Alkutuotanto
Viimeisin 24 tuntia
Klaus ynnää kesän sadon ja muistuttaa kotimaisen sekä paikallisen ruuan tärkeydestä
Kolumni

Klaus ynnää kesän sadon ja muis­tut­taa ko­ti­mai­sen sekä pai­kal­li­sen ruuan tär­key­des­tä

06:15
Tilaajille
Viikko
Tyrnävän Perunamarkkinoilla  jälleen noin 10 000 ihmistä – hyppää tunnelmaan mukaan!

Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la jälleen noin 10 000 ihmistä – hyppää tun­nel­maan mukaan!

26.09.2022 16:25
Tilaajille
Ihanat villaturkit veivät Hannan ja Paulin mennessään – nyt Kuuselan tilalla märehtii 150 lammasta ja suuri joukko karitsoita

Ihanat vil­la­tur­kit veivät Hannan ja Paulin men­nes­sään – nyt Kuu­se­lan tilalla mä­reh­tii 150 lam­mas­ta ja suuri joukko ka­rit­soi­ta

25.09.2022 18:00
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Tyrnävän Perunamarkkinoilla taas noin 10 000 kävijää – perinteistä tapahtumaa helli upea syyssää, sillä auringossa lämpömittari kipusi 19 asteeseen

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la taas noin 10 000 kävijää – pe­rin­teis­tä ta­pah­tu­maa helli upea syys­sää, sillä au­rin­gos­sa läm­pö­mit­ta­ri kipusi 19 as­tee­seen

24.09.2022 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lauantaina Perunamarkkinat järjestetään jo 31. kerran – mutta millaiseksi tapahtuma kehittyy tulevaisuudessa?

Lauan­tai­na Pe­ru­na­mark­ki­nat jär­jes­te­tään jo 31. kerran – mutta mil­lai­sek­si ta­pah­tu­ma ke­hit­tyy tu­le­vai­suu­des­sa?

20.09.2022 06:00
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen: "Hyvä kasvinterveyden tilanne tulee turvata riittävillä resursseilla ja rahoituksella seurantoihin, koulutukseen ja kehittämistoimiin"

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen: "Hyvä kas­vin­ter­vey­den tilanne tulee turvata riit­tä­vil­lä re­surs­seil­la ja ra­hoi­tuk­sel­la seu­ran­toi­hin, kou­lu­tuk­seen ja ke­hit­tä­mis­toi­miin"

19.09.2022 11:27
Tilaajille
Tyrnäväläisillä nuoremman sukupolven perunanviljelijöillä riittää uskoa maatalouteen, mutta alaa leimaa epävarmuus – perunaa pitäisi brändätä koko ajan enemmän

Tyr­nä­vä­läi­sil­lä nuo­rem­man su­ku­pol­ven pe­ru­nan­vil­je­li­jöil­lä riittää uskoa maa­ta­lou­teen, mutta alaa leimaa epä­var­muus – perunaa pitäisi brän­dä­tä koko ajan enemmän

19.09.2022 06:38
Tilaajille
Puimuri ei sovi mummolaan sisälle ja papan traktorista rikkoontuivat jarrut – Rusilan sisarukset kertovat, millaista on elämä maatilalla

Puimuri ei sovi mum­mo­laan sisälle ja papan trak­to­ris­ta rik­koon­tui­vat jarrut – Rusilan si­sa­ruk­set ker­to­vat, mil­lais­ta on elämä maa­ti­lal­la

18.09.2022 18:00
Tilaajille
Tsekkaa huippukokin perunaresepti! Henriltä eivät ylistyssanat lopu, kun hän pääsee puhumaan potuista – helsinkiläinen ravintoloitsija antaa arvoa tyrnäväläisten perunan hyväksi tekemälle työlle

Tsekkaa huip­pu­ko­kin pe­ru­na­re­sep­ti! Hen­ril­tä eivät ylis­tys­sa­nat lopu, kun hän pääsee pu­hu­maan po­tuis­ta – hel­sin­ki­läi­nen ra­vin­to­loit­si­ja antaa arvoa tyr­nä­vä­läis­ten perunan hyväksi te­ke­mäl­le työlle

