NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Alkutuotanto
Kuukausi
Pellon vesitasapaino alkaa muotoilusta, mutta silmänvaraisesti sitä ei tehdä – tyrnäväläisviljelijän apuna ovat laser- ja gps-laitteet

Pellon ve­si­ta­sa­pai­no alkaa muo­toi­lus­ta, mutta sil­män­va­rai­ses­ti sitä ei tehdä – tyr­nä­vä­läis­vil­je­li­jän apuna ovat laser- ja gps-lait­teet

28.05.2023 18:00
Tilaajille
Mitä mieltä olet baanasta? Kerro kantasi Lippitien ja Lumijoentien välisen tieosuuden parantamiseen

Mitä mieltä olet baa­nas­ta? Kerro kantasi Lip­pi­tien ja Lu­mi­joen­tien välisen tie­osuu­den pa­ran­ta­mi­seen

24.05.2023 15:00 2
Tilaajille
Lumijoella on kylätie, jossa voi nähdä emännän ulkoiluttamassa lemmikkihiehojaan – Mirjami Kaakinen, 29, pelasti Sosulin ja Tuutikin teurastamolta

Lu­mi­joel­la on ky­lä­tie, jossa voi nähdä emännän ul­koi­lut­ta­mas­sa lem­mik­ki­hie­ho­jaan – Mirjami Kaa­ki­nen, 29, pelasti Sosulin ja Tuu­ti­kin teu­ras­ta­mol­ta

22.05.2023 11:00
Tilaajille
Vielä ei kylvökoneita juuri lakeuden pelloilla näy – "Väärillä päätöksillä tilinpäätös kääntyy hetkessä huonoksi, siksi on seurattava markkinoita ja hajautettava riskiä"

Vielä ei kyl­vö­ko­nei­ta juuri la­keu­den pel­loil­la näy – "Vää­ril­lä pää­tök­sil­lä ti­lin­pää­tös kääntyy het­kes­sä huo­nok­si, siksi on seu­rat­ta­va mark­ki­noi­ta ja ha­jau­tet­ta­va riskiä"

22.05.2023 06:00
Tilaajille
Sippibaarin miehet ovat kokoontuneet joka arkiaamu kymmenien vuosien ajan – "Tämä on meille henkireikä"

Sip­pi­baa­rin miehet ovat ko­koon­tu­neet joka ar­ki­aa­mu kym­me­nien vuosien ajan – "Tämä on meille hen­ki­rei­kä"

08.05.2023 09:52
Tilaajille
Limingasta viedään kohta timoteitä Lähi-idän märehtijöille – uusia viljelijöitä toivotaan mukaan, sillä markkinat ovat jo olemassa

Li­min­gas­ta viedään kohta ti­mo­tei­tä Lä­hi-idän mä­reh­ti­jöil­le – uusia vil­je­li­jöi­tä toi­vo­taan mukaan, sillä mark­ki­nat ovat jo ole­mas­sa

07.05.2023 12:16 2
Tilaajille
Vanhemmat
Näin EU tarkkailee tukiaisia saaneita peltoja satelliiteista –  "Tarkastuspyyntö tulee suoraan kännykkään. Ellei viestiin reagoi, viljelijän tulkitaan hyväksyvän satelliittiin näkyvän tiedon"

Näin EU tark­kai­lee tu­kiai­sia saa­nei­ta peltoja sa­tel­lii­teis­ta –  "Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee suoraan kän­nyk­kään. Ellei vies­tiin reagoi, vil­je­li­jän tul­ki­taan hy­väk­sy­vän sa­tel­liit­tiin näkyvän tiedon"

28.04.2023 15:00
Tilaajille
Vuoden ensimmäisten maataloustukien maksaminen on kohta käsillä

Vuoden en­sim­mäis­ten maa­ta­lous­tu­kien mak­sa­mi­nen on kohta käsillä

13.04.2023 11:00
Katso video: Tämä on Rantalakeuden karitsa! Se kirmaa 21 muun karitsan kanssa kesällä Vihiluotoon

Katso video: Tämä on Ran­ta­la­keu­den ka­rit­sa! Se kirmaa 21 muun ka­rit­san kanssa kesällä Vi­hi­luo­toon

09.04.2023 06:00
Tilaajille
Vihiluotoon tulee taas kesällä 22 lammasta – kävimme katsomassa karitsoja Iissä Päkkilän tilalla

Vi­hi­luo­toon tulee taas kesällä 22 lam­mas­ta – kävimme kat­so­mas­sa ka­rit­so­ja Iissä Päk­ki­län tilalla

09.04.2023 01:14
Tilaajille
Pitkäjänteinen ja taitava toiminta kantaa maataloudessa hankalimmankin yli, kannustetaan Pro Agria Oulusta

