Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Alkutuotanto
Viimeisin 24 tuntia
Siemenperunan vienti ulkomaille voi tuplaantua Tyrnävän perunavarastoista – "Viljelijät joutuvat tekemään kovia ratkaisuja"

Sie­men­pe­ru­nan vienti ul­ko­mail­le voi tup­laan­tua Tyr­nä­vän pe­ru­na­va­ras­tois­ta – "Vil­je­li­jät jou­tu­vat te­ke­mään kovia rat­kai­su­ja"

06.02.2023 09:19
Tilaajille
Vanhemmat
Perunajätteen kippaaminen hiekkamonttuun ja rakennusjätteen polttaminen toivat perunanviljelijälle ja yrittäjälle tuomiot ympäristön turmelemisesta

Pe­ru­na­jät­teen kip­paa­mi­nen hiek­ka­mont­tuun ja ra­ken­nus­jät­teen polt­ta­mi­nen toivat pe­ru­nan­vil­je­li­jäl­le ja yrit­tä­jäl­le tuomiot ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

30.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Yksityisten metsänomistajien kemera-tukea jäi käyttämättä useita miljoonia Pohjois-Pohjanmaalla – varoilla olisi kunnostanut 100 kilometriä metsäautotietä

Yk­si­tyis­ten met­sän­omis­ta­jien ke­me­ra-tu­kea jäi käyt­tä­mät­tä useita mil­joo­nia Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­va­roil­la olisi kun­nos­ta­nut 100 ki­lo­met­riä met­sä­au­to­tie­tä

28.01.2023 11:01
Professori kritisoi kansanedustaja Pylvään ilmastokannanottoja: "On kestämätöntä, että valtakunnan tasolla päättävässä asemassa oleva henkilö levittää tämän kaliiperin disinformaatiota"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro­fes­so­ri kri­ti­soi kan­san­edus­ta­ja Pylvään il­mas­to­kan­na­not­to­ja: "On kes­tä­mä­tön­tä, että val­ta­kun­nan tasolla päät­tä­väs­sä ase­mas­sa oleva henkilö le­vit­tää tämän ka­lii­pe­rin di­sin­for­maa­tio­ta"

11.01.2023 09:26
Biokaasulaitosselvitykset jatkuvat – laitos voisi nousta Tyrnävälle aikaisintaan kahden vuoden kuluttua

Bio­kaa­su­lai­tos­sel­vi­tyk­set jat­ku­vat – laitos voisi nousta Tyr­nä­väl­le ai­kai­sin­taan kahden vuoden ku­lut­tua

05.01.2023 18:00
Tilaajille
MTK-Lumijoki on noussut välillä tuhkasta Fenix-linnun lailla – satavuotias yhdistys on edelleen tärkeä vaikuttamiskanava

MTK-Lu­mi­jo­ki on noussut välillä tuh­kas­ta Fe­nix-lin­nun lailla – sa­ta­vuo­tias yh­dis­tys on edel­leen tärkeä vai­kut­ta­mis­ka­na­va

27.12.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnävällä selvitetään biokaasulaitoksen kannattavuutta – biomassaa on riittävästi, avoimina olevia kysymyksiä selvitetään kiinnostuneiden viljelijöiden kanssa

Tyr­nä­väl­lä sel­vi­te­tään bio­kaa­su­lai­tok­sen kan­nat­ta­vuut­ta – ­bio­mas­saa on riit­tä­väs­ti, avoi­mi­na olevia ky­sy­myk­siä sel­vi­te­tään kiin­nos­tu­nei­den vil­je­li­jöi­den kanssa

19.12.2022 11:00
Tilaajille
"Jos työ olisi tympäissyt, olisin hakeutunut muualle"– Ari Kauppi on työskennellyt Tyrnävän kunnan palveluksessa 37 vuotta

"Jos työ olisi tym­päis­syt, olisin ha­keu­tu­nut muual­le"– A­ri Kauppi on työs­ken­nel­lyt Tyr­nä­vän kunnan pal­ve­luk­ses­sa 37 vuotta

16.12.2022 18:00
Tilaajille
Iris, Hippa ja Hilipakka satatonnareita, Parempi ja Pirra parhaita holsteineja – Lypsykarjakerho palkitsi pohjoispohjalaista karjaa

Iris, Hippa ja Hi­li­pak­ka sa­ta­ton­na­rei­ta, Parempi ja Pirra par­hai­ta hols­tei­ne­ja – Lyp­sy­kar­ja­ker­ho pal­kit­si poh­jois­poh­ja­lais­ta karjaa

14.12.2022 15:25
Tilaajille
Hällintalon pihaton Johanna Ahola päätti marraskuussa lopettaa kotieläinpihan toiminnan – "Kun päätös oli tehty, olo oli helpottunut"