18.09.2022 15:00
Tilaajille
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo 1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo 1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

19.09.2022 10:39
Tilaajille
Tyrnäväläinen peruna kiinnostaa Euroopassa – vaikea satokesä kääntää suurten perunantuottajamaiden katseen pohjoiseen

Tyr­nä­vä­läi­nen peruna kiin­nos­taa Eu­roo­pas­sa – vaikea sa­to­ke­sä kääntää suurten pe­ru­nan­tuot­ta­ja­mai­den katseen poh­joi­seen

17.09.2022 06:01
Tilaajille
Hyvää päivää ja kirvesvartta – Ojan Raudan syysmarkkinoilla riitti vieraita aamusta alkaen

Hyvää päivää ja kir­ves­vart­ta – Ojan Raudan syys­mark­ki­noil­la riitti vie­rai­ta aamusta alkaen

16.09.2022 15:07
Tilaajille
Aape miettii, että hänestä voisi tulla metsäkoneen kuljettaja – Katso kuvagalleria Liminganlahden koulun metsäpäivästä, missä oppilaat viettivät koulupäivän tutustuen metsän mahdollisuuksiin

Aape miet­tii, että hänestä voisi tulla met­sä­ko­neen kul­jet­ta­ja – Katso ku­va­gal­le­ria Li­min­gan­lah­den koulun met­sä­päi­väs­tä, missä op­pi­laat viet­ti­vät kou­lu­päi­vän tu­tus­tuen metsän mah­dol­li­suuk­siin

14.09.2022 11:00
Tilaajille
Metsokankaan Erkki ei joudu teurastamolle vaan Raaheen – omakotialueella seikkailleen pässin omistajaa etsitään edelleen

Met­so­kan­kaan Erkki ei joudu teu­ras­ta­mol­le vaan Raaheen – o­ma­ko­tia­lueel­la seik­kail­leen pässin omis­ta­jaa et­si­tään edel­leen

10.09.2022 14:48
Tilaajille
Metsokankaan lammas ei ollutkaan Obi-Wan – Vihiluodon kyläyhdistys joutuu nyt puntaroimaan, mitä tehdä korvamerkkaamattomalle pässille, omistajalta toivotaan yhteydenottoa

Met­so­kan­kaan lammas ei ol­lut­kaan Obi-Wan – Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys joutuu nyt pun­ta­roi­maan, mitä tehdä kor­va­merk­kaa­mat­to­mal­le päs­sil­le, omis­ta­jal­ta toi­vo­taan yh­tey­den­ot­toa

06.09.2022 16:34
Tilaajille
Jahotec hakee ympäristölupamuutosta, asukkaat taas huolissaan – yrittäjä sanoo hajujen pysyvän kurissa vastaanottohallin kattamisen myötä, vaikka jätemäärä kasvaisikin

Jahotec hakee ym­pä­ris­tö­lu­pa­muu­tos­ta, asuk­kaat taas huo­lis­saan – yrit­tä­jä sanoo hajujen pysyvän kurissa vas­taan­ot­to­hal­lin kat­ta­mi­sen myötä, vaikka jä­te­mää­rä kas­vai­si­kin

06.09.2022 11:00
Tilaajille
Elonkorjuumarkkinoita vietettiin kolmatta kertaa Ala-Temmeksellä Helmen Pirtin pihapiirissä

Elon­kor­juu­mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin kol­mat­ta kertaa Ala-Tem­mek­sel­lä Helmen Pirtin pi­ha­pii­ris­sä

05.09.2022 18:19 1
Tilaajille
Katso video Pekan leikkuupuimurin kyydistä – "Erikoisuutena tässä on eturenkaiden tilalta olevat telat"

Katso video Pekan leik­kuu­pui­mu­rin kyy­dis­tä – "E­ri­koi­suu­te­na tässä on etu­ren­kai­den tilalta olevat telat"

04.09.2022 10:34 1
Tilaajille