes­te­tään lo­ka­kuus­sa Hääilta – neljän tunnin aikana avio­lii­ton sa­ta­maan voi astella jopa kym­me­nen paria

04.08.2022 12:00
Tilaajille
Antto muistuttaa diakoniatyön tärkeydestä sekä lähestyvistä seurakuntavaaleista
Kolumni

Antto muis­tut­taa dia­ko­nia­työn tär­key­des­tä sekä lä­hes­ty­vis­tä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta

03.08.2022 08:00
Tilaajille
Kesäkanttorina toimiva Anna-Lyydia haluaa, että musiikki on kaunista ja hyvin soitettua
Kolumni

Ke­sä­kant­to­ri­na toimiva An­na-Lyy­dia haluaa, että mu­siik­ki on kau­nis­ta ja hyvin soi­tet­tua

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Hautakivelle huoltopesu joka kesä – kivi kestää kauan säännöllisesti hoidettuna: "100 vuotta vanha kivikin voidaan putsata, vaikka se olisi rujon näköinen"

Hau­ta­ki­vel­le huol­to­pe­su joka kesä – kivi kestää kauan sään­nöl­li­ses­ti hoi­det­tu­na: "100 vuotta vanha kivikin voidaan put­sa­ta, vaikka se olisi rujon nä­köi­nen"

13.07.2022 10:00
Tilaajille
"Pitäisikö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juurillemme", kysyy Tyrnävän vs. kirkkoherra Leila
Kolumni

"Pi­täi­si­kö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juu­ril­lem­me", kysyy Tyr­nä­vän vs. kirk­ko­her­ra Leila

12.07.2022 11:57
Tilaajille
Katso video: Paluu tiekirkoksi kahdeksan vuoden jälkeen – Oulunsalon kirkkoherra Petri pystytti kyltin henkilökohtaisesti, jotta sinäkin löytäisit perille

Katso video: Paluu tie­kir­kok­si kah­dek­san vuoden jälkeen – Ou­lun­sa­lon kirk­ko­her­ra Petri pys­tyt­ti kyltin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, jotta sinäkin löy­täi­sit perille

07.07.2022 18:00
Tilaajille