Häl­lin­ta­lon pihaton Johanna Ahola päätti mar­ras­kuus­sa lo­pet­taa ko­ti­eläin­pi­han toi­min­nan – "Kun päätös oli tehty, olo oli hel­pot­tu­nut"

12.12.2022 18:00
Tilaajille
Ellen ja Uuniomenan yhteinen taival alkuun – Limingassa ketjuvasikkaperinne on jatkunut pian 50 vuotta

Ellen ja Uu­ni­ome­nan yh­tei­nen taival alkuun – Li­min­gas­sa ket­ju­va­sik­ka­pe­rin­ne on jat­ku­nut pian 50 vuotta

09.12.2022 06:00
Tilaajille
Bioliito 2.0 edistää metsäalan yritysten kasvua – koulutuksiin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet

Bio­lii­to 2.0 edistää met­sä­alan yri­tys­ten kasvua – kou­lu­tuk­siin voivat osal­lis­tua kaikki kiin­nos­tu­neet

08.12.2022 16:01
Tilaajille
"Hamppuhankkeet eivät saa jäädä pipertämiseksi", tähdennettiin Tyrnävän hamppuseminaarissa, joka kokosi yhteen asiantuntijat, hankeihmiset ja yrittäjät

"Hamp­pu­hank­keet eivät saa jäädä pi­per­tä­mi­sek­si", täh­den­net­tiin Tyr­nä­vän hamp­pu­se­mi­naa­ris­sa, joka kokosi yhteen asian­tun­ti­jat, han­ke­ih­mi­set ja yrit­tä­jät

03.12.2022 15:00
Tilaajille
Neljän maakunnan lomituspalvelut hitsataan vuodenvaihteessa yhdeksi kokonaisuudeksi: tammikuusta lähtien kaksi yksikköä vastaa koko Pohjois-Suomesta

Neljän maa­kun­nan lo­mi­tus­pal­ve­lut hit­sa­taan vuo­den­vaih­tees­sa yhdeksi ko­ko­nai­suu­dek­si: tam­mi­kuus­ta lähtien kaksi yk­sik­köä vastaa koko Poh­jois-Suo­mes­ta

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Kuntien ilmastopäästöt laskivat 3,1 prosenttia – lakeuden kunnista kunnostautui Kempele

Kuntien il­mas­to­pääs­töt las­ki­vat 3,1 pro­sent­tia – la­keu­den kun­nis­ta kun­nos­tau­tui Kempele

28.11.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Keskusta: Monimuotoisuutta edistetään parhaiten vapaaehtoisin kannustein ja kansallisella liikkumavaralla, ei EU:n ennallistamisasetuksella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta: Mo­ni­muo­toi­suut­ta edis­te­tään par­hai­ten va­paa­eh­toi­sin kan­nus­tein ja kan­sal­li­sel­la liik­ku­ma­va­ral­la, ei EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tuk­sel­la

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Toteuta unelmasi Lumijoella, tilaa on kuin Helsingissä: " Kunnan äskettäin Lumijoen Varjakasta hankkima tontti sopisi hyvin viljelypalstoiksi kuntalaisten käyttöön"
Kolumni

Toteuta unel­ma­si Lu­mi­joel­la, tilaa on kuin Hel­sin­gis­sä: " Kunnan äs­ket­täin Lu­mi­joen Var­ja­kas­ta hank­ki­ma tontti sopisi hyvin vil­je­ly­pals­toik­si kun­ta­lais­ten käyt­töön"

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Kauppalehti: Hailuodon edustalle suunnitellun massiivisen tuulivoimapuiston rakentaminen voi lykkääntyä jopa vuosilla

Kaup­pa­leh­ti: Hai­luo­don edus­tal­le suun­ni­tel­lun mas­sii­vi­sen tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen voi lyk­kään­tyä jopa vuo­sil­la

04.11.2022 14:45
Soilfood oy aloittaa koetoiminnan Ekokorttelissa – toiminnalla pyritään selvittämään metsäteollisuuden laitosten sekalietteen kompostoituvuutta sekä kompostointiominaisuuksia

Soil­food oy aloit­taa koe­toi­min­nan Eko­kort­te­lis­sa – toi­min­nal­la py­ri­tään sel­vit­tä­mään met­sä­teol­li­suu­den lai­tos­ten se­ka­liet­teen kom­pos­toi­tu­vuut­ta sekä kom­pos­toin­ti­omi­nai­suuk­sia

24.10.2022 11:00
Tilaajille
Lumijoen kunta hankkii maa-alueen Varjakasta – voisiko sieltä jatkossa hankkia saada viljelypalstan?

Lu­mi­joen kunta hankkii maa-alueen Var­ja­kas­ta – voisiko sieltä jat­kos­sa hankkia saada vil­je­ly­pals­tan?

20.10.2022 11:00
Tilaajille