Pit­kä­jän­tei­nen ja taitava toi­min­ta kantaa maa­ta­lou­des­sa han­ka­lim­man­kin yli, kan­nus­te­taan Pro Agria Oulusta

28.03.2023 06:00
Tilaajille
Ruokavirasto julkaisi vuonna 2022 EU-tukia saaneet – katso, ketkä saivat eniten tukea lakeuden alueella

Ruo­ka­vi­ras­to jul­kai­si vuonna 2022 EU-tu­kia saaneet – katso, ketkä saivat eniten tukea la­keu­den alueel­la

23.03.2023 15:25
Tilaajille
Teollisuushamppuhanke päätökseen: Lakeuden hamppuekosysteemi jäi muodostumatta, mutta hankkeessa kertyi paljon hyödyllistä tietoa hampputeollisuudesta ja sen pullonkauloista

Teol­li­suus­hamp­pu­han­ke pää­tök­seen: La­keu­den hamp­pu­eko­sys­tee­mi jäi muo­dos­tu­mat­ta, mutta hank­kees­sa kertyi paljon hyö­dyl­lis­tä tietoa hamp­pu­teol­li­suu­des­ta ja sen pul­lon­kau­lois­ta

21.03.2023 13:00
Tilaajille
Arctic Food Lab palkitsi lähiruokatapahtumassa hailuotolaisen Kujalan tilan yleisön suosikkina ja tyrnäväläisen Vanhatien ravintolan vuoden tulokkaana

Arctic Food Lab pal­kit­si lä­hi­ruo­ka­ta­pah­tu­mas­sa hai­luo­to­lai­sen Kujalan tilan yleisön suo­sik­ki­na ja tyr­nä­vä­läi­sen Van­ha­tien ra­vin­to­lan vuoden tu­lok­kaa­na

17.02.2023 14:57
Kun koko tukijärjestelmä muuttuu – viljelijälle muutokset näkyvät uusien ehtojen lisäksi tukien maksuaikataulussa
Kolumni

Kun koko tu­ki­jär­jes­tel­mä muuttuu – ­vil­je­li­jäl­le muu­tok­set näkyvät uusien ehtojen lisäksi tukien mak­su­ai­ka­tau­lus­sa

14.02.2023 21:00
Oululaisen Eeva-Marian arki muuttui, kun hän latasi Tinderin ja tapasi Tuomaksen – Nyt hän hoivaa vastasyntynyttä ja aikoo opetella ajamaan traktoria

Ou­lu­lai­sen Ee­va-Ma­rian arki muut­tui, kun hän latasi Tin­de­rin ja tapasi Tuo­mak­sen – Nyt hän hoivaa vas­ta­syn­ty­nyt­tä ja aikoo ope­tel­la ajamaan trak­to­ria

13.02.2023 18:00
Tilaajille
Siemenperunan vienti ulkomaille voi tuplaantua Tyrnävän perunavarastoista – "Viljelijät joutuvat tekemään kovia ratkaisuja"

Sie­men­pe­ru­nan vienti ul­ko­mail­le voi tup­laan­tua Tyr­nä­vän pe­ru­na­va­ras­tois­ta – "Vil­je­li­jät jou­tu­vat te­ke­mään kovia rat­kai­su­ja"

06.02.2023 09:19
Tilaajille
Perunajätteen kippaaminen hiekkamonttuun ja rakennusjätteen polttaminen toivat perunanviljelijälle ja yrittäjälle tuomiot ympäristön turmelemisesta

Pe­ru­na­jät­teen kip­paa­mi­nen hiek­ka­mont­tuun ja ra­ken­nus­jät­teen polt­ta­mi­nen toivat pe­ru­nan­vil­je­li­jäl­le ja yrit­tä­jäl­le tuomiot ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

30.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Yksityisten metsänomistajien kemera-tukea jäi käyttämättä useita miljoonia Pohjois-Pohjanmaalla – varoilla olisi kunnostanut 100 kilometriä metsäautotietä

Yk­si­tyis­ten met­sän­omis­ta­jien ke­me­ra-tu­kea jäi käyt­tä­mät­tä useita mil­joo­nia Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­va­roil­la olisi kun­nos­ta­nut 100 ki­lo­met­riä met­sä­au­to­tie­tä

28.01.2023 11:01
Professori kritisoi kansanedustaja Pylvään ilmastokannanottoja: "On kestämätöntä, että valtakunnan tasolla päättävässä asemassa oleva henkilö levittää tämän kaliiperin disinformaatiota"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro­fes­so­ri kri­ti­soi kan­san­edus­ta­ja Pylvään il­mas­to­kan­na­not­to­ja: "On kes­tä­mä­tön­tä, että val­ta­kun­nan tasolla päät­tä­väs­sä ase­mas­sa oleva henkilö le­vit­tää tämän ka­lii­pe­rin di­sin­for­maa­tio­ta"

11.01.2023 09:26